Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V. Europrax- záruka úspechu v budúcnosti
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060431
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:78749 €
Sumár projektu:Cieľová skupina z odboru obchodná akadémia pozostáva z 15 študentov. Predpokladaný termín stáže je september/október 2019. Projektovým a hosťujúcim partnerom je talianska firma CLO a UNICASA. Zahraničná odborná stáž je 3-týždňová a cieľová krajina je Taliansko (Miláno). Žiaci majú dostatočnú jazykovú úroveň z anglického jazyka. Cieľová skupina z odboru obchodné a informačné služby - medzinárodné obchodné vzťahy pozostáva z 15 študentov. Predpokladaný termín stáže je apríl/máj 2020. Projektovým a hosťujúcim partnerom je medzinárodná česká firma Sportisimo a pomocou ČMOK sprostredkovaná firma Aurel logistic v Prahe. Zahraničná odborná stáž je 3-týždňová a cieľová krajina je Česko (Praha). Účastníci nemajú žiadne špeciálne potreby. Účastníci projektu sú žiaci v školskej počiatočnej odbornej príprave. Väčšina účastníkov (60%) pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia, pretože žijeme v regióne s vysokou mierou nezamestnanosti a bez prítomnosti zahraničného investičného kapitálu. Ciele sme stanovili na základe potrieb účastníkov a predchádzajúcich mobilitných projektov z rokov 2013 až 2018. V tomto regióne sú aj také podnikateľské subjekty, ktorí obchodujú s talianskymi a českými podnikateľmi a spoločnosťami alebo sú dcérskou spoločnosťou talianskej alebo českej skupiny (napr.: VSK, s.r.o., OLDRATI SLOVENSKO, s.r.o, Tytex Slovakia, s.r.o., I.C.A., s.r.o., SB INMART, a.s.,Bardejovské kúpele, a.s.). Vďaka mobilitného programu vo firme CLO, účastníci si môžu osvojiť základné princípy a fungovania talianskej spoločnosti, administratívne procedúry, logistické a skladové metódy používané v Taliansku. Vo firme UNICASA účastníci si môžu osvojiť základné princípy a fungovania talianskej realitnej agentúry, postupy predaja/prenájmu nehnuteľnosti, evidenciu nehnuteľností. Vo firme Sportisimo a Aurel logistic účastníci si môžu osvojiť základné princípy a fungovania českej spoločnosti, administratívne procedúry, logistické a skladové metódy používané v Česku. Tieto získané vedomosti a zručnosti zvýšia nielen odbornosť, kľúčové kompetencie, zručnosti našich študentov, ale aj konkurencieschopnosť na trhu práce. Myslíme si, že projekt prispieva aj k tomu, aby účastníci prijali pracovnú príležitosť aj v horeuvedených firmách. Práve odlišné profily partnerský organizácií umožňujú dať tomuto projektu nový rozmer. Študenti budú mať možnosť porovnať získané skúsenosti, zručnosti a vedomosti a sprostredkovať ich medzi spolužiakmi ešte počas trvania mobility, v škole po príchode domov, ale aj komunikovať tieto rozdielne skúsenosti širokej verejnosti. Okrem toho, účasť v projekte prispieva k zvýšeniu jazykovej pripravenosti študentov, ich lepšie vedomosti z odborných predmetov im umožňujú nájsť lepšie zamestnanie, a samozjreme znalosť cudzieho jazyka je výhodou pri zamestnaní. V našom regióne pôsobia zahranične firmy, v ktorých dorozumievací jazyk je angličtina (Yazaki , BSH, Unomedical, Tesco...) Hlavné ciele projektu z hľadiska rastu odbornej kompetencie študentov (firma CLO): • zdokonaliť sa v práci na marketingovom oddelení • zdokonaliť sa v práci na materiálovom a odbytovom oddelení • oboznámiť sa s organizačnou štruktúrou firmy, • získať skúsenosti v práci na sklade a v evidencii zásob • získať skúsenosti v oblasti administratívy • získať skúsenosti s nákupom materiálu a výberom dodávateľov •zlepšiť komunikačné schopnosti a jazykovú odbornosť a pripravenosť, rozšíriť slovnú zásobu Hlavné ciele projektu z hľadiska rastu odbornej kompetencie študentov (firma UNICASA): • oboznámiť sa s organizačnou štruktúrou realitnej agentúry, • zdokonaliť sa v práci na marketingovom oddelení • zdokonaliť sa v oblasti administratívy • získať skúsenosti v podnikateľskej činností agentúry • získať skúsenosti na obchodnom oddelení • získať skúsenosti pri tvorbe cien nehnuteľností •zlepšiť komunikačné schopnosti a jazykovú odbornosť a pripravenosť, rozšíriť slovnú zásobu Hlavné ciele projektu z hľadiska rastu odbornej kompetencie študentov (firma Sportisimo a Aurel logistic): •oboznámiť sa s organizačnou štruktúrou firmy, manažmentom a rozhodovacím procesom manažérov •získať skúsenosti v oblasti administratívy •získať skúsenosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov •získať skúsenosti pri tvorbe cien tovarov •získať skúsenosti v práci na sklade a v evidencii zásob •zdokonaliť sa v práci na materiálovom a odbytovom oddelení •zlepšiť komunikačné schopnosti a odbornú slovnú zásobu Zahraničná stáž prispeje k rozvoju ich podnikateľského myslenia, pretože žiaci vidia ako podnikateľstvo funguje v zahraničí a na akej úrovni sú služby, obchody, servis. • Žiaci pohybujú sa po meste, v múzeí, v obchode, v kaviarni, v mestskej hromadnej doprave a vždy vznikajú rôzne situácie, kde žiaci sú nútení vyjadrovať sa po anglicky a taká to prax je jednoznačne oveľa efektívnejšia ako vytvárať podobne scénkové situácie na vyučovacej hodine AJ.
Koordinátor:Obchodná akadémia
Michalovce