Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLIL otvára dvere Európy
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060416
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:11905 €
Sumár projektu:Materská škola Juhoslovanská 4 v Košiciach ako "otvorená škola" sa orientuje na výchovu a vzdelávanie detí v kontexte globálneho vzdelávania detí a zamestnancov.Škola pracuje formou projektového vzdelávania a zážitkového - skúsenostného učenia s cieľom oboznamovať deti s kultúrnym a prírodným dedičstvom vlastnej krajiny a iných európskych krajín, zlepšiť vzájomné porozumenie medz ľuďmi z rôznych etník, rozvíjať komunikačné schopnosti v materinskom a anglickom jazyku, podnecovať záujem detí a pedagógov o knihy, podporovať komunikačnú, informačnú, sociálnu a multikultúrnu gramotnosť, vytvárať pocit spolupatričnosti k európskej kultúre a spoločnosti, zmysluplne využívať IKT. Zameranie medzinárodného projektu "CLIL otvára dvere do Európy" - CODE podnecuje skoré začiatky vyučovania anglického jazyka s podporou moderných IKT, medzinárodnú spoluprácu a cezhraničné partnerstvá detí v ranom veku s využitím moderných metód, pomôcok a nástrojov. Ciele projektu: - významný nárast znalosti angličtiny medzi učiteľmi predprimárneho vzdelávania, motivácia a zlepšenie cudzojazyčných kompetencií učiteľov, nárast možností tvorby a realizácie medzinárodných školských projektov eTwinning a ERASMUS, - efektívny rozvoj jazykových, komunikačných, učebných a digitálno-informačných schopností detí a to nad rámec materinského jazyka v medzinárodnom prostredí s dosahom na ich vnútornú motiváciu a celoživotné vzdelávanie, - pozitívny rozvoj sociálnych a multikultúrnych kompetencií učiteľov a detí s dosahom na zlepšenie schopnosti kooperovať a komunikovať v sieti s inými ľuďmi a to aj vzdialenými, - tvorba a realizácia medzinárodných projektov bude mať pozitívny dopad na obohatenie obsahu a kvality vzdelávania našich detí, rešpektovanie kultúrnych a sociálnych rozdielov, k rasovej, lingvistickej, náboženskej a národnej tolerancii, - implementované inovácie zo vzdelávacích kurzov zvýšia kredit a konkurencieschopnosť materskej školy a stanú sa príkladom dobrej pedagogickej praxe.
Koordinátor:Materská škola Juhoslovanská 4 Košice
Košice