Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozvoj profesijných kompetencií pedagógov školy
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060236
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:8920 €
Sumár projektu:SSOŠ, Hliník nad Hronom pripravuje žiakov v trojročných učebných odboroch pre kvalifikované robotnícke povolania, autoopravár - mechanik, obrábač kovov a inštalatér, kde sa okrem odvetvových vedomostí vyžaduje vysoký stupeň cielených praktických zručností. Máme vytvorené nové autoopravárenské pracovisko. Žiaci praxujú v druhom a treťom ročníku už vo svojich zmluvných autoservisoch a inštalatérskych firmách, takto napĺňame ideu duálneho vzdelávania. Ciele projektu: 1. Rozšíriť odborné vedomosti z najnovších trendov v strojárenskej oblasti, informačných technológiách a multimediálnych zdrojov pedagogických zamestnancov odborných predmetov. Vzhľadom k tomu, že takmer všetky materiály používané v odborných predmetoch učitelia získavajú od výrobcov a poskytovateľov služieb, pre ktorých pripravujú žiakov na výkon povolania v anglickom jazyku, je potrebné, aby učitelia odborných predmetov absolvovali kurzy anglického jazyka so zameraním na odbornú angličtinu s cieľom zlepšiť jazykové kompetencie. 2. Zvýšiť kompetencie učiteľov v oblasti metodiky výučby odborných predmetov a anglického a nemeckého jazyka, aby mohli odovzdávať žiakom na hodinách aktuálne odborné vedomosti z oblasti strojárenstva, automobilového priemyslu, informatiky, CNC strojov, podnikania a pripravili ich na výkon povolania a uplatniteľnosť na trhu práce 3. Zlepšovať riadenie školy tak, aby obstála v európskom priestore a mohla pripravovať žiakov pre slovenských i zahraničných zamestnávateľov, prispôsobiť spôsob manažovania potrebám zahraničných zamestnávateľov pôsobiacich u nás. V súlade s cieľmi projektu sme vybrali jednu aktivitu a to: Realizáciu štruktúrovaných kurzov. Chceme, aby sa 3 učitelia zapojili do 3 kurzov. Kurzy sú v súlade s potrebami školy a aj účastníkmi kurzov. 1. Kurz: Professional English Courses - CNC machining, realizuje sa na Malte, 1 účastníčka, učiteľka predmetu Programovanie CNC strojov Tento praktický kurz rozvíja osobné jazykové znalosti účastníčky z angličtiny ako cudzieho jazyka a prezentuje rôzne techniky a metodologické prístupy pri získavaní vedomostí z CNC obrábania. V kurze sa kladie dôraz na učenie sa používania anglických výrazov a spojení v odborných prostrediach a má za cieľ dosiahnuť určitú jazykovú nezávislosť. 2. Kurz: Deutschkurs für Manager, realizuje sa v Nemecku, 1 účastník, riaditeľ školy Kurz rozvíja osobné jazykové znalosti účastníka z nemčiny ako cudzieho jazyka a prezentuje rôzne techniky a metodologické prístupy pri vytváraní spolupráce blízkych firiem prostredníctvom managementu. Kurz nemčiny utvrdzuje a rozširuje vedomostnú a praktickú databázu v používaní nemeckého jazyka v navrhnutých odborných témach a je vhodný pre vedenie firiem, spoločností a škôl. 3. Kurz: Developing the professional competencies of educators of the school, realizuje sa na Malte, 1 účastníčka, je učiteľkou anglického jazyka Kurz účastníkovi poskytne príležitosť precvičiť si a preskúmať množstvo techník a metód, ktoré pomôžu osviežiť hodiny anglického jazyka, čo učiteľom umožní vytvoriť dynamické a stimulujúce vzdelávacie prostredie. Bude riešiť oblasti ako štýly učenia, výslovnosť, vytváranie vlastných materiálov pomocou on-line softvéru a ďalšie. Dopad na účastníkov projektu: - zdokonalenie jazykových, digitálnych a odborných kompetencií, kreatívnych metód vyučovania v oblasti jazyka a odborných predmetov - zlepšenie jazykovej kompetencie v odbornej technickej angličtine a nemčine zameranej na manažment - budú vedieť využívať materiály na výučbu odborných poznatkov z medzinárodných zdrojov, ako sú internetové zdroje ale i printové médiá, ktoré sú v anglickom jazyku - budú schopní implementovať získané vedomostí a zručností do vyučovacieho procesu - zaznamenajú podstatné napredovanie v profesionálnom rozvoji, zvyšuje sa ich úroveň vyučovania, zvýšenie motivácie k práci, osobnému rastu, nezávislosti - prenos metodiky výučby z iných krajín Dopad na školu/žiadateľa projektu: - zlepšenie manažérskych kompetencií v oblasti riadenia, posilnenie vnútornej politiky školy, zvyšovanie kreditu školy - vedenie školy má možnosť získať iný pohľad na riešenie problémových situácií v škole
Koordinátor:SSOS Hliník nad Hronom
Hliník nad Hronom