Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zlepšenie kvality jazykových zručností v bilingválnom vzdelávaní
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060405
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:9130 €
Sumár projektu:Názov projektu: Zlepšenie kvality jazykových zručností v bilingválnom vzdelávaní Termín projektu: 1.6.2019 – 31-05-2020 Dĺžka trvania projektu: 12 mesiacov Národná agentúra žiadajúcej organizácie: Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) Žiadajúca organizácia: Evanjelické gymnázium Banská Bystrica, Slovensko Hlavným cieľ projektu je zlepšenie kvality jazykových zručností v bilingválnom vzdelávaní. Projekt zahŕňa témy výučba a učenie sa cudzích jazykov, metódy zamerané na zlepšenie kvality a inovatívne vzdelávacie metódy. V priebehu aktivít budú napĺňané ciele projektu ako implementácia inovatívnych vyučovacích metód vo vyučovaní jazyka v bilingválnom vzdelávaní, zlepšenie kvality edukačného procesu bilingválneho vzdelávania, zlepšenie jazykových zručností učiteľov a študentov, čo sa prejaví a odrazí aj na vyššom počte študentov, ktorí absolvujú medzinárodné jazykové skúšky na úrovni C1. Zvýšenie využívania moderných aktivizujúcich a inovačných metód ako metóda CLIL v spojení s využitím IKT na vyučovaní. Cieľom je tiež inovácia, modernizácia a internacionalizácia vyučovacieho procesu. Účastníci (3) sú učiteľmi cudzích jazykov a predmetov vyučovaných bilingválne. Svedomito pracujú na svojom profesijnom raste v prospech školy a majú skúsenosti s medzinárodnými školskými výmennými partnerstvami aj so vzdelávacími mobilitami učiteľov. Ich účasť na projekte umožní ich ďalší profesijný rozvoj a rozvoj školy. Kurz Metodika CLIL a nástroje IKT pre učiteľov využívajúcich CLIL umožní bližšie oboznámenie účastníka s metódou CLIL vhodnou pre vyučovanie predmetov v anglickom jazyku a s praktickými spôsobmi jej integrácie do vzdelávacieho procesu s využitím IKT. Nadobudnuté kompetencie plánuje uplatniť vo svojej praxi a získané poznatky, materiály, metódy a kompetencie bude efektívne šíriť medzi kolegov vyučujúcich bilingválne, čo prospeje k celkovému rozvoju školy. Kurz nemčiny pre učiteľov 1 umožní učiteľovi nemeckého jazyka zlepšiť jazykové kompetencie a rozvinúť metódy výučby nemeckého jazyka. Ponúka možnosť oboznámiť sa s rôznymi materiálmi a učebnicami, ktoré účastník následne využije v praxi. Bude mať príležitosť získať nové poznatky týkajúce sa Rakúska priamo v autentickom prostredí. Plánuje byť prínosom pre celú školu a celý edukačný proces a získané poznatky bude zdieľať s ostatnými kolegami. Účastník kurzu Príprava študentov na jazykové skúšky sa špeciálne zaujíma o prípravu študentov na skúšky Cambridge FCE a CAE z anglického jazyka, na ktoré sa žiaci pripravujú. Svojou prácou chce zlepšiť výsledky žiakov na týchto skúškach. Preto bude pre jeho profesijný rast nenahraditeľným prínosom bližšie sa oboznámiť s postupmi skúšania a hodnotenia vo výučbe anglického jazyka a s vyučovacími technikami a metódami zameranými na prípravu študentov. Získané kompetencie bude zdieľať s ostatnými kolegami. Projekt zabezpečí zlepšenie kvality jazykových zručností v bilingválnom vzdelávaní, skvalitnenie edukačného procesu školy, používanie inovatívnych a moderných vyučovacích metód ako metóda CLIL s využitím IKT v bilingválnom vzdelávaní. Pozitívne výsledky projektu a ich efektívne začlenenie do edukačného procesu prinesie prospech celej škole, žiakom i učiteľom. Projektové aktivity majú významný dopad na žiakov a ich výsledky v bilingválnom vzdelávaní. Rovnako majú dopad na celoživotné vzdelávanie učiteľov. Na základe výsledkov projektu je dôležité implementovať skúsenosti do edukačného procesu a vytvárať podmienky pre tvorbu ďalších učebníc a učebných materiálov v anglickom a nemeckom jazyku učiteľmi školy. Je dôležité zabezpečiť vytvorenie a udržiavanie siete partnerských inštitúcií s cieľom projektovej spolupráce, výmeny skúseností a osvedčených postupov. Potenciálne dlhodobým prínosom je budovanie dobrého mena školy vo verejnosti, vytvorenie dlhodobých medzinárodných kontaktov, zapracovanie výsledkov projektu do strategického rozvoja školy na ďalšie obdobie, modernizácia a internacionalizácia školy.
Koordinátor:Evanjelické Gymnázium
Banská Bystrica