Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Škola ako dynamické prostredie podporujúce otvorenosť myslenia
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060242
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:31240 €
Sumár projektu:"Škola ako dynamické prostredie podporujúce otvorenosť myslenia." Projekt je plánovaný na 14 mesiacov so začiatkom v novembri 2019 a s ukončením v januári 2021. Predkladateľom projektu je Gymnázium, Metodova 2, Bratislava, Slovensko. Hlavným cieľom projektu je pre naše gymnázium inovácia a modernizácia metód a foriem vyučovania. Je pre nás dôležité rozvíjať u žiakov kritické myslenie, schopnosť samostatne a aktívne riešiť problémy a otvorenosť ducha. Tieto hodnoty považujeme v kontexte európskej spoločnosti za prvoradé. Spoznávaním nových foriem chápania, učenia, spôsobov motivácie a prehodnotením vzťahu medzi učiteľom a žiakom sa chceme priblížiť k súčasným trendom a tak pracovať na tom, aby sa z našich žiakov stávali slobodne mysliace osobnosti s dôrazom na rešpekt a toleranciu. Škola by sa mala stať otvoreným priestorom pre autentické vzdelávanie sa a rozvíjanie schopností jednotlivých žiakov ako aj priestorom pre spoluprácu a vnímanie potrieb toho druhého. Celkový počet učiteľov, ktorí sa zúčastnia mobilít, je 13. Jedná sa o vyučujúcich bilingválnej slovensko-francúzskej sekcie a to predmetov Francúzsky jazyk a literatúra, Matematika, Fyzika, Biológia, Chémia a Dejepis. Viacerí sú učiteľmi s dlhou pedagogickou praxou, napriek tomu s potrebou zmeny a modernizácie foriem vyučovania, keďže dlhé roky učia rovnakým spôsobom. Sú medzi nimi však aj mladší kolegovia, ktorým kurzy pomôžu vysporiadať sa s problémami súvisiacimi so začiatkami pedagogickej praxe. Aktivity budú zamerané rôznorodo. Pôjde o mobility zamerané na aktuálne tendencie vo francúzskom jazyku, na podporu aktivity žiakov, zdynamizovanie vyučovacej hodiny. Tiež sa plánujeme zúčastniť na školení zameranom na využitie hry ako didaktického prostriedku, na zmenu v zaužívaných postupoch práce s literárnym textom. Zároveň chceme absolvovať kurz týkajúci sa divadelných aktivít vo využití učenia sa cudzieho jazyka. Rovnako chceme navštíviť kurz, ktorý nás pri vyučovaní francúzskeho jazyka naučí využívať všetkých päť ľudských zmyslov a tak môžeme ešte viac motivovať svojich žiakov. Ďalší kurz je zameraný na vyučovanie matematiky vo francúzskom jazyku. Tiež máme v pláne prehĺbiť a zmeniť prístup k odborným predmetom vyučovaným vo francúzštine ako cudzom jazyku a zároveň navštíviť gymnázium v meste Bordeaux a sledovať hodiny pod vedením konkrétneho učiteľa dejepisu s cieľom priučiť sa nové techniky využívania vizuálnych a audiovizuálnych dokumentov. Job shadowing si vybrali aj vyučujúci matematiky a fyziky, aby mali možnosť pozorovať najnovšie trendy vo vyučovaní týchto predmetov a zároveň priamo komunikovať s francúzskymi kolegami o pedagogických materiáloch, najnovších učebniciach, metódach a postupoch v ich práci. Výsledný produkt by sa mal prejaviť vo forme prezentácií, ako zdieľanie nadobudnutých znalostí v rámci školy, ale následne aj s ostatnými bilingválnymi gymnáziami a tiež s našimi českými partnermi. Plánujeme organizovať otvorené hodiny a porady s cieľom integrovať inovácie do procesu vyučovania, ako aj školenia na pôde školy pre ostatných učiteľov daného predmetu. Kolegyňa vyučujúca dejepis, keďže už spolupracovala ako lektorka v Metodicko-pedagogickom centre, ponúkne seminár pre vyučujúcich dejepisu na ich pôde, čo umožní vyškoliť veľké množstvo pedagógov a šíriť nové trendy vo vyučovaní dejepisu aj na iných školách minimálne na úrovni Bratislavského kraja. Rovnako sa budú nadobudnuté vedomosti a kompetencie zdieľať na platformách ako sú eTwinning alebo IF profs, ktorá je určená pre učiteľov francúzskeho jazyka, resp. pre pedagógov učiacich po francúzsky na celom svete. Naša škola by sa mala stať skutočným dynamickým prostredím podporujúcim otvorenosť myslenia a tak sa stať atraktívnejšou pre uchádzačov o štúdium. V širšom ponímaní nám ide o formovanie samostatne mysliacich mladých ľudí, ktorí sú schopní na základe potrieb spoločnosti prevziať aktivitu a konať v prospech základných ľudských a morálnych princípov.
Koordinátor:Gymnázium, Metodova 2, Bratislava
Bratislava