Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Budúcnosť Slovenska je v našich rukách
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060246
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:8721 €
Sumár projektu:Naša škola má záujem pripraviť žiakov , ktorí budú vo svojom štúdiu pokračovať a dokážu sa uplatniť nielen na domácom, ale aj európskom trhu . Toto je dôvod, prečo naša škola potrebuje zlepšiť jazykové kompetencie svojich učiteľov a potom aj žiakov. Na to, aby sme dosiahli tento hlavný cieľ, ktorým je úspešný mladý človek, musíme prejsť dlhú cestu školení, zmien a tvrdej práce. Toto je dôvod, prečo sa naša škola rozhodla pre tento projekt , ktorého hlavným cieľom je zlepšiť kvalitu vzdelávania na základnej škole. Realizácia projektu uspokojí tieto potreby školy: - zlepšenie komunikatívnych kompetencií v anglickom jazyku, - získanie vedomostí o nových metódach a formách vyučovania, - zlepšenie praktických zručností pri používaní IT na vyučovaní, - získať nové vedomosti ako pristupovať k nadaným a slabým žiakom, k žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia a k žiakom z národnostných menšín žijúcich na Slovensku, - zvýšenie interkultúrneho povedomia, -zvládanie stresových situácií - pochopenie pre rôzne, nielen európske kultúry a tradície, - získanie nových kompetencií . Uspokojiť tieto potreby by mali nasledujúce projektové aktivity: účasť na kurze ICT in Education Prague, Enhance Zour Englisch a Prevention of Peer Violence - Stop the silent Epidemic. Na kurzoch sa zúčastnia 4 účastníci. Prínos kurzu pre účastníkov spočíva, tak v zdokonalení si komunikačných zručností, ale najmä v získaní kontaktov na iné európske školy a následné využitie týchto kontaktov na tvorbu projektov a perspektívnu spoluprácu. Kurz poskytne účastníkom množstvo adekvátnych informácií týkajúcich sa manažovania projektov, financovania a ich využitia pre ďalší rozvoj školy. Všetci účastníci projektu budú ochotní pracovať na danom projekte, budú mať dostatočné jazykové schopnosti, budú ochotní šíriť myšlienku multikulturalizmu medzi kolegami a medzi žiakmi a v neposlednom rade budú ochotní zapojiť sa do realizácie zmien, ktoré máme v pláne na škole urobiť. Projekt prispeje k novému a modernému prístupu ku každému žiakovi, budú sa zvyšovať jeho jazykové kompetencie, zlepšovať odborné zručnosti a zručnosti v oblasti IT, žiaci zvýšia svoje interkultúrne povedomie, a získajú nový pohľad na ich vlastný rozvoj osobnosti a ďalšie napredovanie. Nové vedomosti o zahraničných školských systémoch, moderné metódy a formy vyučovania, nové prístupy k žiakovi, to všetko bude implementované do školského vzdelávacie programu a následne do učebných osnov jednotlivých predmetov. Realizácia projektu bude signálom nielen pre mieste orgány, že sme škola ktorej záleží na získavaní skúseností s cieľom zlepšiť odborné vedomosti zamestnancov, čím sa dosiahne vysoký stupeň vzdelania. Budeme príkladom pre iné vzdelávacie inštitúcie, ktoré stále váhajú urobiť ten správny krok a zapojiť sa do programov Erasmus+.
Koordinátor:Základná škola Čaklov
Čaklov