Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Škola zameraná na žiaka
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060337
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:12200 €
Sumár projektu:Gymnázium v Sobranciach je pomerne malá škola, ktorá napriek svojim nesporným kvalitám, čelí istým ohrozeniam. Klesajúce počty žiakov v stredných školách ohrozujú fungovanie menších škôl a len zvyšovanie kvality a schopnosť odlišovať sa od iných môže našu školu posúvať dopredu, byť konkurencieschopnou a byť naďalej schopnou poskytovať kvalitné stredoškolské vzdelanie pre mladých ľudí nášho regiónu. Projekt „Škola zameraná na žiaka“ je zameraný na oživenie a zaktivizovanie využívania nových metód a prístupov do vzdelávania v Gymnáziu v Sobranciach. Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom podpory kariérneho rozvoja učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov a učiteľov cudzích jazykov a cez štruktúrované kurzy v zahraničí zvýšiť kvalitu vzdelávania v škole, zamerať sa na žiaka a jeho meniace sa potreby, tak zabezpečiť jeho dobrý pocit z vyučovacieho procesu. Jednotlivé kurzy rozšíria možnosti pedagógov našej školy skvalitniť vyučovací proces používaním inovatívnych metód s ambíciou zefektívniť vyučovanie viacerých predmetov a cudzích jazykov. Naším cieľom je podporiť získanie a rozvoj kľúčových kompetencií pre prácu učiteľa, napr. komunikačných, digitálnych i sociálnych kompetencií. Účastníkmi kurzu sú 7 učitelia rôznych vyučovacích predmetov, ktorí prejavili iniciatívu obohatiť svoje profesionálne zručnosti v medzinárodnom prostredí, a tak zvýšiť kvalitu vzdelávania v celej inštitúcii. Výber sa uskutočnil so zámerom kvalitne vyškoliť učiteľov tak, aby získané zručnosti boli schopní ďalej podávať a inšpirovať ostatných učiteľov školy so zreteľom na potreby našich žiakov. Veríme, že účasť v projekte prispeje aj k budovaniu európskej dimenzie školy – prinesie nové nápady, teórie, štýly a prístup k vyučovaniu a učeniu sa. Naučíme sa novým metódam, ktoré pomôžu k tomu, že sa naši žiaci budú učiť efektívnejšie, s väčšou radosťou a vytvoríme pozitívnu kreatívnu atmosféru vo vyučovaní. Iný, modernejší a na žiaka zacielený prístup k vyučovaniu má ambíciu posunúť školu na vyššiu úroveň, aby si udržala status kvalitnej vzdelávacej inštitúcie, ako aj ambíciu byť konkurencieschopnou školou pre ostatné stredné školy v regióne.
Koordinátor:Gymnázium
Sobrance