Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Využitie medzipredmetových vzťahov - Učme sa o svete po anglicky
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060321
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:6430 €
Sumár projektu:Dlhodobou víziou našej školy je modernizovať proces vzdelávania a vychovávať žiakov v duchu kresťanských hodnôt. Zapojili sme sa do viacerých projektov podporujúcich inovatívne metódy, pretože si uvedomujeme potrebu zvyšovania úrovne kvality vzdelania. Našimi dlhodobými cieľmi je rozvíjanie samostatného kritického myslenia žiakov, vytváranie vhodných podmienok na ich osobnostný rast a poskytovanie modernej výučby. S tým súvisí aj profesijný rozvoj učiteľov, otváranie sa školy novým možnostiam a nadväzovanie kontaktov na národnej i medzinárodnej úrovni. Cieľom nášho projektu je posilnenie medzi-predmetových vzťahov prostredníctvom metódy CLIL, aktívnejšie využívanie informačných a komunikačných technológií, možnosť nadviazať strategické partnerstvo a posilnenie európskeho povedomia žiakov i učiteľov. Zameriavame sa najmä na prírodovedné predmety a anglický jazyk, v ktorých vidíme potenciál na ďalší rozvoj. Projekt zahŕňa dve fázy aktivít. Prvou fázou je absolvovanie kurzov účastníkmi mobilít. Mobility sa zúčastnia dvaja pedagogickí pracovníci, ktorí boli formálne vybraní na základe definovaných potrieb školy, ich kvalifikácie a osobnostných predpokladov - entuziazmus, ochota učiť sa nové veci, schopnosť aplikovať nadobudnuté skúsenosti vo vyučovacom procese. Úlohou účastníkov mobilít je osvojiť si najnovšie metódy a techniky pri vyučovaní, vymeniť si skúsenosti a praktické nápady s pedagógmi z ostatných európskych krajín, zlepšiť si jazykové zručnosti a komunikačné schopnosti, rozšíriť si odbornú terminológiu, nadobudnúť zahraničné skúsenosti, získať nové materiály pre prácu s deťmi. Druhou fázou je aplikácia získaných poznatkov a skúseností do vyučovacieho procesu školy. Úlohou účastníkov bude predstaviť nové metódy a postupy ostatným učiteľom, uskutočniť vzájomné hospitácie, pripraviť informácie o projekte a jeho priebehu na webovú stránku školy, do regionálnych novín, prepojiť nové postupy a metódy so školskými akciami - Deň otvorených dverí, Európsky deň jazykov, motivovať žiakov k lepším vzdelávacím výsledkom, inšpirovať ostatných učiteľov k zapojeniu sa do budúcich projektov. Od realizácie projektu očakávame, že sa zvýši motivácia žiakov a zlepšia sa ich vzdelávacie výsledky, zvýši sa používanie informačných a komunikačných technológií vo vyučovacom procese. Z dlhodobého hľadiska očakávame, že výsledky projektu zvýšia kredit školy a motivujú učiteľov k ďalšiemu rozvoju. Aplikácia nových trendov vo vyučovaní a prípadná budúca spolupráca s inými organizáciami otvorí našej škole úplne nové možnosti rozvíjania sa.
Koordinátor:Cirkevná základná škola sv. Margity
Púchov