Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobilita učiteľov
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060288
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:11800 €
Sumár projektu:Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola Rimavská Sobota oslávila na jeseň tohto roku svoje 10. výročie. Napriek tomu, že ide o mladú školu, patrí medzi najinovatívnejšie v meste a má ambície stať sa školou, v ktorej vyučujú pokrokoví učitelia modernými metódami. Tento projekt bol vytvorený ako prostriedok na dosiahnutie cieľov Európskeho plánu rozvoja školy. Ciele plánu boli stanovené na základe potrieb vychádzajúcich z viacerých analýz školy. Pre účely tohto projektu sme z cieľov (a čiastkových cieľov) vybrali tie, ktoré chceme v budúcom roku dosiahnuť a zároveň sú našimi prioritami: 1. Vytvorenie podmienok pre hosťovanie zahraničných žiakov u nás. 2. Zvýšenie kompetencií učiteľov telesnej výchovy a športovej výchovy . 3. Aktualizácia vedomostí a zručností a osvojenie moderných metód a didaktiky jednotlivých predmetov a ich využívanie vo vyučovacom procese. Jednotlivé kurzy si vyberali učitelia sami podľa svojich potrieb a preferencií a zároveň dbali na to, aby boli v súlade s potrebami a cieľmi školy. Prihlášky boli hodnotené na základe vopred stanovených kritérií. Takéto hodnotenie prihlášok vznáša spravodlivosť a transparentnosť do výberu a je akceptovateľné tak pre zamestnancov, ako aj pre vedenie školy. Medzi aktivity projektu boli zaradené účasti na štrukturovaných kurzoch a hospitácia na hodinách telesnej výchovy a športovej výchovy. Témami kurzov sú: - britská kultúra, - exkurzia do škôl a inštitúcií a tréningový seminár na Islande, - súčasný jazyk, život a kultúra v Spojenom kráľovstve, - vzdelávanie v Európe - inklúzia v Taliansku, - športový kurz pre učiteľov telesnej výchovy a športu, - hospitácia na hodinách telesnej výchovy. Účastníkmi projektu sú pedagogickí zamestnanci školy, celkom 6 učiteľov: 2 učitelia telesnej výchovy a športovej výchovy a etickej výchovy, 3 učitelia anglického jazyka, ktorí okrem tohto predmetu vyučujú slovenský jazyk, dejepis, geografiu a učiteľka matematiky a odborných predmetov (hotelový a gastronomický manažment, marketing, cestovný ruch). Po návrate zo zahraničia účastníci v rámci diseminačných aktivít (napr. otvorené hodiny, databáza nápadov, workshop) odovzdajú získané poznatky ostatným učiteľom, ktoré sa tak stanú duševným vlastníctvom školy a v budúcnosti ich môže využívať každý učiteľ. Zároveň ponúkneme možnosť aj iným záujemcom zúčastniť sa našich diseminačných aktivít a šíriť tak získané informácie aj mimo školy. Výsledky projektu Očakávame, že učitelia na jednotlivých mobilitách získajú aktuálne informácie vo svojom obore, spoznajú nové metódy vyučovania, zoznámia sa s novými učebnými pomôckami použiteľnými na hodinách telesnej výchovy a s aplikáciami, ktoré môžu byť užitočnými pomôckami. Učitelia rozšíria sieť kontaktov školy a zoznámia sa s potenciálnymi partnermi, tak pre eTwinningové projekty, ako aj pre projekty Erasmus+ alebo jeho pokračovanie. Na každej mobilite sa zúčastní jeden učiteľ, ktorý je takto donútený využívať cudzí jazyk a hovoriť o odborných problémoch v tomto jazyku. Zvýši sa tým nielen jeho odborná kompetencia, ale rozšíri sa aj jeho odborná slovná zásoba v cudzom jazyku. Týmto projektom chceme zabezpečiť, aby naši učitelia naďalej sledovali európske trendy nielen vo svojom obore, ale aj v pedagogike a didaktike svojich predmetov a prispeli tak k dlhodobému cieľu školy: stať sa školou európskych parametrov. .
Koordinátor:Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola, L. Novomeského 2070, 979 01 Rimavská Sobota
Rimavská Sobota