Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moderní učitelia - moderná škola
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060219
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:23910 €
Sumár projektu:Cieľom projektu "Moderní učitelia - moderná škola" je vyškoliť učiteľov v oblastiach používania IKT, výučby cudzích jazykov a ekologického vyučovania tak, aby sa zmodernizovali postupy, metódy a formy práce, a aby sa vďaka moderným učiteľom zmenila naša škola na modernú školu. V priebehu 18 mesiacov absolvuje 11 učiteľov vzdelávacie kurzy v zahraničí, pričom 5 z nich sa vyškolí v oblasti IKT a CLIL, 4 učitelia absolvujú kurzy v oblasti didaktiky výučby cudzích jazykov (anglický, nemecký a španielsky) a zavedenia metódy CLIL a 2 učiteľky, ktoré v škole koordinujú projekt Zelená škola získajú najnovšie poznatky na školení k eko-školám. Všetci vyškolení učitelia budú získané poznatky nielen aplikovať vo výučbe vo svojej škole, ale aj zorganizujú workshopy pre svojich kolegov z predmetových komisií, kde budú diseminovať výstupy z absolvovaných kurzov v zahraničí a zorganizujú otvorené hodiny pre kolegov, kde predvedú získané zručnosti priamo vo výučbe. Dlhodobým prínosom bude modernizácia výučby v škole a zvýšenie záujmu o našu školu u budúcich žiakov.
Koordinátor:Gymnázium Lipany
Lipany