Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Škola hrou
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060283
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:2810 €
Sumár projektu:Projekt: Škola hrou Trvanie projektu: 12 mesiacov (1. 11. 2019 - 31. 10. 2020) Na našej škole máme veľa integrovaných detí s rôznymi špecifickými vzdelávacími potrebami a tiež sa často stretávame s problematickým správaním sa žiakov (a následne s rôznymi úskaliami pri komunikácii s rodičmi detí, ktorých problematické správania musíme riešiť). Vzdelávací projekt hostiteľskej organizácie nás oslovil práve preto, že ponúka viacero tém s aktivitami použiteľnými v praxi a my sme si vedomí, že máme nedostatočnú úroveň znalostí práce so žiakmi so špecifickými vzdelávacími potrebami. Projekt ponúkaný hostiteľskou organizáciou nám umožňuje rozvinúť kompetencie našich riadiacich a pedagogických pracovníkov, zaviesť nové vzdelávacie metódy a nástroje do našej pedagogickej práce. Vyškolení pedagógovia budú svoje praktické zručnosti zo seminára šíriť medzi svojich kolegov prostredníctvom otvorených hodín, pracovných porád a teambuildingu. Cieľmi tohto projektu bude: - Zvýšiť podiel hry a zážitkového učenia vo všetkých vyučovacích predmetoch a hodinách. - Vytvoriť Školskú príručku hier a aktivizačných metód, prístupnú všetkým pedagogickým zamestnancom ako otvorený dokument (s možnosťou dopĺňania praktického využitia vo výchovno-vzdelávacom procese). - Realizovať výmenu skúseností z používania nových metód v praxi. - Realizovať praktické ukážky aktivít, hier a techník formou otvorených hodín a burzy nápadov. - Z hľadiska negatívneho spoločenského javu (šikana) vylepšiť komunikáciu a spôsob riešenia s dieťaťom, s rodičmi a s pedagógmi. - Zvýšiť informovanosť pedagógov v oblasti diagnostiky, rozdelenia PAS a prejavoch správania v detskom kolektíve. Toto špecifické vzdelávanie vedieť aplikovať pri práci so žiakmi s PAS na základnej škole. - Na základe získaného prehľadu o komunikácii a asertivite a duševnej hygiene praktizovať komunikačné techniky v detskom a pedagogickom kolektíve. Vedomosti a zručnosti získané z interaktívnej prednášky aplikovať do praxe v medziľudských vzťahoch (učiteľ - žiak - rodič). Projektu sa zúčastnia 2 účastníci: riadiaci pedagogickí zamestnanci našej školy. Prvým účastníkom je riaditeľka našej Základnej školy s materskou školou s aprobáciou Učiteľ pre primárne vzdelávanie s 2. atestáciou. Je našim vedúcim riadiacim pracovníkom, má dlhoročné pedagogické i manažérske skúsenosti. Druhým účastníkom je zástupkyňa riaditeľky ZŠ s MŠ pre 1. stupeň ZŠ s aprobáciou Učiteľ pre primárne vzdelávanie s 2. atestáciou. Je zastupujúcim riadiacim pracovníkom, má dlhoročné pedagogické skúsenosti. Okrem výchovno vyučovacej činnosti sa obe venujú našim žiakom i v záujmových útvaroch a pri spoločenských aktivitách. Plánované aktivity: 1. 11. 2019: začiatok projektu November 2019: príprava na vzdelávací kurz, komunikácia s hostiteľským partnerom, organizácia dopravy, podpisy dokumentov, príprava podkladov 25 . - 29. 11. 2019: realizácia kurzu - naši dvaja účastníci absolvujú seminár, ktorý je zložený z viacerých dielčích tém December 2019: Vypracovanie Záverečnej správy o projekte, obsahujúcej informácie o kultúre regiónu a osobnom prínose z kurzu December 2019 a Január 2020: príprava a písanie Školskej príručky hier a aktivizačných metód Február 2020: úvodné stretnutie s pedagogickým zborom - učiteľmi našej školy, ktorí budú poznatky získané na seminári používať v praxi - oboznámenie s vypracovanou príručkou; odovzdanie nadobudnutých vedomostí a zručností kolegom prostredníctvom prezentácie Marec - August 2020: zavedenie do praxe - šírenie výsledkov, práca so žiakmi podľa získaných poznatkov Október 2020: vyhodnotenie projektu 31. 10. 2020: koniec projektu Očakávané výsledky: Projekt nám pomôže zdokonaliť profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti. Prispeje k európskym prioritám v národnom kontexte (prispievať k atraktívnosti učiteľského povolania; zlepšovať kompetencie a zručnosti žiakov, zvyšovať ich gramotnosť a podporovať kritické myslenie). Veríme, že skúsenosti nadobudnuté na kurze nám ponúknu lepšie možnosti riešenia problémov s pomocou rodičov našich žiakov v rámci spolupráce "Otvorená škola". K príprave projektu nás viedol hlavný cieľ - zvýšiť kvalitu výučby a výchovy na našej škole, a to poskytnutím možnosti rozvíjať svoje odborné schopnosti našim pedagógom - získaním nových profesijných kompetencií a ďalších doplňujúcich praktík. Očakávaný dlhodobý prínos: využívanie nadobudnutých zručností ďalšími generáciami učiteľov našej školy.
Koordinátor:Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava
Trnava