Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ako učiť modernejšie
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060214
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:5400 €
Sumár projektu:Projekt s názvom "Ako učiť modernejšie" pojednáva o získaní moderných odborných zručností a nových skúseností, ktoré sú potrebné pre realizáciu našich cieľov. Tieto ciele súvisia so zlepšením postavenia a zviditeľnenia našej školy v regióne. Chceme odborne vzdelávať a vychovávať žiakov, ktorí budú úspešní na európskom trhu práce a uvedomia si potrebu celoživotne sa vzdelávať v odboroch. Cieľom projektu je zatraktívnenie výučby odborných predmetov. Pripraviť odborných zamestnancov na výučbu nového študijného odboru kaderník - vizážista, ktorý si vyžaduje nové technologické postupy, znalosť nových materiálov a pripravenosť na neustále zmeny v trendoch kaderníctva a kozmetiky. Uvedený cieľ chceme podporiť návštevou kultúrnych inštitúcií a odbornej umeleckej strednej školy. Poskytovateľom odborného vzdelávania je zahraničný inštitút, ktorý má akreditáciu "Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy". Odborný inštitút pracuje úplne neutrálne. To znamená, že pri svojej práci nepoužíva iba jednu konkrétnu značku výrobkov, ale má široký záber momentálne používaných a vysokokvalitných kaderníckych a kozmetických značiek na trhu. Účastníkmi mobility sú dvaja majstri odbornej výchovy v odboroch kaderník a kozmetik. Majsterka odborného výcviku pre študijný odbor kozmetik je koordinátorkou a kontaktnou osobou v projekte. V minulosti sa priamo zúčastnila projektových aktivít v Českej republike. Dlhodobo pripravuje žiakov na súťaže v rámci Slovenska aj v zahraničí. Majsterka odborného výcviku pre učebný odbor kaderník je kontaktnou osobou v projekte. Zaisťuje odbornú prípravu žiakov a pripravuje ich na súťaže odborných zručností na Slovensku aj v zahraničí. Pod jej vedením dosahujú žiaci výborné výsledky. Ich výber sa uskutočnil na základe dlhoročnej odbornej a pedagogickej praxe, ochoty vzdelávať sa a spolupracovať na tvorbe nových učebných materiálov. V budúcnosti budú zabezpečovať odborné vzdelávanie v novom študijnom odbore. Medzi plánované aktivity patrí absolvovanie štruktúrovaných kurzov, ktorými si rozšíria odborné vedomosti a kompetencie. Ďalšou aktivitou bude návšteva na umeleckej strednej škole, kde sa vyučujú odbory, ktoré úzko súvisia s vizážitikou. Pre účastníkov mobility bude dôležité akým spôsobom sa vyučujú, aby tieto skúsenosti využili pri tvorbe nových učebných osnov. Poslednou plánovanou aktivitou bude návšteva kultúrnych inštitúcií (divadlo, galéria), ktoré umocnia význam projektu. Medzi očakávané výsledky patrí vytvorenie príručky rozdielov česko-slovenskej odbornej teminológie. Táto je dôležitá pre používanie spolu s odbornou literatúrou, ktorá je hlavne v českom jazyku, aby nevznikali rozdiely v interpretácii odborných významov pri výučbe. Ďalším výsledkom bude workshop spojený s prezentáciou, adresovaný kolegom. Jeho obsahom budú nadobudnuté nové vedomosti a ukážka praktických zručností získaných počas kurzov. Očakávame, že prezentácia im pomôže a zlepší kvalitu vyučovania. Účastníci projektu získajú medzinárodný dokument „Certifikate Make-up Institute Prague“ a „Europass mobility“ čím sa zlepší úroveň ich osobnostného a profesijného rastu. Pravidelným vzdelávaním zamestnancov školy sa zlepší vzťah medzi žiakom a učiteľom. To zvýši záujem žiakov o štúdium na našej škole a zlepší kredit školy v regióne. Priebeh mobility zamestnancov bude dokumentovaný na webovej stránke školy, čím sa medzinárodné aktivity dostanú do povedomia širokej verejnosti. Najhlavnejším cieľom je modernizácia vyučovania a zahrnutie nových postupov do učebných osnov a vytvorenie nových učebných osnov pre plánovaný študijný odbor, čo vedie k dlhodobým prínosom v oblasti vzdelávania a je znakom úspechu školy.
Koordinátor:Spojená škola
Žilina