Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLIL - celistvá, logická, integrovaná, lákavá škola
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060393
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:25720 €
Sumár projektu:Východiská projektu: ZŠ s MŠ Hôrky patrí do regiónu, v ktorom je veľa škôl rovnakého typu. Vysoká konkurencia je dôvodom na hľadanie nových možností ako byť lepší, originálnejší, atraktívnejší. Analýzou súčasného stavu organizácie, vlastných zdrojov a možností sme sa rozhodli pre radikálnu zmenu samotného školského vzdelávacieho programu. Rozhodli sme sa vybudovať celistvú, logickú, integrovanú a lákavú školu, v ktorej bude poskytované vzdelávanie alternatívnymi formami a inovatívnymi metódami. Našou víziou je multikultúrne orientovaná učiaca sa spoločnosť, ktorá prekročí hranice regiónu a otvorí sa medzinárodnej spolupráci. Ciele sme stanovili nasledovne tak, aby nastal synergický rozvoj metód, pedagógov a vedenia: 1. zameranie na pedagógov - používať na väčšine vyučovacích hodín dvojjazyčné vzdelávanie s cieľom podporiť jazykové vzdelávanie, - rozšíriť kompetencie učiteľov v oblasti nových metód a trendov vo vzdelávaní (CLIL), - dosiahnuť, aby sa súčasťou profilu zamestnanca stala znalosť anglického jazyka, - zvyšovať kvalitu riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu, 2. zameranie na žiaka - rozšíriť profil absolventa našej školy o nové zručnosti a kompetencie v oblasti logického a kritického myslenia, znalosti anglického jazyka, - používať vo výchovno-vzdelávacom procese také metódy, ktoré podporia záujem žiakov o učenie a zvýšia kvalitu vzdelávania, - rozvoj jazykového vzdelávania 3. zameranie na vedenie školy - s ohľadom na praktické zručnosti vytvoriť priestor na medzinárodnú spoluprácu na úrovni žiakov aj učiteľov, - vytvoriť odborne zdatný pracovný tím, ktorý chápe potrebu zmeny s ohľadom na meniacu sa spoločnosť, - pripraviť plán osobnostného rozvoja jednotlivca s ohľadom na potreby organizácie, - zvyšovať profesionalitu riadenia organizácie, - posilniť postavenie školy v regióne kvalitou ponúkaných služieb reflektujúc potreby jednotlivca a spoločnosti, - vytvoriť vzdelávací program, ktorý bude originálny a obsahom atraktívny pre širokú verejnosť, - vytvoriť vhodné pracovné prostredie a podmienky pre učiacu sa spoločnosť, - zmeniť spôsob života na škole s orientáciou na internalizáciu spolupráce na medzinárodnej úrovni. Samotnú víziu dosiahneme zavedením týchto hlavných zmien, ktoré dokážeme uskutočniť vďaka úspešnej realizácií projektu: - zmena v jazykovom vzdelávaní, - zmena v používaných metódach - prechod na CLIL, - medzinárodná spolupráca. Potrebné vzdelávanie plánujeme získať mobilitou vo Veľkej Británii, konkrétne v ANGLOLANG ACADEMY. Mobilitu plánujeme realizovať v dvoch etapách, v ktorých sa bude postupne vzdelávať 15 pedagógov. Bude zameraná na osvojenie a zvládnutie praktickej úrovne metodiky CLIL a na zdokonalenie používania anglického jazyka vo výchovno - vzdelávacom prostredí. Pedagógovia sa tiež naučia zostavovať CLIL vyučovacie hodiny, čo bude potrebné aj pre následné vytváranie zásobníka vyučovacích hodín. Očakávaný prínos: Získaním potrebného vzdelania dokážeme realizovať zmeny, ktorými naplníme víziu premeny školy na lákavú inštitúciu. Získaním štatútu a certifikátu CLIL školy sa staneme jedinečnými v našom regióne. Žiaci sa budú vzdelávať inovatívnymi metódami, ktorými sa bude u nich rozvíjať kritické a logické myslenie. Zmení a zvýši sa: - kvalita výchovno - vzdelávacieho procesu, - kvalita jazykového vzdelávania, - záujem o učenie sa, - kompetenčný profil absolventa - rozvoj osobnosti zameraný na rozvoj kritického myslenia, plynulá komunikácia v anglickom jazyku, - odborná úroveň pedagógov - získanie nových kompetencií a postupné zvyšovanie ich úrovne, - pôsobnosť školy v medzinárodnom kontexte - účasť na projektoch, akceptovanie kultúrnej diverzity, nadväzovanie partnerstiev, - život v škole - premena na učiacu sa spoločnosť, - záujem o vzdelávanie v našej inštitúcií. Z dlhodobého hľadiska očakávame získanie certifikátu CLIL školy, nárast počtu žiakov aj z inej než spádovej oblasti, rozšírenie medzinárodnej spolupráce, výmenné vzdelávacie pobyty pre učiteľov, ale aj žiakov. Škola sa bude identifikovať ako inštitúcia s medzinárodnou pôsobnosťou.
Koordinátor:Základná škola s materskou školou Hôrky
Žilina