Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Angličtina nám otvára dvere do Európy
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060357
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:23005 €
Sumár projektu:Projektom, zriaďovateľ Kreatívne centrum s.r.o., v kľúčovej akcii 101 Erasmus Plus otvára svojim trom inštitúciám dvere do Európy. Kľúčom k otvoreniu týchto dverí je cudzí jazyk, ktorý ako jednu prioritu Európskej komisie aj zriaďovateľ zacieľuje do akčného plánu medzinárodného rozvoja Súkromnej základnej školy v Banskej Bystrici /ďalej ako SZŠ BB/, Súkromnej materskej škole v Košiciach /SMŠ KE/ a Súkromnej materskej škole v Banskej Bystrici /SMŠ BB/. Spoločný rozvoj inštitúcie budú hľadať v týchto oblastiach: MANAŽMENT SZŠ BB, SMŠ KE, SMŠ BB 1/Top manažment zúčastnených troch prepojených inštitúcií definuje svoj Európsky plán rozvoja prioritne v oblastiach riadenia inštitúcií, zlepšienie jazykových kompetencií riadiacich pracovníkov - soft skillové zručnosti: riešenie problémov, rozvoj kritického myslenia. Cieľom rozvoja je posilniť schopnosti efektívneho riadenia moderných európskych inštitúcií, a tým úspešne zvládať riadenie európskych projektov - učiacich sa školských partnerstiev. Silný dôraz pri tom kladie zriaďovateľ na EFEKTIVITU, ktorá medzinárodnú spoluprácu dokáže využiť v svoj prospech a zdieľaním dobrej praxe obohatí aj spriatelené európske inštitúcie. 2/Keďže rodičia všetkých troch aplikujúcich inštitúcií patria do úzko spolupracujúcej komunity zahrnutej do riadenia školy, zriaďovateľ nastavuje ďaľšiu prioritu rozvoja - skvalitnenie komunikácie s rodičmi našich žiakov - žiakov SZŠ BB, SMŠ KE, SMŠ BB. Zdravý vývoj dieťaťa záleží od jeho zázemia v škole a rodine. Aby z našich inštitúcií vychádzali zdraví, perspektívni európski občania, je potrebné efektívne a kontinuálne komunikovať s rodičmi. Zahrnutie rodičov do riadenia školy prináša neustále nové možnosti rozvoja a preto zriaďovateľ v nasledujúcom akčnom období inovácie v rámci EPR chce investovať práve do skvalitnenia vzťahov s komunitou rodičov. CLIL Tri inštitúcie si ďalší spoločný cieľ vytyčujú: posilnenie výučby AJ. Inovatívny postup CLIL bol zvolený ako najefektívnejší a najprirodzenejší spôsob výučby angličtiny pre obe SMŠ a SZŠ. V jednotlivých inštitúciách sa CLIL metóda začne zavádzať od sep. 2019. Výstupom učiaceho sa partnerstva KA219 je efektívne vyučovanie vedeckých predmetov už v predškolskom veku. Projekt roku 2019 do toho vnesie aj CLIL. Mezdipredmetové vzdelávanie "content and language integrated learning" bude nastolené ako inovácia v prospech jazykového rozvoja detí a žiakov aplikujúcich inštitúcií. Osvojovaním práce vo výskume /malých vedeckých pokusoch/ spojenej s používaním anglického jazyka sa naštartuje už od predprimárnoho vzdelávania príprava budúcich vedcov pre lepšiu budúcnosť Európy. ŠVVP Aby sme poskytli rovnaké šance každému dieťaťu a žiakovi vzdelávať sa, SZŠ zacieľuje v rámci svojho EPR posilnenie kompetencií pedagógov v oblasti ŠVVP, porúch správania, kooperácie pedagóga s pedagogickým asistentom. Keďže doba prináša mnoho výziev pre pedagógov práve v tejto oblasti - zriaďovateľ smeruje potrebu rozvoja aj na túto veľmi závažnú oblasť. Prax učiteľov prioritne na SZŠ poukazuje na to, že ich každodennou výzvou sú žiaci s intergráciou - kde je nevyhnutná efektívna spolupráca s pedagogickým asistentom. Pre lepšiu budúcnosť školstva - skrze humanistický prístup - v snahe integrovať žiakov s ŠVVP týmto vidíme naplnenie európskych cieľov - priorít EU komisie. Keďže naše inštitúcie SMŠ BB, SZŠ BB vzdelávajú deti a žiakov imigrantov, žiakov s materinským jazykom iným ako je slovenský, pedagogický tím potrebuje nadobudnúť inovatívne prístupy k vzdelávaniu takýchto žiakov. Naše inštitúcie, v harmónii s cieľmi EU komisie hľadajú cesty a spôsoby ako integrovať do triednych kolektívov imigrantov a sprostredkovať im možnosť kvalitného európskeho vzdelania. Všetky ciele EPR úzko korešpondujú so školským vzdelávacím programom SZŠ, korešponduje so vzdelávacími plánmi oboch SMŠ. Potreby inovácií budú naplnené vyslaním pedagogických a riadiacich zamestnancov na štrukturované školenia do európskych krajín a UK. Transfer inovácií, internacionalízácia, profesijný a osobný rozvoj každého vysielaného zamestnanca prispeje k skvalitneniu vzdelávania v súkromnom školstve na stredom Slovensku.
Koordinátor:Kreatívne centrum s.r.o.
Bratislava