Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poďme na to INAK
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060374
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:13705 €
Sumár projektu:ZŠ s MŠ Častá je plnoorganizovaná vidiecka škola zaradená v sieti škôl. Súčasťou je MŠ, ktorá sa zameriava na kreatívne techniky v predprimárnom vzdelávaní. Škola je dlhodobo aktívna vo vypracovávaní a realizácii národných aj medzinárodných projektov. Má vysoko kvalifikovaných pedagógov. Je organizátorom viacerých okresných aj krajských predmetových súťaží. Má niekoľkoročné skúsenosti so vzdelávaním žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami formou školskej integrácie v bežnej ZŠ. Napriek fungujúcej stratégii inkluzívneho vzdelávania škola nemá doposiaľ strategicky zvládnuté vzdelávanie mimoriadne intelektovo nadaných žiakov (MiND). Hlavné ciele projektu: - vytvoriť stratégiu vzdelávania mimoriadne intelektovo nadaných žiakov v bežnej škole - podporiť celkový osobnostný rozvoja žiaka MiND (rozvoj v oblasti intelektových schopností aj emočnej inteligenice – sociálne vzťahy a komunikačné zručnosti) Špecifické /čiastkové ciele: - zvýšiť kvalifikovanosť pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti vzdelávania MiND - získať know-how v oblasti AKO vzdelávať žiakov s MiN - zozbierať vhodné výučbové metódy a techniky, dobré príklady z praxe vzdelávania MiND - vytvoriť databázu vzdelávacích metodík a techník - vytvoriť vhodnú metodiku na identifikáciu potenciálneho nadania u detí v bežnej triede Do projektu bude zapojených 9 pedagogických a odborných zamestnancov školy reprezentujúcich rôzne úrovne riadenia školy a zároveň rôzne pozície pedagogického pôsobenia v rámci vzdelávania na všetkých úrovniach vertikálne (ISCED 0 až ISCED 2) a horizontálne - vzdelávanie prírodovedných predmetov (logické myslenie ako jedna zo zložiek intelektu) a jazykové vzdelávanie (verbálna intelektová zložka). Na realizáciu chceme uskutočniť nasledovné aktivity: 3 hospitácie na základnej škole v Českej republike 4 hospitácie na základnej škole vo Fínsku 2 štruktúrované kurzy GIFTED CHILDREN CREATIVE THINKING AT SCHOOLS Výsledkom projektu by malo byť naplnenie špecifických cieľov projektu a prínos k naplneniu hlavných strategických cieľov. Účastníci mobilít kompetencie a skúsenosti získané počas projektu - sprostredkujú členom tímu pre rozvoj školy z hľadiska riešenia konkrétnych krokov vzdelávania MiND, aj praktického riešenia manažmentu triedy aj školy - navrhnú vhodné formy implementácie na jednotlivých úsekoch vzdelávania - budú zavádzať motivačné techniky vzdelávania vzájomným prepojením formálneho a neformálneho vzdelávania zacieleným na skvalitnenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov a zvýšeniu vnútornej motivácie žiakov učiť sa - odovzdávať ostatným pedagogickým zamestnancom - zo získaných praktických metodík vytvoria základ pre databázu praktických metodík - odborní zamestnanci vytvoria metodiku na orientačnú diagnostiku a identifikáciu individuálnych vzdelávacích potrieb nadaných detí - nadobudnuté jazykové kompetencie využijú v rámci štúdia moderných metodických postupov zverejňovaných v zahraničí a tiež pri tvorbe a realizácii medzinárodných projektov - súčasných aj novo vytváraných. Predpokladaný dopad projektu: - zvýšenie kvalifikačných predpokladov pedagógov a odborných zamestnancov v oblasti vzdelávania MiND - úspešná realizácia projektu nám prinesie know-how, inšpiráciu, skúsenosti, vedomosti, ktoré využijeme pri tvorbe Stratégie vzdelávania nadaných detí. - vďaka Stratégii budeme mať vytvorenú koncepciu práce a podpory nadaných detí, čím podporíme ďalší rozvoj ich špecifického nadania, osobnostný rozvoj a zdravé sebavedomie. Tieto atribúty môžu napomôcť potencionálnemu úspechu žiakov v ďalšom profesijnom i osobnom živote. - zároveň predpokladáme, že sa zníži výskyt nežiadúceho správania v skupine žiakov MiND. Sekundárnym želaným dopadom na inštitúciu bude, že školský vzdelávací program bude zaujímavý aj pre nadané deti a tie budú pokračovať vo vzdelávaní na našej škole, čím zabránime odlivu detí na osemročné gymnáziá. V konečnom dôsledku sa i priemerné výsledky merateľných ukazovateľov (ako testovanie 9) zvýšia. Nadaní žiaci majú rovnako vyšší potenciál reprezentovať školu na predmetových a postupových súťažiach, čo v neposlednom rade buduje dobré meno školy v regióne a v prípade úspechov aj v krajskom a slovenskom meradle. Dlhodobý prínos projektu: - obohatenie a skvalitnenie školského vzdelávacieho programu s dôrazom na individuálne potreby a rozvoj potenciálu žiakov v širšom meradle - rozvoj inštitúcie a získanie kreditu vzdelávacej inštitúcie poskytujúcej zmysluplné vzdelávanie podporujúce celkový rozvoj žiakov aj zamestnancov
Koordinátor:Základná škola s materskou školou Častá
Častá