Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vidieť a zlepšiť sa
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060576
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:20925 €
Sumár projektu:Zmena regionálneho trhu práce na európsky trh práce si vyžaduje zmenu koncepcie vyučovania na našej škole, spočívajúcu v kvalitnejšej príprave žiakov v súlade s požiadavkami trhu práce. Aby však tieto ciele mohla dosiahnuť potrebuje neustále svojich pedagógov vzdelávať. A to aj tým, že im umožní či už nadobudnutie lepších jazykových kompetencií alebo zručností v didaktike alebo im umožní vzájomnú komunikáciu s učiteľmi zahraničných škôl výmenou odborných skúseností. Všetky tieto ciele smerujú k jednému: výchove a vzdelaniu úspešného mladého človeka. Toto je dôvod, prečo sa naša škola rozhodla pre tento projekt, ktorého hlavným cieľom je zlepšiť kvalitu vzdelávania na strednej odbornej škole. Realizáciou projektu by sme chceli zlepšiť komunikatívne kompetencie v anglickom jazyku, získať vedomosti o nových metódach a formách vyučovania nielen anglického jazyka ale aj ostatných predmetov či už všeobecnovzdelávacích, alebo odborných predmetov, zlepšiť praktické zručnosti pri používaní IT na vyučovaní, získať nové vedomosti ako pristupovať k nadaným a slabým žiakom, k žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia a k žiakom z národnostných menšín žijúcich na Slovensku, zmeniť štýl riadenia a vedenia školy na základe odpozorovania školských systémov na zahraničných školách, naplniť strategické ciele v oblasti internacionalizácie školy, zvýšiť interkultúrne povedomie a pochopiť rôzne, nielen európske kultúry a tradície. Uspokojiť tieto potreby by mali projektové aktivity „jobshadowing“ . V rámci nich máme v pláne navštíviť 3 zahraničné školy. Týchto mobilít sa zúčastní 15 účastníkov našej školy. Všetci účastníci projektu budú ochotní pracovať na danom projekte, budú mať dostatočné jazykové schopnosti, budú ochotní šíriť myšlienku multikulturalizmu medzi kolegami a medzi študentmi a v neposlednom rade budú ochotní zapojiť sa do realizácie zmien, ktoré máme v pláne na škole urobiť. Projekt prispeje k novému a modernému prístupu ku každému žiakovi, budú sa zvyšovať jeho jazykové kompetencie, zlepšovať odborné zručnosti a zručnosti v oblasti IT, žiaci zvýšia svoje interkultúrne povedomie, a získajú nový pohľad na ich vlastný rozvoj osobnosti a ďalšie napredovanie. Nové vedomosti o zahraničných školských systémoch, moderné metódy a formy vyučovania, nové prístupy ku predmetu a žiakovi, to všetko bude implementované do školského vzdelávacie programu a následne do učebných osnov jednotlivých predmetov. Realizácia projektu bude signálom nielen pre mieste orgány, že sme škola ktorej záleží na získavaní skúseností s cieľom zlepšiť odborné vedomosti zamestnancov, čím sa dosiahne vysoký stupeň vzdelania. Budeme príkladom pre iné vzdelávacie inštitúcie, ktoré stále váhajú urobiť ten správny krok a zapojiť sa do programov Erasmus+.
Koordinátor:Stredná odborná škola drevárska
Vranov nad Topľou