Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Učitelia deťom
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060265
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:6460 €
Sumár projektu:Materská škola (ďalej MŠ) Ul. Dr. Janského č. 8 v Žiari nad Hronom má 28 tried, z toho spravidla 25 homogénnych a 3 heterogénne triedy, ktoré sú v 7 elokovaných pracoviskách. Každé pracovisko obohacuje výchovu o určité aktivity. MŠ analýzou svojho prostredia identifikovala potreby a oblasti zlepšenia. V projekte si naplánovala jednu aktivitu - štruktúrovaný kurz - Pojď si se mnou hrát. Realizáciou tejto aktivity chce reagovať na identifikované potreby a oblasti zlepšenia v EPR a to v oblastiach: - obsah vzdelávania - rozširovanie zavádzanie environmentálneho a pohybového vyučovania - metódy vyučovania - spoznávanie inovatívnych metód pri vyučovaní a výchove - integrácia detí so špeciálnymi potrebami - vytváranie medzinárodných partnerstiev Ciele projektu: 1. Spoznať príznaky šikanovania, naučiť sa ako sa prejavujú a odlíšiť ich od podpichovania, naučiť sa výchovné metódy pri jeho eliminácii a odstraňovaní 2. Zoznámiť sa so špecifickým vzdelávaním detí s poruchami autistického spektra. Získať vedomosti z oblastí diagnostiky a prejavov správania, spoznať metódy a formy práce s takýmito deťmi. 3. Spoznať inovované metódy a konkrétne aktivity pri pohybových činnostiach v MŠ 4. Spoznať kreatívne metódy vyučovania angličtiny s deťmi v každodenných aktivitách 5. Spoznávať medzinárodné tendencie v obsahu a metódach v predškolskom vzdelávaní, vytváranie medzinárodných partnerstiev V projekte je plánovaný jeden kurz Pojď si se mnou hrát pre 4 účastníkov. MŠ zvolila tento počet účastníkov na rovnakú aktivitu z dvoch dôvodov: 1. Zložitá organizačná štruktúra MŠ - 7 pracovísk školy, spolu vyše 60 pedagogických zamestnancov. Každé pracovisko obohacuje výchovu o určité aktivity a tým sa od seba odlišujú. 2. Obsah kurzu sa týka 4 tematických oblastí, ktoré materská škola rieši svoje problémy z EPR. Preto sme sa rozhodli pre 4 účastníkov, aby každá tematická oblasť mala svojho tútora, ktorý po skončení mobility ju rozpracuje pre ostatných učiteľov materskej školy. Prijímajúca organizácia: AGAMOS s.r.o Termín a miesto realizácie: 20.4.-24.4.2020, Olomouc, Česká republika Účastníci kurzu: 4 učitelia materskej školy Kurz sa zameriava na 4 oblasti: Angličtina zábavou pre deti i učiteľov Prečo si deti vzájomne ubližujú – prejavy príznakov šikany v MŠ Špecifické prístupy v práci s dieťaťom s PAS v MŠ Tradičné i netradiční pohybové činnosti a hry v MŠ Účastníci po príchode z mobility vytvoria pracovnú skupinu a na základe získaných informácií a zážitkov spracujú dokumentáciu: - Pracovný zošit pohybovej výchovy pre učiteľov - Manuál pre používanie anglického jazyka v triedach - Materiál pre prácu s deťmi s poruchami autistického spektra - Príručku pre identiifikáciu šikanovania v materskej škole Účastníci kurzu si pripravia a zrealizujú vzdelávanie pre ostatných učiteľov, tak ako ho zažili oni na mobilite. Každý účastník zrealizuje vzdelávanie jedného tematického celku, stanú sa lektormi učiva ku ktorému boli pridelení ako tútori Dopad na materskú školu 1. Skvalitnená integrácia detí s handicapom medzi zdravé a zvýšená pozornosť venovaná deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, eliminácia šikanovania. 2. Intenzívna práca v pohybovej výchove prepojením na všetky činnosti materskej školy. 3. Zapájanie učiteľov do profesionálneho rastu na medzinárodnej úrovni. 4. Spracované materiály z tematických oblastí: Pracovný zošit pohybovej výchovy pre učiteľov materskej školy, Manuál pre používanie anglického jazyka v triedach, Materiál pre prácu s deťmi s poruchami autistického spektra, Príručku pre identiifikáciu šikanovania v materskej škole. 5. Získanie kontaktov, internacionalizácia výučby, vytvorenie partnerstiev. 6. Sebavedomejší zamestnanci s vyššou odbornou spôsobilosťou, stúpa motivácia učiteľov pri implementácií nových metód a aktivít. Dopad na účastníkov projektu Účastníci budú vedieť vo výchovnom procese používať: - vedomosti a zručnosti pri integrácii detí s poruchami autisického spektra, spoznajú metódy rozdelenia porúch autisitckého spektra a metódy zisťovania zaradenia do spektra podľa správania detí, - vedomosti pri identifikácii prvkov šikany, budú vedieť rozoznávať šikanovanie a eliminovať ho, - zručnosti v pohybových hrách a činnostiach, spoznajú možnosti využívania tradičného a netradičného náradia počas celodenných aktivitách, - zručnosti so zaraďovaním angličtiny do bežných pracovných činností v MŠ. Účastníci získajú: - sebavedomie pri riešení výchovno- vzdelávacích problémoch, - istotu pri svojich rozhodnutiach predovšetkým pri deťoch s autizmom, - kontakty s učiteľmi iných škôl.
Koordinátor:Materská škola Ul.Dr. Jánskeho č.8 Žiar nad Hronom
Žiar nad Hronom