Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trendy vo vzdelávaní zdravotníkov
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060392
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:37350 €
Sumár projektu:Naša škola pôsobí v oblasti vzdelávania technických zdravotníckych pracovníkov v 8 rôznych študijných odboroch. Snažíme sa neustále sledovať trendy vo vzdelávaní a odbornej praxi v týchto profesiách , aby sme zabezpečili moderné vzdelávanie pre študentov a svojou kvalitou zabezpečovali dostatok záujemcov o štúdium u nás a prísun kvalitných pracovníkov do zdravotníckej praxe. Vynikajúce skúsenosti a výsledky z realizácie minulých projektov sú podnetom na pokračovanie v nadnárodných projektových aktivitách. Cieľom predkladaného projektu je pokračovať v začatej ceste modernizácie a internacionalizácie našej školy. Podporiť profesionálny rozvoj vedenia školy a učiteľov a priniesť zaujímavé praktiky od partnerov k nám. Vybudovaním osobných kontaktov nadviazať dlhodobú spoluprácu s novými partnermi v európskych krajinách. Dvojročný mobilitný projekt zahŕňa 14 krátkodobých hospitácií na partnerských zdravotníckych školách v Španielsku, Poľsku a Srbsku, ktorých sa zúčastnia členovia vedenia a odborní učitelia zo študijných odborov, ktoré s týmito školami máme spoločné. Na vzdelávacie kurzy plánujeme vyslať celkovo 10 učiteľov všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov. Účastníci hospitácií sa zoznámia so vzdelávacím systémom v danej krajine, spoznajú kurikulum navštívenej zdravotníckej školy, obsahy vzdelávania v jednotlivých študijných odboroch, používané vzdelávacie metódy a postupy a pracoviská odbornej praxe študentov. S partnerskými školami chceme následne nadviazať spoluprácu spojenú s výmenou študentov na pracoviskách odbornej praxe . Účastníci vzdelávacích kurzov si zlepšia svoje odborné kompetencie a zdieľaním ich skúseností v kolektíve učiteľov očakávame používanie aktivizujúcich a inovačných metód na hodinách, moderných technológií a efektívnejšie učenie cudzích jazykov. Zlepšením jazykových kompetencií účastníkov podporíme prenikanie metódy CLIL do nejazykových a odborných predmetov. Školením relevantných učiteľov o mentoringu a o práci so žiakmi s rôznymi poruchami učenia umožníme inkluzívne vzdelávanie. Očakávame, že integráciou prínosných myšlienok z hospitácií a vzdelávacích kurzov zmodernizujeme kurikulum školy a vzdelávacie obsahy študijných odborov a zvýšime kvalitu výchovno-vzdelávacích podmienok. Nadviažeme zahraničné kontakty a podporíme jazykové kompetencie vedenia, učiteľov i žiakov, čo je predpokladom na kvalitnú medzinárodnú projektovú spoluprácu. Výsledky projektu zvýšia hodnotenie kvality školy a profitovať z nich budú učitelia, študenti, zahraničný partneri a okolie školy.
Koordinátor:Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava
Bratislava