Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moderná škola 21. storočia
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060161
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:12205 €
Sumár projektu:Projekt Moderná škola 21. storočia je zameraný na získanie a rozvoj moderných zručností potrebných pre vedúcich pracovníkov ako aj pre pedagogických zamestnancov našej školy. Okrem inovatívnych metód výučby a práce s informačno-komunikačnými technológiami si chceme zdokonaliť aj soft skills, tzv mäkké zručnosti. Chceme rozvíjať hlavne riadiace kompetencie vedúcich pracovníkov, schopnosť efektívnej komunikácie, schopnosť kriticky myslieť, byť kreatívny, organizačné zručnosti, schopnosť predchádzať konfliktom, schopnosť riešiť prípadné problémové situácie. Hlavným cieľom nášho projektu je pozdvihnutie úrovne našej školy na modernú školu 21. storočia. Získané vedomosti a zručnosti prenesieme do praxe, a budeme schopní ich odovzdávať svojim kolegom a rozvíjať ich aj u našich žiakov. Očakávame aj splnenie ďalších cieľov, ktorými sú najmä zlepšenie vzťahov na pracovisku, posilnenie tímovej spolupráce a lepšia komunikácia medzi kolegami, učiteľmi a žiakmi, a ich rodičmi. V rámci projektu plánujeme vyslať 5 zamestnancov na vzdelávacie mobility do zahraničia. Ide o zástupkyňu riaditeľa školy, ktorá si počas kurzu Líderstvo a manažment vytvorí portfólio zručností, ktoré využije pri riadení zamestnancov školy, pri hospitáciách a hodnotení práce zamestnancov. Ďalej ide o predsedkyňu predmetovej komisie anglického jazyka, ktorá si počas kurzu Rozvíjanie líderských zručností bude viesť reflexívny denník a získané zručnosti využije pri riadení práce predmetovej komisie. Učiteľka informatiky v anglickom jazyku, učiteľka anglického jazyka a učiteľka dejepisu v anglickom jazyku a nemeckého jazyka si na kurzoch vytvoria portfóliá z inovatívnych vyučovacích metód, vytvoria si vlastné materiály, plány vyučovacích hodín a tiež získajú rôzny materiál využiteľný na hodinách. Po skončení mobilít plánujeme realizovať otvorené hodiny s ukážkami nových metód a zručností, ktoré hospitačne vyhodnotia zástupkyňa riaditeľa a predsedkyňa predmetovej komisie anglického jazyka. Nové poznatky budú učiteľky prezentovať a zdieľať s kolegami na zasadnutiach predmetových komisií. Plánujeme tiež zorganizovať stretnutie s kolegami z Obchodnej akadémie v Trnave, na ktorom si vzájomne vymeníme poznatky. Očakávame, že spomenuté aktivity budú prínosom nielen pre pedagogických pracovníkov našej školy, kolegov z iných škôl, ale aj pre našich žiakov, ktorým budeme schopní odovzdávať také vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia dobre sa začleniť do sociálneho a pracovného života. Z dlhodobého hľadiska očakávame, že naplnením cieľov projektu urobíme z našej školy modernú, konkurencie schopnú inštitúciu, ktorá nebude mať ani v budúcnosti núdzu o kvalitných a ambicióznych žiakov.
Koordinátor:Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, 91701 Trnava
Trnava