Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Šťastní učitelia, šťastná škola
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060197
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:17490 €
Sumár projektu:SOŠ gastronómie a cestovného ruchu Nitra vyučuje odbory: kuchár, čašník, servírka, služby v cestovnom ruchu. Vybrané aktivity v tomto projekte riešia potreby školy: internacionalizovať obsah vyučovania, modernizovať vyučovacie metódy a formy, aktivizovať vedenie školy, zlepšovať jazykové, odborné a metodické kompetencie učiteľov. Ciele projektu: 1. Zlepšiť riadenie školy v oblasti komunikácie s rodičmi, žiakmi, učiteľmi a vytváranie pozitívnej klímy na pracovisku. 2. Spoznať a vedieť aplikovať metódy vyučovania jazykov prostredníctvom moderných technológií a prepojenia vyučovania s praxou. 3. Zvýšiť kvalitu vzdelávania všeobecných a odborných predmetov zvyšovaním odbornosti učiteľov, využívanie efektívnych metód vyučovania. 4. Zlepšenie jazykových kompetencií vedenia školy a pedagogických zamestnancov. Plánované kurzy podľa naplnenia potrieb školy sme rozdelili na skupiny: 1. Kurzy zamerané na naplnenie potreby: aktiváciu manažmentu školy so zameraním na vytváranie atmosféry tvorivosti a iniciatívy, zavádzanie spolupráce medzi vedením školy a školským psychológom Do tejto skupiny patria 3 plánované kurzy: Design the positive: positive thinking, positive communication and positive school spaces, A Satisfying School Experience: Strategies and Skills for Teachers,, Life coaching for teachers: happy teachers for better students pre manažment školy a psychológa. Spolu sa 3 kurzov zúčastnia 4 účastníci, budú zrealizované v Taliansku. Budú napĺňať potreby školy, predovšetkým vytváraním pozitívnej atmosféry v škole, nastanú zmeny v prístupe k pedagógom, zavedie sa princíp individuálneho prístupu pri zachovaní objektívnosti. Vytvorí sa atmosféra a podmienky na podporu tvorivých a iniciatívnych učiteľov. Tieto zmeny podporia spokojnosť pedagogických pracovníkov, bez stresu a táto atmosféra sa prenesie na žiakov a rodičov. 2. Kurzy zamerané na naplnenie potrieb: modernizovať vyučovacie metódy a formy akceptujúce medzinárodné trendy v súlade s inováciou obsahu vyučovania, zlepšovať jazykové a odborné a metodické kompetencie pedagogických zamestnancov. Na naplnenie tejto potreby sme vybrali 3 kurzy: Tablets and Smartphones: using mobile devices as educational tools , APPLYING NON-FORMAL EDUCATION IN SCHOOLS AND ADULT EDUCATION ORGANIZATIONS, METHODOLOGY for Teachers of German as a Foreign Language , kurzy sú určené pre učiteľov anglického a nemeckého jazyka, absolvujú ich 3 učitelia, 2 kurzy budú v Taliansku a 1 v Nemecku. Kurzy sú zamerané na naplnenie potreby školy v oblasti metodiky výučby jazykov, resp. aj iných predmetov. Naučia sa nové metód ako povzbudzovať študentov k prekonaniu bariér rozprávania v cudzom jazyku, komunikáciu zameranú na pracovný život; ako môžu byť notebooky, tablety a smartphony integrované do súboru nástrojov pre učiteľov. 3. Kurz zameraný na naplnenie potreby: Internacionalizovať obsah vyučovania a zvyšovať odborné a jazykové kompetencie učiteľov. Potrebu internacionalizovať obsah vyučovania so zameraním na dejiny, históriu a filozofiu v súvislosti s cestovným ruchom sme riešili kurzom DISCOVER GREEK PHILOSOPHY, HISTORY AND ARCHAEOLOGY. TEACH THEM IN YOUR CLASS. CONNECT THE ANCIENT GREEK CULTUR. Nadobudnuté kompetencie účastníka kurzu budú aplikované na hodinách dejepisu a geografie. Pridanú hodnotu absolvovania tohto kurzu vidíme v možnosti diseminácie získaných vedomostí a zručností aj pre učiteľov predmetov v oblasti cestovného ruchu občianskej náuky a etickej výchovy - 1 učiteľ, kurz v Grécku. Dopady na účastníkov projektu: 1. Získajú zlepšenie jazykových kompetencií, zvýšia si sebavedomie. Budú konfrontovaní so spôsobom myslenia, nazerania na vyučovací proces nielen prostredníctvom lektorov, ale aj ostatných účastníkov kurzov, rozšíria sa ich horizonty v pedagogických, ale aj ľudských spôsobilostiach. 2. Zvýšia si odborné vedomosti zo svojich predmetov, ktoré budú prenášať na žiakov. 3. Budú schopní a ochotní využívať získané vedomosti a metodické postupy do vyučovacieho procesu. 4. Získajú skúsenosti ako teoretické vyučovanie spájať s praxou, poznajú metódy a formy na využívanie modernej techniky. 5. Budú vedieť ako využívať metódy práce so žiakmi, ktorí sú dospelí. Poznajú metódy na odstránenie komunikačných bariér v cudzom jazyku. Dopady na školu: 1. Vedenie školy stanoví presné pravidlá motivácie pedagógov, vypracuje motivačný systém pre učiteľov s dôrazom na podporu aktívnych pedagógov. 2. Vedenie školy spolu so psychológom vypracuje plán a aktivity na odbúravanie stresu učiteľov a vytváranie pozitívnej atmosféry v škole a táto sa prenášala aj do tried. 3. Získa zamestnancov s lepšou znalosťou jazykov, metodiky výučby a odborných vedomostí. 4. Získa možnosti vytvárať medzinárodné partnerstvá nadviazaním kontaktov so školami ostatných účastníkov kurzov.
Koordinátor:Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu Nitra
Nitra