Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kvalitné vzdelávanie pre každého
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060289
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:6010 €
Sumár projektu:Európsky plán rozvoja školy vychádza z potreby inovovať a modernizovať vzdelávací proces v súlade s aktuálnymi trendmi v oblasti vzdelávania. Našou snahou je, aby pedagógovia na našej škole kreatívne a inovatívne vyučovali cudzie jazyky a následne, aby sa tieto prvky prejavili aj vo vyučovaní iných predmetov. Našou snahou je prepojiť získané vedomosti vo vyučovaní anglického jazyka s inými predmetmi. Chceme dosiahnuť lepšie výsledky školy v slovenskom ale aj medzinárodnom meradle. Zvýšiť tak povedomie školy nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. Zamestnanci školy svojimi štúdiami v zahraničí získajú nové nápady či vyučovacie metódy a obohatia tak samotný vyučovací proces. Na samotnom projekte budú participovať dvaja pedagógovia školy, ktorí po absolvovaní mobilít odovzdajú získané vedomosti svojim kolegom v škole, ako aj ostatným pedagógom pri stretnutiach na rôznych školeniach pedagogických pracovníkov. Zručnosti získané na jednotlivých mobilitách odovzdajú tak na lokálnej či regionálnej úrovni. Očakávame, že účasťou na mobilitách si účastníci zvýšia sebavedomie, získajú nové praktické nápady na prácu v triedach, naučia sa využívať rôzne elektronické učebné materiály, vymenia si skúsenosti s ostatnými pedagógmi z celého sveta, naučia sa kreatívne myslieť a tvoriť, budú motivovať svojich žiakov k učeniu sa cudzieho jazyka, odovzdajú získané skúsenosti z jednotlivých mobilít svojim kolegom, ako aj iným učiteľom vo svojom okolí, zlepšia si výslovnosť, spoznajú multikultúru krajiny a reálie Malty. Vzdelávacie výstupy pred mobilitami: (čo je potrebné riešiť) - zaoberať sa novými inovatívnymi metódami, aby sa zlepšovali výsledky žiakov školy - prepájať získané poznatky do ďalších predmetov - potreba zlepšenia komunikácie v cudzom jazyku zo strany učiteľov ale aj žiakov - zapojiť školu do medzinárodných projektov Vzdelávacie výstupy po mobilitách: - po absolvovaní mobilít budú učitelia schopní využiť nové inovatívne formy vyučovania vo vyučovacom procese a zároveň prepájať tieto vedomosti do ostatných predmetov na škole - vzrastie profesionalita pedagógov školy a následne aj kredit školy - po absolvovaní mobilít plánujeme okrem jazykového pasu požiadať aj Ministerstvo školstva SR o priznanie kreditov za zahraničné stáže tak, ako sme požiadali aj v predchádzajúcich mobilitách . Chceme, aby sa po realizácii mobilít a všetkých aktivít v rámci projektu zlepšili výchovno-vzdelávacie výsledky našich žiakov, čo posunie našu školu vo výsledkoch dopredu v rámci celoslovenského meradla. Zapojením školy do medzinárodných projektov sa zvýši povedomie školy aj v zahraničí.
Koordinátor:Základná škola, Lichardova 24, Žilina
Žilina