Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efektívna integrácia v primárnom vzdelávaní
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060257
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:9640 €
Sumár projektu:Projekt: "Efektívna integrácia v primárnom vzdelávaní" si kladie za cieľ efektívne integrovať žiakov so špecifickými potrebami učenia sa, zdravotne oslabených a zo sociálne znevýhodneného prostredia. Títo žiaci tvoria pomernú časť všetkých žiakov našej málotriednej školy. Títo žiaci sú začlenení v bežnej triede, majú špeciálno-pedagogické výchovno- vzdelávacie potreby. Cieľom projektu je efektívna integrácia týchto žiakov v bežnej triede. Chceme tým odbúrať bariéry a predsudky, pripraviť ich na plynulejší prechod do ďalšieho stupňa štúdia i bežného života. Docielime to využívaním inovačných aktivizujúcich metód vo vzdelávaní. Plán projektu korenšponduje s Európskou stratégiou 2020, kde aj v našej škole kladieme dôraz na internacionalizáciu a modernizáciu edukačného procesu, využívanie IKT vo vyučovacom procese a hlavne motiváciu žiakov, aby sa vzdelávali a neustále pracovali na sebarozvoji. V súčasnej dobe rastie potreba nevyhnutne aktívne ovládať cudzí jazyk. V náväznosti na predchádzajúci projekt Erasmus+, kedy sme zaviedli povinné vyučovanie anglického jazyka a našej škole od 1. ročníka- 2 hodiny týždenne a v 2. ročníku tiež 2 hodiny týždenne- snažíme sa v tomto trende pokračovať a v tomto projekte sa primárne zameriavame na zdravotne znevýhodnených žiakov. Do projektu je priamo zapojená učiteľka primárneho vzdelávania, triedna učiteľka a zároveň koordinátorka projektu v jednej osobe a 2 pedagogickí asistenti, ktorí úzko spolupracujú s triednymi učiteľmi aj školským špeciálnym pedagógom. Absolvujú priamu prácu so zdravotne oslabenými žiakmi a ich postavenie v tomto projekte je kľúčové. V nasledujúcom šklskom roku by mali spoločne viesťzáujmový útvar v materskej škole, ktorý budú navštevovať aj žiaci v procese integrácie. Všetci účastníci sú plne kvalifikovaní. Všetci traja sa plánujú zúčastniť na 4 štruktúrovaných kurzoch na Malte. Tie im poskytnú potrebné kvalifikačné predpoklady na úspešné dosiahnutie cieľa projektu. Sú orientované na primárne vzdelávanie, zavádzanie inovačných, aktivizujúcich a motivačných metód do procesu vyučovania a zároveň efektívnej integrácie. Účasť učiteľa primárneho vzdelávania a 2 pedagogických asistentov na vybraných kurzoch zapadá do nášho Európskeho plánu rozvoja. Každá časť plánu súvisí s oblasťou efektívnej integrácie a zlepšenia rozvoja školy z krátkodobého hľadiska (prezentácia projekt, workshopy, odporúčania, metodický materiál poskytnutý pedagógom v rámci metodického združenia na regionálnej úrovni) i z dlhodobého hľadiska (vytvorenie aktívneho portfólia žiackych výstupov, poradenská činnosť, záujmový útvar anglického jazyka v materskej škole, prezentácia v rámci kultúrnych programom v obci). V budúcnosti plánujeme po zlepšení jazykových zručností a kompetencií žiakov i medzinárodnú spoluprácu. V rámci dlhodobého prínosu pre školu a žiakov plánujeme zavedenie metódy CLIL do vyučovacieho procesu, zvýšené využívanie IKT, alternatívnych výučbových metód vo vyučovaní anglického jazyka v procese efektívnej integrácie.
Koordinátor:Základná škola Zemplínska Široká
Zemplínska Široká