Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Premeňme tradičnú školu na modernú.
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060305
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:4250 €
Sumár projektu: Základná škola Ochodnica je jednou z najstarších škôl v okrese Kysucké Nové Mesto. Všetky budovy školy postupne prechádzajú rekonštrukciou a takmer všetky triedy sú vybavené najmodernejšími didaktickými pomôckami. Predpokladáme, že možno i pre vysoký vekový priemer učiteľov a ich nedostatočné kompetencie v oblasti používania technológií a jazykov nie sú dostatočne využívané. V minulosti sa nám podarilo zúčastniť jedného medzinárodného projektu - Comenius, ktorý však skončil v roku 2013. Odvtedy je škola len v minimálnom kontakte s európskymi krajinami. Nechceme byť zabudnutou dedinkou na Kysuciach, a preto potrebujeme otvoriť brány našej školy Európe. Chceme zatraktívniť našu školu v okrese, nájsť partnerov na medzinárodnú spoluprácu, zmeniť spôsob výchovy a vzdelávania a konkurovať školám v mestách. Snažíme sa premeniť starú školu na modernú. Na vypracovaní prihlášky projektu Erasmus plus , kľúčová akcia1 sa podieľali dve vyučujúce, ktoré sa plánujú zúčastniť štruktúrovaných kurzov v Írsku. Obe sú vyučujúce cudzích jazykov a sú najmladšie v kolektíve, pripravené pomôcť našej škole. Učiteľky spolupracovali pri každej časti prihlášky a navzájom sa dopĺňali. Spoločne vybrali kľúčové oblasti, v ktorých škola potrebuje radikálnu zmenu. Ide predovšetkým o modernizáciu a integráciu nových technológií a digitálnych zručností; výučbu cudzích jazykov a o vyučovacie štýly orientované na osobnosť dieťaťa. Základné ciele projektu sme preto aplikovali na tieto oblastí. Chceme dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT a získať možnosti ich aktívneho využívania na vyučovaní i mimo neho. Oboznámiť učiteľov, ako zdieľať digitálne učebné materiály a ako vytvárať a v plnej miere využívať nové stratégie a vyučovacie metódy zamerané na technológie. Naučiť sa pracovať so vzdelávacími aplikáciami v tabletoch a vedieť ich správne a efektívne integrovať do učiteľskej praxe. V oblasti cudzích jazykov potrebujeme zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov. Účasťou na mobilitách chceme umožniť učiteľom a žiakom spoznať kultúru, zvyky a tradície krajín EÚ, získať kontakty na dlhodobú virtuálnu komunikáciu a spoluprácu žiakov, naučiť sa používať jazyk v reálnom kontexte. Ovládaním cudzích jazykov môžeme zlepšiť šance žiakov etablovať sa na slovenskom a európskom trhu práce. Tretia kľúčová oblasť je orientovaná na žiaka. Mimoriadne problémy zaznamenávame v triede 6.A. Nachádzajú sa tu žiaci, ktorí majú diagnostikované viaceré problémy so správaním. Škola aktívne spolupracuje so psychológmi, dodržiava ich odporúčané rady, no výsledný efekt sa nedostavil. Musíme vyskúšať nové stratégie a postupy. Našim cieľom je zvýšiť kompetencie učiteľov venované inovatívnym vyučovacím metódam a modernizácii vyučovacieho procesu, motivovať žiakov a podporiť ich spoluprácu v triednych kolektívoch jednotlivých ročníkov, v ktorých zaznamenávame problémy vzájomnej interakcie a komunikácie všetkých zúčastnených strán výchovy a vzdelávania. Chceme zaviesť medziročníkové projekty, prostredníctvom ktorých podporíme tímovú prácu starších žiakov s mladšími a dokážeme, že kooperatívne učenie je efektívnejšie aj sociálne ziskovejšie ako samostatná práca v súťaživom prostredí. Vybrané štruktúrované kurzy priamo úmerne zodpovedajú našim cieľom. Jeden je zameraný na oblasť IKT, zahŕňa prácu s technológiami, vzdelávacími aplikáciami, novými metódami a stratégiami práce na vyučovaní. Druhý kurz je orientovaný na vyučovanie žiakov, ktorí sú v centre záujmu a bol vytvorený pre učiteľov, ktorí sa chcú dozvedieť viac o riadení efektívnej a nadčasovej triedy, ktorá podporuje učenie pomocou najnovších techník orientovaných na potreby a záujmy dieťaťa. Veríme,že kurzy budú veľkým prínosom pre všetky zúčastnené strany výchovy a vzdelávania. Účastníčky zlepšia svoje kompetencie v oblasti použitia cudzích jazykov a technológií a získajú kompetencie v oblasti inovácie a modernizácie vyučovacieho procesu. Žiaci budú profitovať z implementácie nadobudnutých zručností v oblasti moderných vyučovacích metód použitých vo vyučovacom procese. Zúčastnia sa triednych a medziročníkových projektov, čím sa upevnia triedne kolektívy, naučia žiakov spolupracovať a tolerovať svojich partnerov. Zavedením tematických dní: Deň európskych jazykov, Deň farieb, oslava sviatkov - Halloween, Vianoce a podobne si žiaci vytvoria pozitívny vzťah ku škole a k predmetu, a naučia sa správne reagovať na sociálnu, jazykovú a kultúrnu rozmanitosť v EÚ. Z hľadiska verejnosti nám projekt môže pomôcť získať partnerov pre budúce projekty, zatraktívniť školu v okrese a prilákať žiakov zo spádových obcí. Chceme zvýšiť príťažlivosť a medzinárodný rozmer našej školy tak, aby dokázala ponúkať aktivity, ktoré lepšie reagujú na potreby jednotlivcov v rámci Európy aj mimo nej.
Koordinátor:Základná škola, Hlavná č.19, Ochodnica
Ochodnica