Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kvalitné vzdelávanie pre každého
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060187
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:28935 €
Sumár projektu:Evanjelická spojená škola má dve organizačné zložky: slovensko - anglické bilingválne gymnázium a základnú školu s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka . Základným princípom školy je uplatňovanie výchovy na zásadách kresťanstva, ale aj tolerancie k vnútornému presvedčeniu žiakov, demokracie a humanizmu. V oblasti vzdelávania sa kladie dôraz na kvalitu vzdelávania s dôrazom na jazykové vzdelávanie, využívanie inovatívnych prístupov a moderných trendov vo vzdelávaní. Cieľom školy je, aby sa absolventi školy uplatnili, nielen na domácom trhu práce, ale aj v európskom prostredí po úspešnom absolvovaní vysokoškolského vzdelania na Slovensku, ale aj v zahraničí. Škola má skúsenosti s realizáciou medzinárodných projektov Comenius a Erasmus. Realizácia projektu má prispieť k zvyšovaniu kvality riadiaceho a vzdelávacieho procesu predovšetkým v oblasti jazykového vzdelávania a inkluzívneho vzdelávania; zlepšiť uplatnenie absolventov; zlepšiť personálne zabezpečenie; nadviazať na už realizované projekty a zlepšiť vonkajšie hodnotenie školy. Jednou z hlavných výziev je rastúci počet žiakov a ich rôznorodosť. Chceme rozšíriť kompetencie pedagogických zamestnancov tak, aby vedeli identifikovať a uspokojiť potreby všetkých žiakov. Našim cieľom je škola, ktorá umožňuje všetkým študentom, bez ohľadu na ich okolnosti, zažiť úspech a radosť zo vzdelávania. Zamestnanci zapojení do projektu sú vedúci zamestnanci a pedagogickí zamestnanci . Sú to kvalifikovaní učitelia anglického jazyka pre základné a stredné školy. Hlavnými aktivitami projektu je účasť týchto zamestnancov na deviatich štruktúrovaných kurzoch v zahraničí. Jedná sa hlavne o kurzy zamerané na rozvoj metodických a jazykových zručností s dôrazom na efektívne riadenie vzdelávacieho procesu; kurzy zamerané na rozvoj metodických a jazykových zručností ; kurzy zamerané na rozvoj metodických a jazykových zručností s dôrazom na metodológiu rozvoja niektorých špecifických kompetencií a kurzy zamerané na rozvoj metodických a jazykových zručností s dôrazom na prácu s určitou skupinou žiakov. Hlavné očakávaným výstupom sú nadobudnuté kompetencie učiteľov, ktoré im umožnia vytvárať prostredie v ktorom môžu napredovať všetci žiaci. Ďalšími výstupmi budú zlepšenie kvality učenia cudzích jazykov, rozšírenie využívaných metodických materiálov, vytvorenie nových partnerstiev , propagácia školy. Hlavnou diseminačnou aktivitou je Language Day - workshopy pre učiteľov a žiakov škôl v regióne. S organizáciou tejto akcie má škola skúsenosti už z minulých projektov.
Koordinátor:Evanjelická spojená škola
Liptovský Mikuláš