Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Internship in London and Barcelona
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060434
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:144731 €
Sumár projektu:KONTEXT/POZADIE PROJEKTU: Žiaci Obchodnej akadémie, Topoľčany (OATO) sú dlhodobo pripravovaní na výkon ekonomických činností v rámci svojho študijného odboru (6317 M Obchodná akadémia) s dôrazom na štúdium odborných predmetov a cudzích jazykov. Majú možnosť prepojiť svoje teoretické poznatky s praxou a rozvíjať svoje kompetencie a zručnosti v predmete cvičná firma a počas odbornej praxe v reálnom prostredí firiem. OATO (organizácia žiadateľa) v spolupráci so sprostredkovateľskými organizáciami ADC College (Londýn)/ESPAMOB (Barcelona) a partnerskými organizáciami uskutoční: -4-týždňovú mobilitu študentov zameranú na odbornú prax vo firmách a inštitúciách v Londýne (24 žiakov) a Barcelone (10 žiakov) - aug-sept 2019. -8-mesačnú mobilitu 4 čerstvých absolventov v účtovníckej firme v Barcelone - aug 2019-apr 2020 CIELE PROJEKTU Všetky ciele projektu ODBORNÁ PRAX V LONDÝNE A BARCELONE so Strategickým/Európskym plánom rozvoja školy. HLAVNÝ CIEĽ projektu: - zlepšiť úroveň odborných vedomostí, kompetencií a zručností zúčastnených žiakov v oblasti administratívy a korešpondencie a obchodnej angličtiny/účtovníctva prostredníctvom krátkodobej a dlhodobej odbornej praxe vo firmách a inštitúciách v Londýne a Barcelone a tak posilniť ich vyhliadky na uplatnenie sa na trhu práce na Slovensku, v EÚ i mimo nej. ŠPECIFICKÉ CIELE projektu: - zlepšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy na OATO prepojením teórie a praxe, podporiť vzdelávanie prácou prostredníctvom vytvorených partnerstiev medzi OATO a podnikmi a inštitúciami v zahraničí - zlepšiť úroveň kľúčových kompetencií a zručností zúčastnených žiakov prostredníctvom mobilitnej skúsenosti - posilniť úroveň vzdelávacích výstupov mobility prostredníctvom interného systému uznávania výsledkov podľa ECVET - podporiť účasť osôb so špeciálnymi potrebami na programe Erasmus+ prostredníctvom možnej účasti ťažko zdravotne postihnutej žiačky OATO na mobilite - podporiť účasť čerstvých absolventov OATO na programe Erasmus+ na mobilite POČET A PROFIL ÚČASTNÍKOV: 34 žiakov 4. roč, 4 čerství absolventi a 3 sprevádzajúce osoby (učitelia OATO). OPIS AKTIVÍT: OATO: Výber žiakov na základe výberových kritérií. Vypracovanie všetkých dokumentov a zmlúv potrebných na realizáciu projektu. Jazyková odborná a medzikultúrna príprava Administrácia online jazykovej prípravy a testov v rámci programu Erasmus+ (OLS) Informačné stretnutie pre účastníkov a ich rodičov. Administrácia a spracovanie dotazníkov na zber informácií o účastníkoch. Zabezpečenie dopravy do a z Londýna/Barcelony. Zabezpečenie ochrany a bezpečia účastníkov, monitoring vo firmách a rodinách. Vyhodnotenie a diseminácia projektu. PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE: Podpora chápania kultúry a mentality hostiteľskej krajiny. Prideľovanie pracovných úloh účastníkom podľa ich vedomostí, zručností a kompetencií a cieľov odbornej prípravy Zabezpečenie primeraných pracovných podmienok. Určenie mentora, ktorý bude monitorovať a hodnotiť pokrok v odbornej príprave účastníka. SPROSTREDKOVATEĽSKÉ ORGANIZÁCIE (ADC COLLEGE/ESPAMOB): Dohodnutie podmienok stáží pred odchodom účastníkov na mobilitu. Výber vhodných partnerských organizácií a rozmiestnenie účastníkov v nich. Zabezpečenie ubytovania, stravy v rodinách a dopravy v Londýne/Barcelone. Organizácia úvodného inštruktážneho stretnutia. Dohodnutie mentoringu a monitoringu žiakov. POUŽITÉ METODOLÓGIE: Dotazník, pohovor, pozorovanie, záznam z monitorovacej návštevy, denník, správa o mobilite, benchmarking OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY/DOPAD A POTENCIÁLNE DLHODOBÉ PRÍNOSY: Zlepšovaním svojich odborných vedomostí, zručností a kompetencií v reálnom pracovnom prostredí a získaním skúseností z pobytu v cudzojazyčnom a multikultúrnom prostredí veľkomiest, žiaci rozvinú i svoje kľúčové kompetencie, konkrétne schopnosť interaktívne používať nástroje ako jazyk, vedomosti, informácie a technológie; schopnosť nadväzovať vzťahy s inými, kooperovať, zvládať a riešiť konfliktné a problémové situácie; a schopnosť autonómne konať. Zvýšia si sebadôveru a samostatnosť, rozvinú svoje pracovné návyky, zlepšia si svoje jazykové zručnosti aktívnym používaním anglického jazyka v reálnom prostredí a posilnia svoje kultúrne povedomie. Mobilitná skúsenosť zvýši ich šance na uplatnenie sa na trhu práce na Slovensku i v Európe, kde stúpa dopyt po kvalifikovaných, kompetentných a jazykovo zdatných zamestnancoch so skúsenosťami s prácou v multikultúrnom a cudzojazyčnom prostredí. Projekt motivuje súčasných i potenciálnych žiakov OATO k zlepšeniu študijných výsledkov a jazykových schopností, keďže sú jedným z kritérií výberu a dôležitým predpokladom zvládnutia mobility. Integrovanie skúseností z mobility do osnov a učebných materiálov bude neoceniteľným zdrojom informácií pre žiakov, pedagógov i zamestnancov OATO a zlepší kvalitu odborného vzdelávania a prípravy na škole. Posilní sa modernizácia a internacionalizácia školy i jej reputácia. Možnosť zúčastniť sa mobility môže zvýšiť záujem žiakov ZŠ o štúdium na OATO.
Koordinátor:Obchodná akadémia
Topoľčany