Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stále sa učíme učiť
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060270
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:23740 €
Sumár projektu:Projekt "Stále sa učíme učiť" je zameraný na vzdelávanie učiteľov cudzích jazykov a prírodovedných predmetov. Vybraní pedagógovia sa zúčastnia štrukturovaných kurzov a hospitácií, aby rozšírili svoje poznatky a skúsenosti ako viac žiakov motivovať k učeniu sa cudzích jazykov a prírodovedných predmetov a ako skvalitniť v týchto predmetoch vyučovací proces. Naše zameranie na cudzie jazyky a prírodovedné predmety (matematika, fyzika, chémia, informatika) vychádza z nedostatku pracovných síl s technickým zameraním na trhu práce v Bratislavskom kraji a všeobecne slabého prepojenia školy a praxe. Napriek požiadavke trhu práce na pracovníkov so zameraním na IT technológie s ovládaním cudzích jazykov dlhodobo klesá počet žiakov, ktorí idú maturovať z matematiky, fyziky a informatiky. Zmeniť tento trend je náročné a vyžaduje skúsených učiteľov, ktorí dokážu nielen kvalitne vyučovať, ale aj motivovať žiakov k vzdelávaniu tých oblastí, v ktorých v budúcnosti nájdu svoje uplatnenie. Iba kvalitní, nadšení a neustále sa učiaci učitelia môžu ovplyvniť svojich žiakov a zmeniť vyučovací proces tak, aby zodpovedal požiadavkám doby. Štrukturované kurzy pedagógov cudzích jazykov sú zamerané najmä na prax a reálie daných krajín ako aj na praktické prístupy a aktivity v učení a na oblasť motivácie. Účastníkom poskytnú prehľad o najnovšom výskume v oblasti motivácie, ako aj množstvo praktických prístupov a stratégií pre prácu v triede. Pedagógovia prírodovedných predmetov absolvujú hospitácie na gymnáziách v Českej republike - v Prahe. Tieto gymnáziá dosahujú veľmi dobré výsledky v prírodovedných predmetoch. Cieľom je získanie nových skúsenosti a poznatkov vo vyučovaní prírodovedných predmetov, inovovanie tematických plánov v daných predmetoch ako aj získanie nových kontaktov na ďalšiu spoluprácu. V budúcnosti chceme zlepšiť výsledky žiakov v prírodovedných predmetoch, zvýšiť počet maturantov najmä z matematiky a tak orientovať školu najmä na technické predmety s kvalitnou jazykovou výučbou.
Koordinátor:Spojená škola Svätej Rodiny
Bratislava