Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CNC technológie v Európe - cesta k úspechu
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060437
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:34900 €
Sumár projektu:Podnetom pre realizáciu tohto projektu je umožniť žiakom zo sociálne menej podnetného prostredia, zlepšiť svoje zručnosti a kompetencie v odbore. Okrem získania nových odborných skúseností v oblasti CNC bude pre nich prínosom spoznanie novej krajiny. Realizácia projektu prispeje k ich osobnostnému rozvoju, zvýši sa im sebavedomie, získajú motiváciu, širší rozhľad. Hlavným cieľom projektu je zabrániť stagnácii odbornej úrovne žiakov, zvýšiť prepojenosť teoretického a praktického vyučovania s orientáciou na spoluprácu školy a podnikateľskej sféry, a postupne zavádzať do praxe prvky duálneho vzdelávania. Našim ďalším cieľom je zaistiť dlhodobé medzinárodné kontakty pre mobilitu našich žiakov, aby sa mohli zvyšovať ich odborné kompetencie, ktoré im nedokáže zabezpečiť prostredie školy, aby sa zvýšil ich záujem o štúdium. Realizácia projektu prepája a otvára našu školu európskemu vzdelaniu, rozširuje pracovné skúsenosti a znalosti našich žiakov. Hlavná podstata projektu bude spočívať vo výkone praxe našich žiakov zo Strednej odbornej školy technickej v Námestove v českej firme VOP CZ sp. Šenov u Nového Jičína. Do aktivít sa zapojí spolu 20 žiakov III. a IV. ročníka študijného odboru mechanik nastavovač. Hlavná aktivita bude trvať 14 dní (dĺžka jedného turnusu) počas ktorej žiaci absolvujú bohatý každodenný program zameraný na zvýšenie úrovne ich znalostí a zručností v odbore. V rámci prípravy poskytneme žiakom základné informácie o hostiteľskej krajine. Podrobne ich informujeme o programe, jeho cieľoch a výstupoch. Sústredíme sa na: • posilnenie záujmu o ďalšie vzdelanie a zvýšenie motivácie a uvedomenie si potreby nevyhnutnosti vzdelávania a zdokonaľovania sa v danom odbore. • spoznávanie krajiny s cieľom rozšírenia svojich poznatkov a skúseností, • osvojenie si "ducha" tímovosti a vzájomnej spolupráce na nadnárodnej úrovni, • prehĺbenie spolupráce s partnerskou organizáciou, • skvalitnenie spolupráce krajín Európy v oblasti strojárstva, • zabezpečenie lepšieho etablovania sa na otvorenom európskom trhu práce. Monitorovanie priebehu účasti žiakov na aktivitách projektu budeme uskutočňovať týmito overenými metódami: individuálne rozhovory, dotazníkovou formou, večernými diskusiami zameranými na sumarizáciu denných výstupov a poznatkov, tvorbou denníkov z praxe. Ďalej budeme sledovať mieru zaangažovanosti žiakov v projekte, overenie novo získaných poznatkov a praktických zručností v konkrétnych činnostiach. Účastníci si osvoja nové poznatky vo svojom odbore, a to prostredníctvom výkonu praxe v danej firme. Oboznámia sa s najnovšími trendami a inováciami v strojárstve. Podporia sa ich sociálne zručnosti a komunikačné schopnosti. Získajú kompetencie, ktoré im uľahčia vstup na trh práce v rámci európskeho priestoru.
Koordinátor:Stredná odborná škola technická, Komenského 496/37, 029 01 Námestovo
Námestovo