Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Život a práca v Európe II
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060430
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:112774 €
Sumár projektu:Projekt pripravujeme v úzkej spolupráci s partnerskými školami z už ukončených spoločných európskych projektov, s ktorými už niekoľko rokov spolupracujeme pri zabezpečovaní odbornej praxe žiakov a s firmami, v ktorých už žiaci našej školy absolvovali zahraničnú odbornú prax v rámci projektu LDV IVT i Erasmus+. Do projektu budú zapojené školy: Obchodná akadémia Prešov: vysielajúca škola a hostiteľská škola pre žiakov z Halle/Westf. Volosu, Wiltzu a partnerské školy: Berufskolleg v Halle/Westf. (Nemecko); Lycée du Nord vo Wiltzi (Luxembursko); 1st EPAL Volou vo Volose v Grécku, firma Manderley B.V v Ootmarsum v Holandsku a agentúra Mobilité Internationale Malta. Všetky partnerské organizácie zabezpečia pracoviská a dohľad nad priebehom stáže, pomôžu s vypracovaním projektových dokumentov, so zabezpečením ubytovania žiakov a s prípravou programu vo voľnom čase, prevezmú starostlivosť o žiakov v čase trvania stáže. Cieľom našich zahraničných odborných stáží je umožniť žiakom v počiatočnej príprave na povolanie získať prvé pracovné skúsenosti v podnikoch a firmách v zahraničí. Absolvovanie štvortýždňovej odbornej praxe pomôže žiakom zlepšiť ich osobné a cudzojazyčné kompetencie, zvýši ich šance zamestnať sa v iných krajinách EU a nemalou mierou prispeje k zvýšeniu motivácie pre ďalšie a kvalitnejšie vzdelávanie aj ostatných žiakov školy. Účasť na mobilite posilní výrazne aj osobný rozvoj žiakov, zvýši ich sebadôveru a samostatnosť, zodpovednosť, zvýši ich interkultúrne povedomie a záujem o dianie v európskom prostredí. Žiaci na základe vlastných skúseností spoznajú význam a dôležitosť vzdelávania sa a učenia sa cudzích jazykov. Všetkým účastníkom stáže vystaví prijímajúca organizácia Certifikát, Europass mobility a škola im uzná absolvovanie zahraničnej odbornej praxe. Obchodná akadémia plánuje v období rokov 2019-2021 vyslať na zahraničnú odbornú prax 36 žiakov 3. a 4. ročníka ako aj čerstvých absolventov spĺňajúcich podmienky účasti na zahraničnej odbornej praxi v odbore ekonomické a obchodné služby. Mobility žiakov sa budú realizovať v septembri 2019 (4 žiaci 4.ročníka), v máji 2020 a v máji 2021 po 12 žiakov 3. ročníka v rôznych podnikoch a firmách, ktoré zabezpečia jednotlivé partnerské školy v sídle školy a v uvedenej partnerskej firme. Výchovno-vzdelávacie výstupy, ktoré pripravili poverení učitelia školy spolu s mentormi na jednotlivých pracoviskách osobitne pre každého žiaka, vychádzajú zo ŠkVP. Dĺžka praxe v trvaní 4 týždňov je dostatočná na oboznámenie sa žiakov s krajinou, ľuďmi a pracovným prostredím, na zlepšenie schopností komunikovať v cudzom jazyku, ale aj na splnenie všetkých stanovených výchovno-vzdelávacích úloh a cieľov. Ďalšia spolupráca s partnerskými organizáciami hlavne v oblasti odbornej prípravy aj po ukončení tohto projektu prispeje k zvyšovaniu kvality poskytovaného vzdelávania, k zvýšeniu kreditu a atraktivity školy na verejnosti, ako aj k zvýšeniu záujmu o štúdium na našej škole.
Koordinátor:Obchodná akadémia
Prešov