Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Learn-Educate-Acquire-Digitalize
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060359
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:6010 €
Sumár projektu:Cudzí jazyk je potrebné sa učiť z dôvodu praktického využitia, nie kvôli jeho pravidlám. V našej škole vedieme k tomuto vzdelaniu žiakov efektívnou cestou. Robíme tak uplatňovaním nadobudnutých zručnosti a získaných skúseností v oblasti vzdelávania cudzích jazykov. Sústredíme sa na jeho kvalitu a podporu myslenia s využitím moderných štýlov a foriem v aktívnom školskom prostredí. Po absolvovaní štruktúrovaných kurzov na ETI škole na Malte podporíme u žiakov napredovanie v osvojovaní si jazykových vedomostí prostredníctvom uplatňovania technológií obohacujúcich učenie. Obidva kurzy sú zaujímavé obsahom a cieľom. Ten korešponduje s cieľmi tohto projektu. Našim cieľom je vytvárať zábavné a atraktívne prostredie pre vyučovanie, digitalizovať ho pomocou moderných softvérov a programov a zdieľať skúsenosti cez webové stránky. Účastníčka kurzu pre primárne vzdelávanie sa bude zaoberať postupnou premenou primárnej triedy na detské ihrisko, ktorú žiaci mladšieho školského veku uvítajú. Prostredníctvom projektu eTwinning im poskytne priestor pre sebarealizáciu a rozvoj jazykových zručností. Účastníčka kurzu pre sekundárne vzdelávanie sa zameria na využitie moderných technológií vo vyučovaní cudzích jazykov. Prostredníctvom týchto technológií obohatí žiakov o komunikačné schopnosti. Prínosom tohto projektu je získanie praktických skúsenosti našich zamestnancov v oblasti technológií, ktoré obohacujú vzdelávanie. Tieto praktické skúsenosti ( vytváranie webových stránok, vytváranie blogov, používanie rôznych aplikácii) použijú pri zapájaní školy do ďalších medzinárodných projektov a ich riadení. Prínosom tohto projektu bude okrem nadobudnutia jazykových a didaktických zručností aj nadviazanie nových kontaktov s ostatnými účastníkmi vzdelávacieho kurzu. Tieto kontakty môžu byť základom pre tvorbu budúcich projektových partnerstiev. Zároveň predpokladáme spoluprácu a výmenu metodických materiálov na medzinárodnej úrovni. Veríme, že šírením výsledkov a ich propagáciou oslovíme žiakov, rodičov a širokú verejnosť.
Koordinátor:Základná škola s materskou školou
Rozhanovce