Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Učenie sa angličtiny je zábavné
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060344
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:3215 €
Sumár projektu:Základná škola Jozefa Ignáca Bajzu je spádová plnoorganizovaná štátna škola, počet žiakov je 180, počet tried 9 a 2 triedy školského klubu. V Školskom vzdelávacom programe - inovovanom s názvom JA (jazyk) - PO (počítače, pohyb) - NEC (naučiť ekologicky cítiť) je osobnosť žiaka postavená na prvé miesto. K dosahovaniu výchovno-vzdelávacích cieľov sa pristupuje komplexne, osobnosť žiaka sa formuje ako celok po stránke duchovnej a telesnej. Vzdelávacie priority: poskytovať kvalitné základné vzdelanie, rozvíjať komunikačné schopnosti žiakov: v slovenskom jazyku, v cudzom jazyku, v IKT, v sociálnych vzťahoch, pomáhať žiakom so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a podporovať nadaných žiakov, podporovať rozvíjanie pohybových a rozumových schopností žiakov. Motto školy: „Žiak nie je nádoba, ktorú je treba naplniť, ale pochodeň, ktorú je treba zapáliť“ (Sokrates) Zameranie školy na: zdravie, zdravý životný štýl, šport, súťaže, podpora vyučovania pomocou IKT, projektové učenie, reč, 2 cudzie jazyky – Anglický jazyk/Nemecký jazyk, ekológia, ochrana životného prostredia, duchovný rast a rozvoj, budovanie kresťanských hodnôt, individuálny rast žiakov aj pedagógov, empatický rozvoj a estetické cítenie, regionálne cítenie. Program primárneho vzdelávania má zabezpečiť hladký prechod z predškolského vzdelávania a z rodinnej starostlivosti na školské vzdelávanie prostredníctvom stimulovania poznávacej zvedavosti detí, vychádzajúcej z ich osobného poznania a vlastných skúseností. Cieľom našej školy je zaistenie kontinuity a plynulého prechodu z primárneho na nižšie sekundárne vzdelávanie. Základom nižšieho sekundárneho vzdelávania je interdisciplinárny (medzipredmetový) prístup pri osvojovaní znalostí a spôsobilostí žiakov a rozvoj ich analytických a kritických schopností. Anglický jazyk vyučujeme na našej škole od 1. ročníka . V prvom ročníku je dotácia 1 hodina týždenne, v druhom 2, v treťom 3 a v štvrtom ročníku 4 hodiny týždenne. Na 2.stupni je dotácia anglického jazyka 4 hodiny týždenne. Keďže jedným z kľúčových zameraní našej školy sú jazyky, naši učitelia sa pravidelne zúčastňujú na školeniach, sledujú moderné trendy a metódy vo vyučovaní anglického jazyka ako sú :CLIL, e-Learning, inkluzívne vzdelávanie, metóda T.P.R. na skvalitnenie vyučovacieho procesu. Cieľom projektu je vyslať 1 pedagogického zamestnanca, učiteľa z 2. stupňa do Spojeného kráľovstva za účelom jej ďalšieho osobného a odborného rozvoja, zlepšenia odborných kompetencií, a tak zabezpečiť plnenie strategických cieľov. Cieľom je, aby minulé a súčasné projektové aktivity mali pozitívny a dlhodobý vplyv na učiteľov a žiakov. V súlade so zameraním našej školy chceme nasledovať moderné trendy vo výučbe anglického jazyka, prostredníctvom metód ako je CLIL chceme využívať medzipredmetové vzťahy. Nadobudnuté poznatky, skúsenosti a zručnosti chceme využiť pri organizovaní blokového a projektového vyučovania, pri tvorbe nových tematických výchovno-vzdelávacích plánov, na zlepšenie kompetencií žiakov v oblasti rozprávania a počúvania a pri tvorbe učebných osnov. V snahe zabezpečiť kvalitný a plynulý prechod žiakov z prvého stupňa na druhý chceme nadviazať na predchádzajúci projekt a kurz Metodológia a jazyk pre učiteľov 2. stupňa účasťou na kurze Zoznámenie sa s novinkami v oblasti metodológie a jazyka mladších žiakov, a tak pokračovať v dobre rozbehnutom programe vyučovania a stavať na vedomostiach detí.
Koordinátor:Základná škola Jozefa Ignáca Bajzu
Predmier