Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ako učiť kreatívne a inovatívne
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060372
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:12860 €
Sumár projektu:ZŠ s MŠ Rosina je štátna plno-organizovaná škola s právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je od r.1967 obec Rosina. Vo výchovno-vzdelávacom procese kladieme dôraz na budovanie kľúčových kompetencii žiakov so zameraním na objavné vyučovanie podporujúce kritické myslenie žiakov a podporou tvorivých činností dokazujúc ich využitie vedomostí priamo v praxi pri riešení praktických úloh a projektov . Na našej škole sa zameriavame na rozvoj jazykovej gramotnosti vyučovaním cudzích jazykov. Európsky plán rozvoja ZŠ s MŠ v Rosine sa zameriava na internacionalizáciu vyučovania cudzích jazykov, vychádza z technických predmetov ,z teórie tvorivo humanistickej výchovy a vzdelávania s dôrazom na kognitívny rozvoj osobnosti s využitím tvorivého potenciálu detí, žiakov a učiteľov. Z programu EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus + a Európskej stratégie 2020. Kladie dôraz na možnosti uplatňovania nových progresívnych foriem a metód zavádzaním netradičných alternatívnych koncepcií (projektové vyučovanie , tvorivé vyučovanie, integrované tematické vyučovanie, kooperatívne vyučovanie) do výchovno-vzdelávacieho procesu s rešpektovaním individuálnych zvláštností, schopností a zručností žiakov s podporou rozvoja výchovy a vzdelávania žiakov so špeciálnymi vývinovými poruchami učenia a správania, ako aj rozvojom talentovaných detí a žiakov. Z hľadiska potreby zvyšovania kvality a internacionalizácie našej školy sme si stanovili v rámci Európskeho plánu rozvoja školy niekoľko cieľov: - inovácia výučby anglického jazyka v našej škole prostredníctvom moderných, kreatívnych, efektívnych a motivujúcich metód, aktivít a foriem práce - rozvoj komunikačných kompetencií našich žiakov a učiteľov - získať nové postupy, nápady, praktické zručnosti pri práci so žiakmi - spoznávanie kultúry iných európskych krajín a ich zavádzanie do výučby - zavádzanie IKT technológii do vyučovania Na naplnenie stanovených cieľov sme sa rozhodli zúčastniť tohto projektu, a tým zvýšiť jazykové a odborné kompetencie učiteľov anglického jazyka účasťou na vzdelávacích kurzoch pre učiteľov vo Veľkej Británii. Implementáciou získaných poznatkov by sme zvýšili odbornosť pedagógov, skvalitnili výučbu anglického jazyka a motiváciu žiakov. Túto školu sme si vybrali na základe minuloročnej skúsenosti. Popis kurzov a ich ciele sa zhodujú s našimi vzdelávacími potrebami stanovenými v Európskom pláne rozvoja a spĺňajú naše požiadavky. Vybraná partnerská škola dlhoročne organizuje štruktúrované kurzy pre učiteľov a ministerstvá mnohých Európskych krajín, vedené expertmi v oblasti vzdelávania učiteľov, aby naplnili náš plán rozvoja a vzdelávacie potreby účastníkov. Kurzov sa zúčastnia 4 vybratí zamestnanci. Pre jednotlivé účastníčky sme vybrali nasledujúce 4 rôzne kurzy pre učiteľov na Univerzite v Cambridge, ktoré poskytuje škola Bell.: 1. Bringing British culture to life 2. Creativity in the classroom 3. Language and Methodology Refresher (Young Learners - ages 6-12) 4. Educational Technology Today Po absolvovaní mobilitných aktivít budú vyslané učiteľky implementovať získané poznatky do vyučovacieho procesu, mimoškolských aktivít a do školského vzdelávacieho programu a poznatky ďalej šíriť prostredníctvom otvorených hodín, seminárov pre učiteľov našej školy a aj ostatných učiteľov a príspevkov na odborných pedagogických web stránkach, v našom školskom časopise a na školskej web stránke. Účasť vybraných pedagogických zamestnancov na tomto projekte by pomohla našej organizácii naplniť svoj cieľ skvalitniť a inovovať výučbu anglického jazyka ako aj získať nové poznatky, postupy, nápady, praktické zručnosti , čím by sa zvýšil kredit našej základnej školy, a tým by sme zvýšili svoju konkurencieschopnosť pri prijímaní nových žiakov. Taktiež by sa nám otvoril väčší priestor pre spoluprácu so školami z krajín Európskej únie. Účasťou na minuloročnom projekte Erasmus v Cambridge sme získali praktické zručnosti, ktoré využívame v každodennej praxi, naši zahraniční.lektori nám ukázali aj iný pre nás dovtedy neznámy prístup ku študentovi, nové metódy učenia aktivizujúce žiaka. Do vyučovacieho procesu sme zaradili nové aktivity podporujúce kreativitu, samostatnosť, sebavedomie študenta, ktoré sa odzrkadlia pri komunikácii a ďalšom používaní anglického jazyka. Ďalším projektom by sme chceli nadviazať na už získané poznatky a upevniť či nadobudnúť viac a iných skúsenosti od lektorov, zúčastnených kurzu a dané poznatky využívať pri svojej práci so žiakmi na vyučovaní. Zlepšenie vlastnej výslovnosti, slovnej zásoby a gramatiky a tým zvýšenie kvality úrovne vlastnej vyučovacej hodiny. Zlepšené kompetencie v oblasti vyučovania anglického jazyka, lepšie výkony pri učení, vyššia sebestačnosť a sebadôvera, rozšírené medzi-kultúrne povedomie, väčšia motivácia a uspokojenie v každodennej práci, vyššia motivácia zúčastniť sa na ďalšom vzdelávaní. Chceli by sme nadviazať na získané vedomosti a preto sa opätovne uchádzame o realizáciu tohoto projektu
Koordinátor:Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624
Rosina