Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Učiteľ 21. storočia
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060227
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:28460 €
Sumár projektu:Cieľom projektu " Učiteľ 21. storočia" je zlepšenie profesionálneho profilu pedagogických zamestnancov školy , zdokonalenie jazykových a rozšírenie odborných didaktických kompetencií 12 učiteľov, 2 vedúcich pracovníkov, spolu s riaditeľom školy Gymnázia Antona Bernoláka v Námestove, čím sa zvýši kvalita vzdelávania na našej škole a obsah školského vzdelávacieho programu o nové prvky v rámci inovácií jazykového vzdelávania, prehĺbenia európskeho rozmeru sekundárneho vzdelávania a multikulturnej výchovy. V konečnom dôsledku tak pre študentov našej školy ponúkneme modernejšie vzdelanie, perspektívne aj medzi-predmetové a mimoškolské aktivity a vytvoríme tak podmienky, aby mohli ešte pripravenejší pokračovať v ich ďalšom štúdiu príp. realizovať sa nielen na slovenskom, ale aj európskom pracovnom trhu. Účastníci projektu sú zamestnanci Gymnázia A. B. ktorí sa chcú naučiť lepšie plánovať, manažovať a administrovať medzinárodné školské projekty a mobility a získať nové partnerské školy, ktorí majú vôľu sa zlepšovať a zefektívňovať prácu so žiakmi našej školy, ich motivovať a učiť sa cudzí jazyk, pracovať aj za hranicami. Pracovným jazykom projektov je najmä anglický a nemecký jazyk. Projekt zahŕňa nasledujúce aktivity: 1. Štruktúrované vzdelávacie školenia - metodologické jazykové kurzy učiteľov cudzích jazykov - zamerané na IKT a didaktickú metodológiu vyučovania cudzích jazykov 2. Ďalšou aktivitou je 4 - dňová pracovná stáž - výučba na partnerskej škole (job- shadowing). Táto výučba je spojená s výmenou pedagogických skúseností a s prípravou nového medzinárodného projektu s výhľadom na roky 2019 - 2020 Výsledkom projektu je zdokonaliť odborné pedagogické a digitálne kompetencie v oblasti využívania audiovizuálnych zdrojov a mobilných zariadení vo vyučovaní. Chceme podporiť vyžívanie audiovizuálnych zdrojov a vzdelávacích aplikácií, ktoré pomáha študentom intenzívnejšie sa venovať témam, o ktorých sa učia, motivujú ich a rozvíjajú ich komunikačné, jazykové, prezentačné a digitálne zručnosti. Vybrané kurzy ponúknu pedagógom inovačné techniky a rozšírenie repertoáru a možností používania audiovizuálnych zdrojov, tvorbu on-line materiálov; pomocou nových IKT nástrojov a aplikácií. Výsledkom je využívať možnosti pri používaní aplikácií a vizuálnych nástrojov: - pochopiť súvislosti medzi kreatívnym využívaním technológií a motiváciou na učenie - vytvárať virtuálne materiály, vymieňať si ich pomocou eTwinning a spolupracovať s inou európskou školou - zbieranie informácií, ich analýza, pochopenie, zdieľanie a vytváranie nových nápadov prostredníctvom online médií a platforiem - zdieľanie materiálov so študentmi a študentmi kolegami za hranicami, čím motivujeme učiť sa cudzie jazyky. Cieľom tohto projektu je poskytnúť účastníkom metódy efektívneho využívania audiovizuálnych zdrojov vo vzdelávaní, ako aj úspešnú integráciu mobilných zariadení do pedagogickej praxe. Chytré využívanie audiovizuálnych zdrojov a vzdelávacích aplikácií pomáha študentom hlbšie a rýchlejšie sa orientovať v aktuálnej problematike 21. storočia, byť informovaný, pričom sa učia byť v popredí, učia sa absorbovať a udržiavať nápady, ako aj rozvíjať komunikačné, kritické, spoločenské a tvorivé zručnosti. Zavádzanie jednoduchej techniky audiovizuálnych zdrojov, triedenie a prispôsobovanie online materiálov, navrhovanie, natáčanie a úprava videí; vytváranie vizuálnych zdrojov výučby; pridanie titulkov k projektom; riadenie časových lehôt; pomocou platforiem, mapovanie mysle; pomocou nástrojov na živé vysielanie a nahrávanie je v súčasnej dobe žiadané na dnešnom trhu. Okrem toho sa účastníci vybraných kurzov naučia používať rôzne aplikácie na stimuláciu vzdelávania svojich študentov. Získajú dôkladné znalosti o: zhromažďovaní a ukladaní užitočných online zdrojov; možnosti komunikácií a spolupráci prostredníctvom elektronických zariadení; znalosti o vytváraní virtuálnych materiálov; o riadení online skupín a učební. Okrem toho budú môcť integrovať rôzne aplikácie do svojich plánov hodín, motivovať a zapájať študentov. Všetky získané materiály a znalosti z absolvovaných kurzov a z vyučovania na partnerskej škole budeme prezentovať pomocou propagačných aktivít, prinesených materiálov. Získané zručnosti a kompetencie posúvame svojim žiakom našej školy vo vyučovaní, ďalej usporiadame propagačné stánky pre širokú verejnosť, a to v Deň Európy, v Deň jazykov. Zorganizujeme regionálne metodické stretnutia, kde naši žiaci spolu s ich pedagógmi spropagujú spolu s programom Erasmus+ kultúru a všedný život v navštívených európskych krajinách, pričom pomocou ankety očakávame diskusiu a výmena skúseností z mobilít v spolupráci taktiež spolu s radou rodičov.
Koordinátor:Gymnázium Antona Bernoláka
Námestovo