Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávame aj naďalej kvalitne a inovatívne
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060293
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:6010 €
Sumár projektu:V rámci Európskeho plánu rozvoja školy chceme napĺňať isté priority školy. Z krátkodobého hľadiska priorít školy chceme, aby pedagógovia nadobudli komunikačné zručnosti, získali nové metódy a formy práce pri vyučovaní a skvalitnili tak vzdelávací proces na škole. Chceme prepojiť nové nápady a formy práce s ostatnými predmetmi na škole. Z dlhodobého hľadiska je pre školu prioritou, aby niektorí zamestnanci školy boli schopní plynule komunikovať v cudzom jazyku a zároveň, aby žiaci dosiahli lepšie vzdelávacie výsledky vo vedomostných súťažiach a olympiádach či v jednotlivých formách testovania žiakov. Úlohou účastníkov je získať praktické informácie o multikultúre Malty, o organizácii vyučovania v zahraničí, vymeniť si skúsenosti a praktické nápady s pedagógmi z ostatných európskych krajín, zlepšiť si jazykové zručnosti a komunikačné schopnosti, využívať najnovšie metódy a techniky pri vyučovaní, využívať kreatívne aktivity a inovatívne metódy pri práci v triedach, rozšíriť si odbornú terminológiu, nadobudnúť zahraničné skúsenosti, získať nové materiály pre prácu s deťmi. Hlavným cieľom projektu je: odovzdať nové metódy a formy vzdelávania získané v jednotlivých mobilitách priamo do vyučovacieho procesu, skvalitniť ho a tak dosiahnuť lepšie výsledky pri súťažiach či pri testovaní našich žiakov nielen v rámci Slovenska ale aj v medzinárodnom meradle. Do projektu budú zapojení 2 účastníci v zmysle cieľov projektu a budúceho rozvoja školy. Pedagógovia, ktorí sa zúčastnia naplánovaných kurzov sú vybraní vedením školy vo formálnom výbere. Pri rozhodovaní sa prihliada na potrebu rozvinúť sa vo vybranom profesijnom zameraní, ako ich účasť na mobilite podporí kariérny a profesijný rast a či spĺňajú kritéria pre naplnenie dlhodobých a krátkodobých cieľov školy ako aj osobnostné kritéria - motivácia, ochota, entuziazmus, schopnosť rozvíjať pedagogické schopnosti pre dobro žiakov a školy, rozširovať si získané vedomosti..... Vzdelávacie výstupy pred mobilitami: - prax ukázala, že je potrebné zaoberať sa novými inovatívnymi a kreatívnymi metódami pri vyučovaní, aby sme zlepšovali výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov školy - zároveň prax ukázala, že je neustále dôležité prepájať získané vedomosti aj do ostatných predmetov vyučovaných na škole, aby sa skvalitnil vzdelávací proces - vyučovanie ukázalo aj potreby komunikácie v cudzom jazyku na hodinách zo strany pedagógov a následne zo strany detí - potreby školy ukázali, že je potrebné zapájať pedagógov a žiakov školy do väčšieho množstva aktivít a projektov aj v medzinárodnom meradle a tak rozšíriť pôsobenie školy aj do zahraničia - potreby školy ukázajú dôležitosť prepojenia formálneho a neformálneho vzdelávania vo vyučovaní - potreby školy ukazujú aj zlepšiť umiestnenia žiakov na rôznych súťažiach školy a tak zvýšiť kredit školy. Vzdelávacie výstupy po mobilitách: - po absolvovaní mobilít budú učitelia schopní využiť nové inovatívne formy vyučovania vo vyučovacom procese a zároveň prepájať tieto vedomosti do ostatných predmetov na škole - po absolvovaní mobilít vzrastie ich sebavedomie pri rozprávaní v cudzom jazyku a budú tak efektívnejšie pracovať na hodinách, z čoho budú profitovať najmä deti -po absolvovaní mobilít budú pedagógovia schopní vyučiť svoje vedomosti pre rôzne nové aktivity v rámci školy ale aj mimo školy - zvýši sa kredit pedagógov a následne aj kredit školy - po absolvovaní mobilít plánujeme okrem jazykového pasu požiadať aj Ministerstvo školstva SR o priznanie kreditov za zahraničné stáže tak, ako sme požiadali aj v predchádzajúcich mobilitách Našou snahou je, aby sme do aktivít v škole a mimo školy zapojili čo najviac pedagógov a žiakov školy a dali im tak priestor reprezentovať seba, školu, obec a krajinu nielen doma ale aj v zahraničí.
Koordinátor:ZŠ s MŠ 1.Československého armádneho zboru
Stráňavy