Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Učím sa s radosťou, naučím s radosťou
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060315
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:25790 €
Sumár projektu:Podnetom pre realizáciu projektu "Učím sa s radosťou, naučím s radosťou" je zhodnotenie 25 ročného fungovania nášho gymnázia a potreba neustáleho rozvoja. Naša škola (Evanjelické bilingválne gymnázium J. A. Komenského v Košiciach) sa sústredí nielen na kvalitnú výučbu anglického jazyka, ale aj ostatných všeobecnovzdelávacích predmetov. Vďaka vysoko kvalifikovaným pedagógom, výbornému vybaveniu školy a úspešným absolventom sa naša škola opakovane umiestňuje na popredných miestach v rebríčku najlepšie hodnotených gymnázií v celoslovenskom meradle. Našim cieľom je udržať tento trend, vnášať nové, moderné prvky do vyučovacieho procesu a vytvárať pozitívnu klímu na našej škole. Výučba anglického jazyka prebieha aktuálne na škole na vynikajúcej úrovni. V tomto smere je našom prioritou prejsť postupne na model autonómneho učenia, kde študent pristupuje k svojmu štúdiu zodpovednejšie, kriticky myslí a prináša kreatívne riešenia problémov. Ďalšou stratégiou je povzbudiť vyučujúcich matematiky, informatiky a fyziky k takej inovácii, ktorá by viedla k zatraktívneniu týchto nepopulárnych predmetov. V neposlednom rade sa chceme viac venovať budovaniu pozitívnej atmosféry na škole, prehlbovať vzťahy medzi študentami a učiteľmi. Je nutné v dnešnej digitálnej dobe viac povzbudzovať k osobnej komunikácii a vytvárať prostredie celkovej pohody. Do projektu sme zapojili 10 zamestnancov školy. Riaditeľ a zástupkyňa riaditeľa školy sa pri výbere kurzov zamerali na zlepšenie jazykových a komunikačných kompetencií v anglickom jazyku. Po absolvovaní mobilít budú plnohodnotne reprezentovať školu na medzinárodných konferenciách, udržiavať kontakt so zahraničnými partnermi a naďalej sa zapájať do medzinárodných projektov. Ďalšími účastníkmi sú 4 učitelia prírodovedných predmetov z odborov fyzika, matematika a informatika. Títo učitelia sa zúčastnia aktivít, ktoré im pomôžu zlepšiť jazykové zručnosti tak, aby boli schopní tieto využiť pri inovácii vzdelávacích plánov. Hlavnou metódou modernizácie týchto predmetov bude implementácia metódy CLIL. Z toho dôvodu sa jeden z učiteľov zúčastní odborného kurzu zameraného na metódu CLIL. Po jeho absolvovaní poskytne svoje teoretické aj praktické zručnosti ostatným pedagogickým zamestnancom školy. Vyučujúci informatiky sa na mobilite oboznámi s možnosťami využitia najnovších digitálnych technológií vo vyučovacom procese. Traja učitelia anglického jazyka (úroveň C1) sa pri výbere kurzov zamerali na kombináciu zručností, ktorá poskytuje možnosti inovácie vyučovacích metód aplikovateľných na hodinách cudzieho jazyka a zároveň budú prínosné v snahe o zmenu celkovej klímy na škole. Duchovný správca školy má záujem sa obohatiť o vedomosti v oblasti emocionálnej a sociálnej výchovy, a následne spolupracovať so študentami a motivovať ich k vytváraniu hodnotnejších vzťahov a väčšej spolupatričnosti. Mobility budú prebiehať v 5 rôznych európskych krajinách. Všetky vybrané hostiteľské organizácie majú niekoľkoročné skúsenosti so vzdelávaním pedagógov a profesionálov s podporou programu Erasmus+. Veríme, že návšteva týchto krajín nám umožní spoznať bližšie ich kultúru, vymeniť si skúsenosti z oblasti vzdelávania a nadviazať vzťahy, ktoré budú základom pre naštartovanie budúcej vzájomnej spolupráce. Tiež budeme mať možnosť reprezentovať našu komunitu v širšom európskom prostredí. Očakávame, že realizácia projektu prinesie mnohé pozitívne zmeny - zvýšia sa komunikačné a jazykové zručnosti zamestnancov školy, ktoré rozšíria ďalšie príležitosti modernizácie vyučovacieho procesu. Prelomením jazykových bariér sa výrazne zvýši pravdepodobnosť vytvorenia a udržiavania medzinárodných partnerstiev. Inováciou didaktických metód zatraktívnime mnohé predmety a žiakom sa zlepší motivácia ku väčšej spolupráci a angažovanosti sa. Nadšení učitelia ľahšie nadchnú študentov. Nadšení študenti sú aktívnejší, kreatívnejší, a dosahujú lepšie výsledky, cítia sa v škole dobre a to sa odzrkadlí na celkovej pracovnej a študijnej atmosfére. Veríme, že naplnenie tejto vízie prinesie prospech nielen našim zamestnancom a študentom, ale aj miestnej komunite a širšiemu regiónu.
Koordinátor:Evanjelické gymnázium J. A. Komenského
Košice