Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Be a great school with great teachers
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060368
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:22610 €
Sumár projektu:Príprava tohto projektu pre nás znamenala analyzovanie potrieb školy, hľadanie európskych partnerov, vhodných kurzov a zbieranie informácii. Posilnil náš projektový tím v zmysle spolupráce, ktorá bola dôležitým nástrojom pri práci na projekte. Zmenil náš pohľad na európske záležitosti, posilnil potrebu európskej spolupatričnosti. Prostredníctvom tohto projektu chceme túto potrebu posunúť ďalej - ostatným učiteľom a prostredníctvom nich aj našim žiakom. Začiatok práce predstavoval množstvo cieľov, ktoré by nám projekt pomohol naplniť. Stalo sa, že cieľov bolo stále viac a tak, s vedomím, že budú aj ďalšie projekty, sme sa začali sústrediť na ciele momentálne najdôležitejšie. Základom je žiak. Chceme mu odovzdať nami získané skúsenosti, zvýšiť a zatraktívniť úroveň vyučovania, ukázať mu, že učenie môže byť zábavné, pozitívne ho naladiť na perspektívu celoživotného vzdelávania. Využívaním metód rozvoja kritického myslenia ako projektové vyučovanie, kooperatívne vyučovanie, prípadové štúdie, tvorivé myslenie, nové aplikácie, simulácia, hry, situačné dialógy chceme zmeniť jeho postoj z "musím sa vzdelávať, chodiť do školy" na "chcem sa vzdelávať, chodiť do školy." Aby sme mohli naše ciele naplniť, potrebujeme kvalitných učiteľov, ktorí sa neustále vzdelávajú, skvalitňujú svoje hodiny, napredujú osobnostne a majú záujem, čo najlepšie svoje vedomosti posunúť na žiaka. Preto sme sa rozhodli vyslať 9 učiteľov na rôzne typy mobilít. Sú to predovšetkým učitelia naklonení sebarozvíjaniu, prijímaniu nových podnetov a skúseností. Všetci sú vyzbrojení jazykovými znalosťami, ktoré si chcú rozšíriť o nové prístupy v práci s mladými ľuďmi, o rozvíjanie mediálnej gramotnosti medzi žiakmi, o najnovšie poznatky práce s IKT technológiami, o metódu CLIL, o inovácie v oblasti výchovného poradenstva, koordinovania, organizovania práce na škole. Sú to učitelia, ktorí sa tešia na prácu v medzinárodných skupinách, na spoznávanie nových rozmanitých kultúr a mentalít. Zároveň sú pripravení podeliť sa s nadobudnutými kompetenciami so žiakmi a tiež s ostatnými učiteľmi. Dvaja učitelia sa zúčastnia na dvojtýždňových prehlbujúcich kurzoch angličtiny na Malte. Výchovný poradca absolvuje kurz pre budúcich lídrov a inovátorov na Cypre, telocvikár absolvuje mobilitu s kurzom zvládania stresu a pozitívneho myslenia v Barcelone v auguste 2019. Jazykár sa zúčastní intenzívneho kurzu francúzskeho jazyka vo Vichy vo Francúzsku. Dvaja učitelia - informatik a dejepisár sa zúčastnia dvojtýždňového kurzu využívania najmodernejších technológii a osvoja si pozitíva metódy CLIL na Malte v auguste 2019. Náš primárny cieľ je zlepšiť si zručnosti a kompetencie v práci novými aplikáciami, využívať naplno potenciál, ktorý nám poskytuje interaktívna tabuľa a tablety, zdokonaliť sa vo vyhľadávaní učebných materiálov a zdrojov prostredníctvom techniky a médií, alebo vytvárať svoje vlastné. Zástupca manažmentu absolvuje dvojdňovú hospitáciu ku programu ZAV v Ostrave na prelome mesiacov október/november v roku 2019. Učiteľ občianskej náuky vycestuje v roku 2020 do Talianska na jednotýždňový kurz mediálnej gramotnosti. Kurzy sme vybrali z tých oblastí vzdelávania, ale aj fungovania školskej inštitúcie, kde cítime isté medzery. Preto by sme ich radi odstránili. Naša škola má potenciál napredovať, zlepšovať sa, inovovať. Naše meno budujeme na 120 ročnej tradícii školy a zároveň sa dívame do budúcnosti. V nej chceme našu školu vidieť ako modernú inštitúciu schopnú prijímať nové výzvy, schopnú chopiť sa šancí, ktorých si myslíme, že je viac než dosť. Veríme, že aj za pomoci Erasmus+ programov sa staneme školou, vyhľadávanou študentami pre jej kvalitu vyučovacieho procesu, odbornosť, ľudskosť, pozitivitu, elán a nasadenie učiteľov, zaujímave školské aj mimoškolské aktivity, školou idúcou si svojou vlastnou cestou, budujúc sebavedomie študentov aj učiteľov. Vzhľadom na nedostatočnú povolenú kapacitu príloh zasielame link na uložený Mobility Agreement: https://www.ulozto.sk/tam/_PFiCvONe2Hoa
Koordinátor:Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Košice