Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovatívne formy vyučovania anglického jazyka a aplikovanie získaných jazykových zručností v školskom a outdoorovom prostredí zodpovedajúcim požiadavkám 21. storočia
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060218
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:13570 €
Sumár projektu:Naša škola ZŠ Rajčianska 3 v Bratislave je modernou inštitúciou a svojich žiakov pripravuje pre život v Európskej únii. Má skúsenosti so zapájaním sa do medzinárodných projektov partnerskej spolupráce škôl a v tomto trende chce naďalej pokračovať. V rámci Európskeho plánu rozvoja našej školy je pre splnenie tohto cieľa nevyhnutné nadchnúť učiteľov, pre osvojovanie si inovatívnych metód vyučovania, využitím metódy CLIL a jej praktickým zdokonalením, nakoľko sa na našej škole využíva na prvom stupni už od roku 2008. Postupné zavádzanie do ďalších tried, je na základe širokého záujmu rodičovskej verejnosti. Súčasne s tým nastáva potreba ďalšieho vzdelávania pedagógov, ktorý vyučujú metódou CLIL. Taktiež kladieme veľký doraz na zaradenie outdoorvých aktivít do vzdelávania. V rámci modernizácie a internacionalizácie našej školy má naša škola záujem týmto projektom zvýšiť jazykové a metodické kompetencie svojich pedagógov a učiteľov anglického jazyka účasťou na vzdelávacích kurzoch pre učiteľov vo Veľkej Británii ako sú kurzy: Content and Language Integrated Learning (CLIL), Outdoor and environmental education, Language Teaching and 21 century skills for learning. Aby sme zvýšili záujem žiakov učiť sa cudzí jazyk chceme im ponúknuť naše vedomosti nielen o jazyku samotnom ale aj o kultúre a živote v Británií, ktoré využijeme vo výučbe medzikultúrneho povedomia. Aby sme dosiahli tieto ciele, chceme využiť možnosti vzdelávacej mobility učiteľov v programe KA 1 účasťou na vzdelávacích kurzoch pre troch učiteľov prvého stupňa a troch učiteľov druhého stupňa našej školy. Pre jedného učiteľa primárneho stupňa a jedného učiteľa sekundárneho stupňa sme naplánovali kurz Content and Language Integrated Learning (CLILL), ktorý je zameraný na rozvíjanie praktických zručností a získanie množstva nových námetov pre prácu so žiakmi, zlepšenie jazykových kompetencií, s príležitosťami podeliť sa so svojimi skúsenosťami, nadviazať kontakty s učiteľmi pre túto vekovú kategóriu v iných európskych krajinách, získanie poznatkov o kultúre a živote vo Veľkej Británii, obraz o každodennom živote detí doma a v škole. Obsahom kurzu je metodický CLIL workshop vedený skúsenými lektormi pre učiteľov s dôrazom na predmet prírodoveda, diskusia o rôznych prístupoch k metóde CLIl v primárnom vzdelávaní detí, množstvo praktických ukážok, aktivít, rád a tipov. Tento kurz bude prebiehať v Portsmouth 10.08. - 18.08. 2019. Pre dvoch učiteľov primárneho vzdelávania sme naplánovali kurz Outdoor and Environmental Education poskytuje učiteľom:praktické zručnosti, učebné nápady a materiály pre vonkajšie vzdelávanie, príležitosť navštíviť britské základné alebo stredné školy a vymieňať si nápady a rozvíjať vzťahy s učiteľmi v Británii a ďalších európskych krajinách. Tento kurz bude prebiehať v Chlemsford 06.10.- 13.10. 2019. Pre dvoch učiteľov sekundárneho stupňa sme naplánovali kurz Language Teaching and 21 Century Skills for Learning, ktorý je zameraný na praktické workshopy o výučbe jazykov a zručnostiach 21. storočia pre výučbu angličtiny. Pedgógovia si osvoja rôzne motivačné aktivity podporujúce kreativitu študentov: hranie, využitie multimédií, poézie, príbehy, písanie a piesne. Oboznámia sa s hodnotením žiakov, využitím nový technológií, získajú informácie o kultúre anglického jazyka.Tento kurz bude prebiehať v Southampton 09.11.- 17.11. 2019. Pri príprave a logistickom zabezpečení vzdelávacieho pobytu budeme spolupracovať s partnerskou organizáciou InterEducation. Účasť učiteľov prinesie zvýšenie praktický zručností, jazykového sebavedomia, cenné poznatky o trendoch a nadšenie uplatniť ich v každodennej školskej praxi. U všetkých žiakov očakávame zvýšenie motivácie učiť sa cudzí jazyk a to najmä vďaka zaradeniu outdoorových aktivít do vyučovacích hodín. Vďaka nim budú žiaci plne zainteresovaní do hodín, zvýšia si vnútornú motiváciu, zdravé emócie a sociálne zručnosti. Výsledkom by malo byť zlepšenie školského prospechu a odbúranie stresu z požiadaviek a nárokov učiť sa anglický jazyk. Pre školu sa týmto otvára priestor pre ďalšiu dlhodobú spoluprácu na projektoch medzinárodného partnerstva škôl. Účasť pedagógov na kurzoch vo Veľkej Británii, zvýši prestíž našej základnej školy, ktorá tým, že skvalitní vyučovanie pomocou metódy CLIL a zaradí outdoroové aktivity do hodín cudzích jazykov a prírodovedy, očakáva väčší záujem rodičov pri výbere školy pre ich deti.
Koordinátor:Základná škola Rajčianska 3
Bratislava