Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Učenie zručností potrebných v 21. storočí
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060244
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:20615 €
Sumár projektu:Snahou Cirkevnej základnej školy Jána Krstiteľa je byť modernou a netradičnou školou rodinného typu. Hlavnou víziou je priniesť do školstva nielen inovatívne prvky vzdelávania,viac tvorivosti a praktických schopností, ale predovšetkým spolupracovať s rodičmi. Formalizmus a verbalizmus vo vyučovaní chceme nahradiť inovatívnymi metódami. Chceme podporovať dialóg medzi žiakom a učiteľom, ktorý rozvíja tvorivosť na oboch stranách.Netradičnými metódami vzdelávania chceme podporovať u detí kritické myslenie,samostatnosť,kreativitu,schopnosť vytvoriť si vlastný názor ako aj napomáhať rozvoju ich praktických schopností a zručností.Počas vyučovania je žiakom ponúknutý zážitok,skúsenosť,zasiahnutie všetkých piatich zmyslov. Žiaci sú do procesu zapojení a v čo najväčšej miere aktivizovaní.Naša škola je otvorená novým trendom v pedagogike,ktoré predstavujú pre dieťa zábavnejšie a ľahšie učenie.V neposlednom rade v súčasnom globálnom svete kladieme veľký dôraz na anglický program.Našim cieľom je,aby dieťa v 5. ročníku vedelo plynulo konverzovať v anglickom jazyku.Vnímame potrebu učiteľov neustále profesionálne rásť a vzdelávať sa nie len v oblasti metodickej, ale aj jazykovej.Z tohto dôvodu sme sa rozhodli zapojiť do programu Erasmus+ a využiť skúsenosti zahraničných vzdelávacích inštitúcií.Témou nášho projektu je Učenie zručností potrebných v 21. storočí. Hlavné ciele projektu: -zdokonaliť profesionálne zručnosti zamestnancov v záujme skvalitnenia výučby na našej škole. -osvojiť si pravidlá hodnotenia, sebahodnotenia a spätnej väzby vo vyučovaní -naučiť sa vhodne využívať digitálne technológie vo vzdelávaní a vedieť integrovať internetové materiály do vzdelávania -oboznámiť sa s novými metódami výučby a prístupmi k vyučovaniu a vedieť ich využiť na vyučovacích hodinách -osvojiť si metódy podporujúce samostatné myslenie žiakov, metódy podnecujúce kritické, analytické a kreatívne myslenie -obohatiť si poznatky o jazyku, kultúre a živote vo Veľkej Británii -prehĺbiť si znalosť anglického /nemeckého jazyka -vymeniť si profesionálne pracovné skúsenosti s kolegami z iných krajín Do projektu sa zapojilo 8 učiteľov,ktorí si v súlade s témou projektu zvolili nasledovné kurzy: 1.Mgr. Natália Nová, Mgr. Jana Karlíková - Assessment for the 21st century classroom. Pomocou kurzu si účastník osvojí podstatu, spôsoby, formy a nástroje merania procesov učenia sa prostredníctvom tvorby objektívnych pravidiel hodnotenia a škál a bude ich vedieť uplatniť pri klasifikácii žiaka na jednotlivých úrovniach. 2.Mgr Daniela Gubková (riaditeľka) -General English for teachers and school staff.Po absolvovaní kurzu bude učiteľ sebavedomejšie a plynulejšie ovládať angličtinu a s mnohými nadobudnutými vedomosťami sa dokáže podeliť so svojimi žiakmi a kolegami.Bude môcť budovať medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s inými európskymi školami. 3. Mgr. Adriana Krajčovičová, Ing. Ivana Káčerová(učiteľ pre1.stupeň) - Methodology and language for primary school teachers.Po absolvovaní kurzu bude učiteľ schopný vytvoriť rozmanitú škálu rôznych typov materiálov pre rôzne cieľové skupiny, hodnotiť tieto materiály a tvoriť rôzne typy úloh.Pri tvorbe materiálov ako aj pri učení dokáže využívať ľudský prístup.Bude schopný podporovať žiakov v samostatnosti, organizovať prácu v skupinách, využívať CLIL a mix rôznych štýlov na rôznych úrovniach. 4.Mgr. Petra Kaločayová (školský psychológ) - Teaching difficult learners - Po absolvovaní kurzu bude učiteľ schopný vytvoriť inkluzívne deťom priateľské učebné prostredie, ktoré podporuje napredovanie takýchto detí a zároveň pomôže aj učiteľom v ich osobnom raste. 5. Mgr. Tatiana Gulíková (Anglický jazyk) - Drama Techniques for the English classroom.Po absolvovaní kurzu učiteľ dokáže využiť na hodinách nové motivujúce aktivity a stratégie, ktoré pomôžu zdokonaliť ovládanie anglického jazyka jemu aj žiakom.Učiteľ sa naučí ako vyučovať slovnú zásobu pomocou drama a improvizačných techník a ako si na hodinách angličtiny užiť viac zábavy pomocou jazykových hier, poézie a humoru. Očakávame, že projekt bude mať dopad na účastníkov, školu a najmä na žiakov.Veríme, že projekt splní svoj cieľ a žiaci si počas štúdia na našej škole dokážu osvojiť inovované zručnosti potrebné na život v 21. storočí. Očakávaný dopad na školu: -profesionálny a osobný rast zamestnancov školy -vďaka účasti mnohých učiteľov na projekte sa výrazne skvalitní výchovno-vzdelávací proces na škole -projekt pomôže budovať kľúčové kompetencie absolventa školy Dlhodobé prínosy: - žiaci sa naučia využívať informačné technológie vo vyučovaní, naučia sa kriticky myslieť, poznať svoje silné a slabé stránky a v súlade s nimi sa rozhodnúť pre ďalšie vzdelávanie a svoju budúcu profesiu, uvedomia si potrebu občianskej angažovanosti v národnom a globálnom kontexte - projekt pomôže vychovávať škole absolventov,ktorí budú aktívnymi občanmi v štáte aj v spojenej Európe,dokážu kultivovane komunikovať v dvoch cudzích jazykoch.
Koordinátor:Cirkevná základná škola Jána Krstiteľa
Partizánske