Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Príroda je online non stop
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060220
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:17040 €
Sumár projektu:Do projektu Erasmus +sa zapájame preto, lebo chceme posunúť frekvenciu a úroveň outdoorových aktivít. Narážame na problém, že naše aktivity v prírode -aj keď ich máme kvalitne prepracované - sú viazané len na dobré počasie. Ako náhle sa objaví dážď, sneh, blato, vietor, výraznejšie sa ochladí...znižuje sa ochota učiteliek pracovať s deťmi vonku , navyše deti nemajú primerané oblečenie a časť rodičov vníma pobyt vonku v horšom počasí ako nevhodný. Chceli by sme sa inšpirovať princípmi a fungovaním lesných škôlok, ktoré pracujú s deťmi v exteriéri v podstate nepretržite, využívajú len zázemie ako jurty, drevené prístrešky a podobne. Formou hospitácií chceme získať know - how ako pracovať s rodičmi detí a zároveň posunúť komfortnú zónu učiteliek. Orientujeme sa na Českú repubiku, pretože je tu vybudovaná široká sieť lesných škôlok a majú dobré legislatívne zázemie. Skúsenosti by sme chceli získať aj v Nórsku, pretože Škandinávia je kolískou myšlienky lesných škôlok a zároveň tu disponujú podstatne nestabilnejším podnebím a počasím ako na Slovensku a napriek tomu je tu prirodzená vysoká frekvencia outdoorových aktivít. Zároveň je v týchto krajinách vysoká enviromentálna gramotnosť obyvateľov, ktorá je prirodzenou súčasťou ich života. Druhým dôvodom pre zapojenie do programu Erasmus+ je okrem získavania priamych skúseností aj rozšírenie portfólia certifikátov učiteliek pre podporné terapeutické techniky ako muzikoterapia, felinoterapia, canisterapia a školenia v súvislosti s podporou inklúzie. V prípade získania certifikátov by mohli učiteľky využívať techniky vo vzdelávacích aktivitách a to aj v outdoorových, zároveň by prispeli k vyrovnávaniu možností intaktných a hendikepovaných detí a posúvali by nás bližšie k formovaniu inklúzie na našej škole. Pridanou hodnotou by bola sebestačnosť v ponuke krúžkových aktivít pre deti, pretože momentálne využívame služby externých lektorov, ktorých si platia rodičia. Cez mužských lektorov síce prinášame prefeminizovaného školstva mužský princíp, ale s krúžkami vedenými externými lektormi majú problém pedagogicko-organizačné pokyny ministerstva školstva pre aktuálny školský rok (v rovine odporúčaní).Navyše krúžky vedené kmeňovými učiteľkami sú v našej materskej škole pre rodičov detí bezplatné. Do projektu budú zapojení traja pedagogickí zamestnanci z celkového počtu 9. PaedDr Miroslava Vaverková - plánuje získanie certifikátu z kurzu "Felinoterapie", "Canistreapie" - aplikácia prvkov a techník oboch animoterapií do vzdelávacích aktivít s akcentom na edukáciu v exteriéry, využívanie prvkov a techník animoterapií na elimináciu psychických a fyzických obmedzení intaktných i hendikepovaných detí, využívať terapeutické zvieratá ako alternatívny komunikačný prostriedok (napríklad pri elektívnom mutizme), organizovanie outdoorových aktivít pre deti a rodičov (rodiny) pod pracovným názvom "Venčovačky" , pri ktorých by sme v popoludňajších hodinách spoločne venčili psíkov v extraviláne mesta- rodiny, ktoré nevlastnia zvieratko by si vyskúšali na nečisto starostlivosť o štvornohého kamaráta... Eva Biščová - plánuje získanie certifikátu z kurzu zážitkovej pedagogiky "ZaHRAda" , z kurzu muzikoterapie "Rytmus v tele a v živote" z "Kurzu nízkych lán"- aplikácia portfólia techník a aktivít získaného v kurzoch vzdelávacích aktivít s akcentom na outdoorové, prípadne vznik krúžku muzikoterapie . Vytvorenie variabilných lanových dráh na školskom dvore, využívanie lanových techník aj vo voľnej prírode. Mgr.Katarína Jurišková - plánuje získanie certifikátu "Augmentatívnej a alternatívnej komunikácie - AAK " - využívanie kompenzačných komunikačných systémov v triede s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pre zlepšenie interakcie hendikepovaných a intaktných detí v triede. Do job shadovingu v Českej republike aj v Nórsku plánujeme začleniť všetkých troch uvedených pedagogických zamestnancov, pretože každý z nich bude mať možnosť čerpať skúsenosti z vlastnej dimenzie záujmu. Výstupy pre zamestnancov: - osobnostný posun pedagógov získaním zahraničných skúseností - posilnenie vnútornej motivácie pre realizáciu nadštandardných a inovatívnych prvkov v praxi - získanie know-how pre vlastnú realizáciu outdoorových aktivít a alterantívnych prístupov v edukácii - rozšírenie osobného profesijného portfólia - možnosť získať posun v kariérovom usporiadaní školy (vedúci IMZ a pod.) Zahraničné skúsenosti a výsledky našej práce plánujeme prezentovať predovšetkým na našej školskej „pôde“ – pedagogickým zamestnancom v rámci interného metodického združenia, rodičom detí v rámci stretnutí rodičov, potenciálnym záujemcom na webovom sídle školy. V druhej línii plánujeme skúsenosti prezentovať aj v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hlohovec, kde je 8 materských škôl, usporiadaných do rôznych typov právnych subjektov. Našou víziou do budúcnosti je maximálne prepojenie alternatívnych prístupov s fungovaním štátnej školy rešpektujúcej platnú legislatívu našej krajiny.
Koordinátor:Materská škola
Hlohovec