Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S kuframi za autizmom
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060341
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:13050 €
Sumár projektu:Projekt S kuframi za autizmom, ktorého začiatok je naplánovaný na 1.7.2019 s dĺžkou trvania 24 mesiacov, sme vytvorili v Súkromnej základnej škole s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom v Bratislave. Naše zariadenie navštevujú deti a žiaci s poruchou autistického spektra (PAS) vo veku od 3 - 11 rokov v 4 triedach materskej školy a 1 triede základnej školy. Pracujeme hlavne metódou TEACCH s prvkami ABA, v rámci komunikácie aktívne používame PECS a poskytujeme rôzne podporné terapie ako: muzikoterapia, arteterapia, canisterapia, masáže, joga, senzorická integrácia,terapia na rozvoj komunikačných a sociálnych zručností, Snoezelen a pod. Taktiež poskytujeme špecialno-pedagogické poradenstvo a terapie externým deťom a ich rodinám. Pre účely tohto projektu sme vypracovali Európsky plán rozvoja, v ktorom sme predostreli naše potreby a ciele v niekoľkých oblastiach: 1. Nadviazanie a rozvíjanie spolupráce s partnerskými školami 2. Skvalitnenie kompetencií pedagogického personálu 3. Rozšírenie materiálneho zabezpečenia školy 4. Prezentovanie príkladov dobrej praxe 5. Skvalitnenie našich služieb pre rodičov 6. Aktivity smerujúce ku kvalitnej integrácii detí s PAS. Tieto ciele plánujeme naplniť prostredníctvom mobilitných aktivít formou 5 hospitácií v školských zariadeniach pre deti a žiakov s PAS v nasledujúcich krajinách: Česká republika, Poľsko, Srbsko a Španielsko. Jednotlivé hospitácie budeme realizovať v šk. roku 2019/2020, pričom každá z mobilít bude trvať 7 dní (vrátane cesty) a každej hospitácie sa zúčastnia 2 zamestnanci, ktorých vyberieme vo výberovom konaní od 1.7.2019-31.8.2019. Osobné stretnutia a spolupráca s kolegami v zahraničí nám pomôže získať objektívny pohľad na našu prácu s deťmi a žiakmi s autizmom, inšpirovať sa, a tým skvalitniť naše aktivity. Návštevy a novozískané kontakty v partnerských školách nám pomôžu pri implementácii odpozorovaných metód a techník do vlastnej edukačnej praxe a zabezpečia udržateľnosť medzinárodnej spolupráce. Prostredníctvom týchto mobilít plánujeme prehĺbiť poznatky, skúsenosti a vedomosti v oblasti edukácie detí a žiakov s autizmom v oblastiach vyplývajúcich zo štátneho vzdelávacieho programu pre deti a žiakov s autizmom a inými pervazívnymi poruchami s mentálnym postihnutím, a z neho vyplývajúceho školského vzdelávacieho programu. V rámci mobility pokladáme za dôležité oboznámiť sa s rôznymi formami práce s rodičmi a odpozorovať systém práce s nimi. Vzhľadom na špecifiká nášho školského zariadenia považujeme za potrebné sledovať trendy pozitívnej integrácie v zahraničí a implementovať ich do našej praxe. Odborné praktické skúsenosti, ktoré nadobudneme na hospitácií v školských zariadeniach budú cenným prínosom pri zefektívňovaní a skvalitňovaní edukácie žiakov s autizmom v kognitívnych, komunikačných, sociálnych zručností a v oblasti sebaobsluhy či samostatnosti. Účastníci hospitácií vypracujú vzdelávacie výstupy pomocou pozorovacích hárkov, dotazníkov, ktoré následne po ukončení poslednej mobility porovnáme a vyhodnotíme . Pozitívne inovácie zaradíme do našej praxe. Splnenie cieľov a potrieb vyhodnotíme na základe komparácie SWOT analýz z pred a po realizácií mobilitných aktivít a 6-mesačnom období implementácie novonadobudnutých skúseností, zručností, schopností, didaktických metód a prostriedkov do nášho výchovno-vzdelávacieho procesu. Výsledky nám preukážu, do akej miery sa nám podarilo splniť ciele a naplniť potreby vyplývajúce z Európskeho plánu rozvoja. V rámci miestnej komunity budeme po ukončení projektu organizovať semináre pre odbornú i laickú verejnosť o modernej edukácií žiakov s autizmom vo svete. V rámci podporných skupín budeme rodičom ponúkať nové možnosti prístupov k ich deťom v domácom prostredí a vo voľnočasových aktivitách. Neposledným dopadom pre širšiu verejnosť je rozširovanie povedomia o edukácií detí a žiakov s autizmom v našom kraji, a tým zvyšovať mieru tolerancie a inklúzie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Spoluprácou s partnerskými školami v budúcnosti zabezpečíme neustálu inováciu v oblasti výchovy a vzdelávania detí a žiakov s PAS. Výsledky projektu budeme šíriť organizovaním seminárov a prednášok pre odbornú aj laickú verejnosť. Nadobudnuté schopnosti budú taktiež sprostredkované rodičom na podporných skupinách a v rámci odbornej prípravy rodičov pred zaradením dieťaťa s PAS do nášho školského zariadenia. Počas interných metodických združení sa budú organizovať odborné prednášky pre zamestnancov školy. Hlavnou cieľovou skupinou na zdieľanie výsledkov nášho projektu sú učitelia a iní pedagogickí pracovníci, ktorí sa zameriavajú na jednotlivcov s PAS v zariadeniach špecializovaných na autizmus, ale aj bežného typu. Ďalšou cieľovou skupinou je rodina a blízke okolie jednotlivcov s PAS, pretože sú to najdôležitejší ľudia v životoch našich detí. Veríme, že našim projektom dokážeme prispieť k pozitívnej budúcnosti v inklúzii detí a žiakov s PAS a skvalitneniu ich edukácie na Slovensku.
Koordinátor:Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom
Bratislava