Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zlepšenie kvality vyučovania odborných predmetov umeleckého zamerania III.
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060387
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:16645 €
Sumár projektu:Kontext projektu: Súkromná stredná umelecká škola v Žiline je stredná odborná škola, ktorá poskytuje stredoškolské odborné vzdelávanie v oblasti výtvarného umenia a dizajnu. Zámerom školy je rozvíjať odborné vzdelávanie a prípravu vo vybraných vyučovacích predmetoch v anglickom jazyku. Škola má záujem poskytnúť žiakom kvalitné vzdelávanie od kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, čo je možné prostredníctvom účasti pedagógov na mobilitách v zahraničí. Ciele projektu: Hlavným cieľom projektu je zlepšiť kvalitu vyučovania odborných predmetov umeleckého zamerania prostredníctvom vzdelávania v anglickom jazyku, umožniť pedagogickým zamestnancom školy získať odborné a jazykové skúsenosti v zahraničí, prispôsobiť sa novému spoločenskému a pracovnému prostrediu a zvýšiť postavenie školy v podmienkach Európskej únie. Súkromná stredná umelecká škola v Žiline chce udržať svoje výnimočné postavenie v Žilinskom kraji a zabezpečiť odbornosť vyučovania tým, že bude mať kvalifikovaných pedagogických zamestnancov s dostatočným množstvom zručností, kompetencií a skúseností, ktoré zaručia udržateľnosť stredoškolského odborného vzdelávania umeleckého zamerania. Propagácia, medializácia a diseminácia výsledkov projektu sú súčasťou špecifických cieľov projektu a hlavných aktivít. Počet a profil účastníkov: mobilitného projektu sa zúčastní 6 pedagogických zamestnancov školy prostredníctvom účasti na štruktúrovaných kurzoch, ktoré im umožnia zdokonaliť svoje odborné jazykové zručnosti a vyučovať všeobecnovzdelávacie a odborné predmety v cudzom jazyku. Výber kurzov bol realizovaný efektívne a logicky s cieľom nastaviť odborné vzdelávanie umeleckého zamerania v anglickom jazyku. Kurz „Bringing British Culture to Life“ (júl 2019) pre 2 účastníkov rôzneho akademického vzdelania je zameraný na spoznávanie britskej kultúry a života, poskytuje príležitosť na rozvíjanie vedomostí o rozdieloch medzi kultúrami. Kurz „Creativity in the Classroom" (júl 2019) pre 1 účastníka je zameraný na využitie nových metód a vzdelávacích stratégií vo výchovno-vzdelávacom procese. Kurz "One week course for teachers on using technology for teaching their subjects" (september 2019) je zameraný na využitie moderných informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese, je určený pre 2 učiteľov odborných umeleckých predmetov. Kurz „One week course for teachers of art and design“ (október 2019) je určený pre 1 učiteľa odborných predmetov v oblasti umenie, dizajn a dejiny umenia. Metodológia: jednotlivé aktivity projektu sú naplánované v logickej nadväznosti, chronologicky podľa termínu realizácie jednotlivých kurzov, začínajúc výberom jednotlivých účastníkov kurzov podľa vopred nastavených kritérií. Interkultúrnu prípravu účastníkov kurzu zabezpečí koordinátor projektu v spolupráci so zástupcom Cambridge study so sídlom v Žiline. Organizačnú prípravu zabezpečí koordinátor projektu v spolupráci s partnerskými organizáciami v dostatočnom časovom predstihu pred realizáciou mobility. Monitoring projektu je kľúčovou súčasťou projektu. Aktivity projektu: účasť na mobilitách poskytne učiteľom možnosť využívať nové metódy, formy a prostriedky vo výchovno-vzdelávacom procese stredoškolského odborného vzdelávania umeleckého zamerania. Mobilitný projekt prepojí spoluprácu medzi učiteľmi všeobecnovzdelávacích predmetov a odborných predmetov umeleckého zamerania. Pedagogickí zamestnanci a vedenie školy budú mať možnosť zúčastniť sa odborného vyučovania v anglickom jazyku po implementácii výstupov mobility do základnej pedagogickej dokumentácie školy pre školský rok 2020/2021. Porovnanie systému vzdelávania na Slovensku a vo Veľkej Británii bude výzvou pre ďalších učiteľov ako priniesť do vyučovacieho procesu nové metódy, predstavivosť a kreativitu. Pre učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov a cudzích jazykov predstavujú mobility spôsob ako sa stať efektívnejšími učiteľmi s využitím nových metód a techník v anglickom jazyku a spôsob ako motivovať žiakov do zážitkového vyučovania. Pre učiteľov odborných umeleckých predmetov predstavuje projekt spôsob ako sa naučiť vyučovať odborné predmety v cudzom jazyku. Pre vedenie školy bude mobilitný projekt príležitosťou na výmenu skúsenosti a rozvíjanie vzťahov s pedagógmi z iných častí Európy, zároveň poskytne možnosť ako prepojiť odborné vzdelávanie a prípravu s aktuálnymi požiadavkami európskeho trhu práce. Výsledky, dopad a prínosy: Mobilitný projekt bude mať dopad nielen na účastníkov kurzov, ale aj na všetkých pedagogických zamestnancov a žiakov školy. Vzhľadom na skutočnosť, že v Žilinskom kraji sa nachádza množstvo zahraničných spoločností a inštitúcií hľadajúcich zamestnancov s jazykovými, komunikačnými a umeleckými zručnosťami, bude mať škola pripravených absolventov pre potreby trhu práce. Projekt bude mať pozitívny vplyv na stredné odborné vzdelávanie umeleckého zamerania v Žilinskom regióne. Výhody projektu využijú aj zahraničné firmy a spolupracujúci partneri školy.
Koordinátor:Súkromná stredná umelecká škola
Žilina