Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivujúce učenie
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060403
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:13180 €
Sumár projektu:Projekt Motivujúce učenie bude realizovaný Obchodnou akadémiou M. Hodžu v Trenčíne v spolupráci s hostiteľskými organizáciami v Spojenom kráľovstve, Chorvátsku, Nemecku a Českej republike. Projekt je zameraný na zlepšenie komunikačných, odborných a organizačných kompetencií zamestnancov a vedenia školy. Počas projektu sa zamestnanci a vedenie školy zúčastnia vzdelávacích aktivít a štruktúrovaných kurzov v zahraničí, čím sa zároveň zvýši aj ich porozumenie a schopnosť akceptovať interkultúrne odlišnosti. Hlavným cieľom projektu je podporiť školu v internacionalizácii a nadviazanie medzinárodnej spolupráce v budúcnosti. Projektu sa zúčastnia učitelia všeobecnovzdelávacích predmetov - angličtina, nemčina, dejepis a vedenie školy. Celkovo bude zrealizovaných osem mobilít - z toho sedem účastí na štruktúrovaných kurzoch a jedna mobilita predstavuje vzdelávaciu aktivitu v zahraničí. Zamestnanci a vedenie sa zúčastnia nasledujúcich mobilít: English for Educators and Administration Staff A2/B1, Cross-Cultural German - Learning and Teaching, Fluency and English Language Development for Teachers, Teaching British Culture, Teaching Business English, Letná škola histórie. Svojou účasťou si zamestnanci a vedenie školy zlepšia komunikačné schopnosti v cudzom jazyku, zvýšia interkultúrne povedomie, nadviažu kontakt s učiteľmi z iných európskych krajín, získajú prehľad o nových efektívnych metódach vyučovania a materiály potrebné pre zvýšenie kvality vzdelávania. Z dlhodobého hľadiska škola získa možnosti na vytvorenie partnerstiev so zahraničnými inštitúciami.
Koordinátor:Obchodná akadémia Milana Hodžu
Trenčín