Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Škola hrou - podpora pozitívneho vzťahu k anglickému jazyku a európskej kultúre
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060301
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:17125 €
Sumár projektu:Základná škola Karpatská 8063/11 v Žiline je mestská škola. Študuje tu 898 žiakov vo veku od 6 do 15 rokov a vyučuje tu 56 pedagógov. Škola je zameraná na vyučovanie cudzích jazykov, informatiky a zo športov je to predovšetkým gymnastika. Z krátkodobého hľadiska priorít školy vidíme dôležitosť v systéme Škola hrou, v ktorom pomáhame žiakom formovať pozitívny vzťah k anglickému jazyku i vzťah k európskej kultúre. Veríme, že formovanie lepšieho vzťahu žiakov k anglickému jazyku bude viesť k ich úspešnosti, ktorá by sa mala prejaviť aj v iných predmetoch, ale im aj rozšíri obzory. Z dlhodobého hľadiska je pre školu prínosom zvyšovanie sa počtu pedagógov, ktorí absolvovali vzdelávanie v zahraničí, dokážu implementovať získané vedomosti do vzdelávacieho procesu a tie sa potom naplno ukážu vo výchovno - vzdelávacích výsledkoch školy. Zvyšuje to kredit školy. Víziou školy je, aby nebola v povedomí ľudí chápaná len ako regionálna škola, ale otvoriť jej aj európske možnosti - nadviazaním partnerstiev so školami v iných európskych krajinách a organizovať výmenné pobyty žiakov. Chceli by sme pripravovať všetky deti tak, aby boli schopné základnej komunikácie v anglickom jazyku, prípadne študovať, neskôr aj pracovať a pohybovať sa v zahraničí. Chceme neustále zvyšovať kompetencie našich učiteľov a žiakov aj prostredníctvom skúseností získaných z kurzov. Hlavným cieľom projektu je formovanie pozitívneho vzťahu žiakov k učeniu sa anglického jazyka, s čím sú spojené ďalšie ciele – zvýšenie motivácie učiť sa anglický jazyk, zlepšenie jazykovej úrovne žiakov i učiteľov, zvýšenie povedomia o britskej kultúre, skvalitnenie výučby pomocou IKT – techniky, zavádzanie nových kreatívnych metód do vyučovacieho procesu. Navyše sa pozornosť venuje aj početne zastúpeným žiakom so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, pre ktorých je cudzí jazyk obzvlášť náročný. Kľúčové ciele nášho projektu: - zlepšenie príprav na vyučovanie a skvalitnenie výučby pomocou IKT - techniky - zlepšenie klímy v triede a zvýšenie motivácie žiakov - aplikácia inkluzívneho prístupu v reálnom prostredí - získanie nových aktuálnych poznatkov, porovnať stratégie a metódy medzi účastníkmi kurzov - zvýšenie záujmu o jazyk u detí priblížením života a zvykov vo Veľkej Británii - uľahčiť učenie anglického jazyka deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami - potreba nadviazať medzinárodnú komunikáciu s inými školami (praktické využívanie jazyka) - zvýšenie povedomia o britskej kultúre - zavádzanie nových kreatívnych metód do vyučovacieho procesu Do projektu bude zapojených šesť učiteľov, ktorí vyučujú anglický jazyk a jedna pani učiteľka I. stupňa. Všetci spĺňajú stanovené kritéria výberu. Všetci pedagógovia sú silne motivovaní zvyšovať nielen svoju kvalifikáciu, ale aj úroveň práce so žiakmi a úroveň anglického jazyka na našej škole. Sú ochotní aplikovať a ďalej šíriť poznatky získané na kurzoch (inovatívne metódy, špecifiká britskej kultúry, IKT – technológie) medzi kolegami v škole, kolegami z iných škôl a v komunite. Sú ochotní spolupracovať so zahraničnými školami a participovať na spoločných aktivitách. Účastníci projektu sú ochotní ďalej šíriť informácie o tomto projekte na regionálnej úrovni. Pre cieľ zvýšenia kreativity bude účastník vyslaný na kurz, v ktorom sa naučí využívať rôzne techniky a stratégie, ktoré rozvíjajú tvorivosť vo vyučovacom procese. Pre osvieženie metodológie vo vyučovaní účastníci získajú zručnosti v manažmente triedy a organizácii vyučovacej hodiny. Pre cieľ priblíženia britskej kultúry účastník spozná rozličné aspekty moderného života a kultúry vo Veľkej Británii. Pre cieľ zvýšiť odborné kompetencie učiteľov sa účastník naučí slovnú zásobu potrebnú pre organizáciu triedy a vyučovania, zdokonalí svoju výslovnosť, plynulosť, prízvuk a rozšíri si znalosť anglickej gramatiky. Účastník sa naučí aplikovať IKT (informačné a komunikačné technológie) do svojho každodenného vyučovania. Pre realizáciu cieľov a propagáciu výsledkov sú naplánované tieto aktivity: otvorené hodiny pre učiteľov školy, rodičov, ale aj širšiu verejnosť (učitelia iných škôl, špeciálni pedagógovia) , „Dni európskej kultúry a „English Day“ (deň, počas ktorého sa bude vyučovať po anglicky). Tiež dúfame, že sa nám podarí nájsť partnerskú školu, s ktorou budeme organizovať písomnú výmenu medzi žiakmi (listy, e-maily). Pri realizácii projektov využijeme metódu dotazníkov, rozhovorov a pozorovania, ktorými budeme zisťovať úspešnosť projektu. Účasťou na zahraničných mobilitách pedagógovia zlepšia svoje kompetencie pri práci so žiakmi, čo sa neskôr prejaví v lepšom prospechu i vo výsledkoch testovania. Výbornými referenciami rodičov o práci a vzťahu k deťom so ŠVP škola získava dobré meno, čo má vplyv na počet žiakov, ktorí sa zapíšu do školy. Zverejňovaním informácií o projekte predpokladáme zvýšený záujem rodičov budúcich žiakov o našu školu a zvýšime záujem našich pedagógov i pedagógov z iných škôl o hľadanie nových možností i formou mobility.
Koordinátor:Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina
Žilina