Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Krok za krokom na ceste k inklúzii
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060181
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:3735 €
Sumár projektu:Kontext projektu: Základná škola s materskou školou, Ulica M. Gorkého v Trnave, Slovenská republika zabezpečuje predprimárne vzdelávanie pre 202 detí a primárne a nižšie stredné vzdelávanie pre 409 detí. Škola dlhodobo vytvára špecifické podmienky pre vzdelávanie žiakov vyžadujúcich osobitnú starostlivosť /nultý ročník, špecializované triedy v 1. ročníku, deti zo SZP, s IVVP a s individuálnym prístupom/. Naša škola sa nachádza v prostredí s najvyššou koncentráciou žiakov z marginalizovanej rómskej komunity, zo sociálne znevýhodneného až asociálneho prostredia v meste. S tým súvisí nedostatočná príprava detí na vyučovanie, ich nezáujem o vzdelávací proces, ľahostajný prístup k plneniu povinností, nedostatočný záujem rodičov o dianie v škole, stúpajúci počet výchovných problémov. Zámerom našej školy je tieto nedostatky postupne odstraňovať zavádzaním inkluzívneho vzdelávania. Je preto nevyhnutné zabezpečiť dostatok kvalifikovaného personálu - pedagogických i odborných zamestnancov. Tento projekt ponúka príležitosť získať potrebnú odbornosť a skúsenosti v rámci štruktúrovaných kurzov. Ciele projektu: - rozvoj profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov v otázkach podpory inkluzívnej edukácie na všetkých úrovniach, - získať odborné vedomosti, zručnosti a overené výsledky dobrej praxe v inkluzívnom vzdelávaní v krajinách, kde inklúzia funguje, - chápať prínos učiteľov ako prvoradé pri zabezpečovaní akýchkoľvek skutočných zmien v praxi, - udržať a podporovať pedagogických i odborných zamestnancov v celoživotnom vzdelávaní, - osobnostný rozvoj pedagógov - podpora sebavedomia, zlepšenie jazykových zručností v anglickom jazyku. Počet a profil účastníkov: Do vzdelávacích aktivít budú zapojení 2 pedagógovia našej školy so znalosťou anglického jazyka minimálne na úrovni B2, s profesijnými a osobnými kvalitami, schopnosťou uplatniť nadobudnuté zručnosti a vedomosti v každodennej praxi, schopnosťou odovzdať získané skúsenosti ostatným kolegom. Opis aktivít: 1) kurz s názvom ,,Kľúčové kompetencie v sociálno-kultúrnom a vzdelávacom začleňovaní znevýhodnených skupín" , Stockholm, Švédsko Témy - aktívne občianstvo, európsky rozmer, Inkluzívne a špeciálne vzdelávanie, Špecifické cieľové skupiny - migranti, Rómovia, iné menšiny 2) kurz s názvom Inkluzívne vzdelávanie: Riešenie rozmanitosti v triede a predčasné ukončenie školskej dochádzky, Piraeus, Grécko Témy - riadenie rozmanitosti v učebniach, podpora všetkých študentov s individuálnymi vzdelávacími plánmi, prevencia predčasného ukončenia školskej dochádzky Očakávané výsledky: Učitelia budú schopní uplatniť získané kompetencie pri stanovovaní inkluzívnych cieľov v našej organizácii v širšom rozsahu. Budú vedieť správne prispôsobovať a oceňovať rozmanitosť v triede, prekonávať diskrimináciu, vylúčenie a znevýhodnenie vo vzdelávaní žiakov. Účastníci prinesú nápady, podnetné rady ako vypracovať akčný plán triedy a školy prispôsobený našim podmienkam, ako identifikovať zdroje podpory, ako sa zamerať na efektívnu a aktívnu spoluprácu s rodinami, s odborníkmi a širšou komunitou. Nadobudnuté vedomosti, zručnosti a schopnosti budú implementované v každodennej práci a prenášané v rámci metodických orgánov a krátkych seminárov ostatným kolegom a verejnosti. Potenciálne dlhodobé prínosy: - medzinárodná spolupráca na základe získaných kontaktov podporí trvalú výmenu vedomostí a schopností so školami z iných krajín, - pedagogická prax pre študentov pedagogiky, bezprostredný kontakt s inklúziou, - status školy na základe poskytovanej kvality služieb nie na základe zloženia detí/žiakov.
Koordinátor:Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, 917 02 Trnava
Trnava