Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Učíme cudzí jazyk s európskym srdcom
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060332
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:6430 €
Sumár projektu:Základná škola v Krušetnici je verejnou vzdelávacou inštitúciou, ktorá poskytuje formálne bezplatné vzdelávanie detí a mládeže. Aktuálne eviduje 187 žiakov a patrí, čo sa počtu žiakov týka medzi stredne veľké školy v našom regióne. Vyučujeme dva cudzie jazyky. Anglický jazyk sa vyučuje od prvého ročníka. Žiaci v deviatom ročníku končia úrovňou znalosti jazyka A2/B1. Škola má 24 pedagogických zamestnancov. Každý rok umožňuje žiakom zúčastniť sa na týždňovom jazykovom konverzačnom kurze s anglickým lektorom. Žiaci sa po minulé roky zúčastnili školských poznávacích zájazdov do Londýna a okolia s pobytom v anglicky hovoriacich rodinách. Základná škola poskytuje priestor pedagogickým zamestnancom na neustále vzdelávanie sa a na zvyšovanie svojho profesijného rastu účasťou na jazykovo-metodických seminároch na Slovensku. Našou ambíciou je neustále napredovať v nastavenom trende a modernizovať vzdelávací proces vyučovania cudzích jazykov na našej škole. Cieľovou skupinou sú detí a mládež, ktorí sa budú ďalej vzdelávať v rôznych oblastiach. Títo žiaci využívajú moderné technológie na udržiavanie kontaktov nielen so svojimi najbližšími, ale aj so žiakmi zahraničných škôl. Z tohto dôvodu vznikla potreba sa jazykovo vzdelávať a napredovať. Tento vývoj nám ukazuje ďalšie smerovanie školy. Hlavným cieľom projektu je získať odborné vedomosti a poznatky pri práci so žiakmi, zvýšenie motivácie cez kreatívne vyučovanie, používanie metódy CLIL, využívanie moderných technológií, nadobudnutie poznatkov najnovších metód učenia, aktualizovať svoje vedomosti v oblasti testovania, zlepšiť povedomie o súčasných zmenách a vo vývoji anglického jazyka, inovovať svoj prístup k učeniu. Do projektu budú zapojení dvaja účastníci, ktorí sú pedagogicky vzdelaní v predmetoch, ktoré vyučujú. Jedným z krokov, ako dosiahnuť hlavný cieľ projektu, je zapojiť účastníkov do jednotlivých mobilít, v ktorých každý má svoju úlohu. Účastníci mobilít si rozšíria svoje jazykové a komunikačné zručnosti, získajú nové medzinárodné kontakty učiteľov pre budúcu spoluprácu a inovujú metódy vyučovania. Metodológia projektu: účastníci absolvujú štrukturované kurzy v zahraničí, ich absolvovaním získajú vedomosti a zručnosti, ktoré budú využívať vo vyučovacom procese, ale aj pri realizácií ďalších aktivít školy. Účastníci budú po absolvovaní mobility v zahraničí informovať a odovzdávať poznatky iným učiteľom formou otvorenej hodiny, diskusie, seminárov, 1 dňového teambuildingu, stretnutí členov Metodických orgánov v Námestove, stretnutie riaditeľov škôl . Zároveň budú o svojom štúdiu informovať aj širokú verejnosť vo forme článkov do novín, do televízie, na web stránky školy https://zskrusetnica.edupage.org a https://sk-sk.facebook.com. Prínos projektu pre našu školu bude skvalitnenie vyučovania anglického jazyka aplikáciou a implementáciou získaných vedomostí na hodinách a pomáhať žiakom efektívnejšie získavať vedomosti a zručnosti v anglickom jazyku. Udržiavanie nadobudnutých kontaktov učiteľov zahraničných škôl a zdieľanie skúseností z vyučovania. Diseminovanie získaných poznatkov na lokálnej, národnej a medzinárodnej úrovni a v neposlednom rade aktualizovanie a inovovanie svojich jazykových zručností.
Koordinátor:Základná škola s materskou školou Krušetnica 83
Krušetnica