Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Internacionalizácia školy - lepšia perspektíva pre študentov
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060339
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:12810 €
Sumár projektu:V našom gymnáziu dlhodobo vychádzame z filozofie, že žiaci majú v škole získať aj praktické zručnosti, postoje, hodnotový systém, kompetencie a trvalé hodnoty, nielen teoretické vedomosti. Nadobúdajú ich nielen novými vyučovacími metódami, aktívnym učením sa, ale tiež neformálnym a informálnym učením sa v rámci súťaží, exkurzií, projektov. Uvedomujeme si potrebu naučiť žiakov byť aktívnymi európskymi občanmi, zvyšovať ich európske a multikultúrne povedomie, toleranciu k iným národom, no zároveň chrániť si národnú identitu a dedičstvo. Dôležitou prioritou rozvoja školy je inkluzívne vzdelávanie ako právo každého jednotlivca na prístup k vzdelaniu čo najvyššieho stupňa a kvality. Naša stratégia internacionalizácie školy je zameraná na dve oblasti: 1. Vzdelávanie učiteľov školy prostredníctvom účasti na kurzoch, konferenciách a hospitáciách 2. Zapojenie žiakov a učiteľov do medzinárodných projektov a aktivít. Kompetencie zamestnancov chceme rozvíjať v troch základných líniach: - v oblasti ďalšieho odborného jazykového vzdelávania a metodológie učiteľov cudzích jazykov - v oblasti jazykového vzdelávania učiteľov iných ako cudzojazyčných predmetov - v oblasti ďalšieho vzdelávania a získavania skúseností a zlepšenie riadiacich kompetencií. Vo všetkých oblastiach budeme nadobudnuté kompetencie, zručnosti a skúsenosti implementovať do vzdelávacích aktivít, postupov a učebných materiálov jednotlivých predmetov. Sme presvedčení, že aj vďaka internacionalizácii vyučovacieho procesu v škole sa nám podarí intenzívnejšie a efektívnejšie prepojiť jednotlivé predmetové oblasti vzdelávania, prírodovednú, humanitnú a jazykovú. Hlavným cieľom projektu smerom k učiteľom je zlepšenie zručností, kompetencií a motivácie učiteľov, jazykové vzdelávanie, posilňovanie medzikultúrnych kompetencií. Hlavným cieľom projektu smerom k študentom je integrácia a prepojenie rôznych typov škôl s cieľom lepšieho využitia dostupných zdrojov pre zlepšenie kvality vyučovania. Tieto ciele chceme dosiahnuť tým, že vytvoríme tím Erasmus+, ktorého úlohou bude okrem posilnenia existujúcich výmenných a jazykových programov nadviazať nové kontakty so zahraničnými školami, čím sa zabezpečí účasť na ďalších projektoch Erasmus+. Hlavnými aktivitami okrem prípravných aktivít je šesť mobilít, v rámci ktorých sa učitelia školy zúčastnia na štruktúrovaných kurzoch organizovaných renomovanými európskymi inštitúciami. V tomto návrhu projektu dve učiteľky cudzích jazykov majú záujem vzdelávať sa v oblasti posilnenia ďalších jazykových kompetencií vo vyučovaní cudzieho jazyka a riaditeľka školy sa chce zdokonaliť v jazykovej príprave a zlepšiť si komunikačné zručnosti v anglickom jazyku. Učiteľka anglického jazyka sa zúčastni na kurze "Angličtina a metodika pre učiteľov angličtiny" a učiteľka nemeckého jazyka sa zúčastni na školeniach pre učiteľov nemčiny, ktorých materinským jazykom nie je nemčina. V týchto kurzoch si osviežia svoje jazykové znalosti, vymenia si didaktické a metodologické skúsenosti s kolegami z rôznych krajín aj učiteľmi jazykových škôl. Kurz "Angličtina pre učiteľov" je kombináciou kurzu zameraného na angličtinu, workshopov, návštev historických a archeologických miest a sociálno-kultúrnych aktivít. Učiteľom s úrovňou A2-B1 pomôže rozvíjať svoju komunikačnú schopnosť v angličtine. Očakávame, že účasťou na štruktúrovanom kurze "Štruktúrovaná školská návšteva škôl/inštitútov" budú účastníci mať príležitosť stretnúť sa a komunikovať s učiteľmi a riaditeľmi vzdelávacích inštitúcií vo Fínsku so silnou a jedinečnou školskou kultúrou, vytvárať partnerstvá vedúce k možnej projektovej spolupráci, oboznámia sa so školským systémom vo Fínsku a preskúmajú špecifické aspekty ich vzdelávacieho systému a kultúry krajiny. Potom budú pôsobiť ako projektoví koordinátori v rámci Erasmus+, poskytnú kolegom nové informácie, budú zodpovední za plánovanie a organizáciu medzikultúrnych aktivít v našej škole. Očakávame, že v širšom projektovom tíme školy vytvoríme platformu pre pôsobenie na iných učiteľov, pre ich motiváciu a priame zapojenie sa do prípravy budúcich medzinárodných projektov. Tento dopad sa v nasledujúcich rokoch prejaví v rámci celej školy. Veríme, že nadšenie učiteľov sa do veľkej miery podarí preniesť aj na našich študentov. Súbežným pôsobením v trojuholníku Učiteľ - Rodič - Žiak chceme byť dlhodobo aktívnou interkultúrnou školou v oblasti prípravy a realizácie medzinárodných projektov v programe Erasmus+. Sme presvedčení o tom, že táto cesta je príležitosťou pre oživenie školského života a získanie príležitostí pre výmenu skúseností medzi školami, učiteľmi, žiakmi, aj komunitami. Aj uvedenými aktivitami škola deklaruje svoju otvorenosť rôznym témam multikultúrnej spoločnosti.
Koordinátor:Gymnázium
Snina