Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pokračujeme v inovácii k lepším vzdelávacím výsledkom
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060306
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:21885 €
Sumár projektu:Dlhodobo sa zameriavame na zlepšenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov. Uskutočňujeme množstvo aktivít v rámci vyučovacieho procesu ale aj mimo neho, aby sa žiaci naučili prepájať poznatky s reálnym životom. Sledujeme, či sa výsledky našich žiakov v Kompare či Testovaní zlepšujú a ako a či sa zlepšujú aj výchovno-vzdelávacie výsledky v celoslovenskom meradle a či sa zvyšuje kredit školy. Nakoľko mobility absolvovali učitelia anglický jazykov a plne ich aj uplatňujú vo vyučovacom procese, bolo ale ešte stále aj je pre nás veľmi náročné preniesť tieto metódy aj do iných predmetov, čo je naším nasledujúcim cieľom v rámci realizácie tohto projektu. Našou snahou je prepojiť vedomosti získané na kurzoch v zahraničí nielen do cudzích jazykov, ale aj do všetkých predmetov vyučujúcich na škole. Očakávame, že to bude dlhodobejší proces, ktorý sa nedá docieliť z roka na rok. Ak sa naplnia naše zistenia, že prenesením poznatkov do ďalších predmetov sa zlepšia výsledky našich žiakov v monitorovaní, testovaní, či vo výsledkov školských, okresných alebo krajských súťaží, budeme nesmierne šťastní. Ide nám totiž o poskytnutie kvalitného vzdelávania a udržanie si školy na prvých rebríčkoch v rámci umiestnenia sa škôl na Slovensku. Náš Európsky plán rozvoja školy vychádza z potreby inovovať a modernizovať vzdelávací proces v súlade s aktuálnymi trendami v oblasti vzdelávania. Na projekte bude participovať deväť učiteľov školy. Očakávaný dopad: - výmena skúsenosti s kolegami zo zahraničia - výmena skúseností s kolegami na škole - výmena skúsenosti s členkami MO ANJ pre prvý a druhý stupeň - znalosť multikultúry krajiny - zlepšenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov či umiestnenie sa na rôznych súťažiach, či olympiádach v rôznych predmetoch -implementácia nadobudnutých vedomostí do predmetov -používanie nových inovatívnych metód a foriem vo vzdelávacom procese - zlepšenie komunikácie v cudzom jazyku - práca s novými materiálmi a zdrojmi pri vyučovaní - získanie nových poznatkov vo vzdelávaní a motivácia žiakov učiť sa nielen cudzie jazyky - disemináciou projektu a výstupov sa zvýši kredit školy a povedomie širokej verejnosti - z dlhodobejšieho hľadiska - schopnosť nadviazať na strategické partnerstvá. Chceme, aby sa zlepšili výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov, čo by posunulo našu školu vo výsledkoch v rámci celoslovenského meradla smerom dopredu. Zapojením školy do medzinárodných projektov sa zvýši aj povedomie školy v zahraničí.
Koordinátor:ZŠ s MŠ Školská 49
Žilina