Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inováciami vo vzdelávaní žiakov so špeciálnymi potrebami k zvyšovaniu kvality školy
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060343
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:12195 €
Sumár projektu:Spojená škola internátna v Kremnici - škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami zabezpečuje výchovu a vzdelávanie spôsobom primeraným ich postihnutiu. Organizačné zložky školy sú: Špeciálna základná škola internátna, Základná škola pri zdravotníckom zariadení i a Základná škola pre žiakov s autizmom. Špeciálni pedagógovia pracujú so žiakmi s rôznymi druhmi postihnutia: poruchy učenia - dyslexia, poruchy správania sa, s mentálnymi poruchami a so žiakmi s viacnásobným postihnutím. Zámerom predkladaného projektu " Inováciami vo vzdelávaní žiakov so špeciálnymi potrebami k zvyšovaniu kvality školy" je rozvíjať kľúčové kompetencie účiteľov tak, aby korešpondovali s potrebami školy. Zároveň chceme rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov, najmä tých, ktoré sú predpokladom uplatniteľnosti v živote. Chceme dosiahnuť pozitívnu zmenu v kvalite školy prostredníctvom vzdelávania učiteľov v zahraničí - štruturovaných kurzov v Taliansku a Anglicku. Mobiliy zamestnancov: Do projektu sa zapojí 5 pedagogických zamestnancov, ktorí majú záujem si zvýšiť si odborné kompetencie vo zvolených oblastiach, aby zlepšili výchovo-vzdelávací proces a tým prispeli k postupnému zvyšovaniu kvality školy. Zároveň si vylepšia vlastné odborné kvality, čím stúpne ich hodnota na trhu práce. Pedagogickí zamestnanci - účastníci kurzov sú učitelia, ktorí sa venujú špecifickej skupine žiakov. Sú to žiaci viacnásobne postihnutí, žiaci s psychickými problémami, poruchami správania a emócii, žiaci s poruchami učenia. Vidíme potrebu vzdelávania pedagógov v tejto oblasti najmä pre potreby školy a uľahčenie vzdelávania žiakov s rôznym druhom a stupňom postihnutia. Nenahraditeľnou skúsenosťou bude pre mobility aj možnosť spoznať, ako vzdelávajú žiakov so špeciálnymi potrebami v zahraničí a konzultovať rôzne prístupy, ktoré sa osvedčili vo výchovno-vzdelávacom procese aj v zahraničí. Do vzdelávacieho programu špeciálnej školy chceme zaradiť voliteľný premet Anglická komunikácia. V rámci odbornej prípravy je potrebné zaškoliť a odborne pripraviť vybraných pedagogických zamestnancov. Chceme byť kvalitnou školou a pri výučbe chceme využívať moderné inovatívne postupy učenia, aby sme žiakom zatraktívnili vyučovaciu hodinu, čím sa zvýši i motivácia žiakov. Chceme sa venovať najmä komunikačnej angličtine a preto je potrebné, aby sa aj učitelia vzdelávali na medzinárodnej báze, kde komunikačným jazykom je anglický jazyk. Účasťou na zahraničných kurzoch získajú zároveň medzinárodné skúsenosti vo vzdelávaní žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, zvýšia si jazykové kompetencie, a rozšíria odborný rozhľad. Ciele projektu: 1. zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu, 2. zvýšenie kompetencií vo vybraných aktivitách /jazykové, metodologické, psychologické, sociálne, špeciálnopedagogické/, 3. zlepšeni jazykových kompetencií, 4. spoznať kultúru, históriu a život v iných krajinách, 5. odovzdávanie skúseností a nadobudnutých kompetencií kolegom, 6. aplikácia nových postupov do výchovno-vzdelávacieho procesu, 7. nadviazať medzinárodné kontakty s učiteľmi iných krajín pre možnú neskoršiu spoluprácu 8. internacionalizácia a modernizácia školy Aktivity: - Metodológia a anglický jazyk pre primárne vzdelávanie. - Zavedenie elementárnej angličtiny metódou CLIL. - Vzdelávanie žiakov s dyslexiou. - Účinky traumy na vzdelávanie a správanie. - Špeciálne edukačné potreby - spolupráca učiteľa a asistenta učiteľa. Prínos: - využitie nových inovatívnych metód a foriem vzdelávania - zvýšenie kvality školy, - nový inovatívny didaktický materiá,l - otvorené hodiny - oslovenie potenciálnych rodičov a žiakov, - spoznanie nových kultúr a využitie skúseností vo vyučovacom procese, - jazykovo zdatnejší učitelia - zvýšenie kompetencií anglickom jazyku, - očakávame pozitívnu odozvu pedagógov, - pozitívny dopad na rozvoj osobnosti učiteľov a žiakov, - medzinárodné partnerstvá a zvidiiteľnenie školy - internacionalizácia školy.
Koordinátor:Spojená škola internátna
Kremnica