Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Špecifické zručnosti získané v Európskej únii
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060439
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:19030 €
Sumár projektu:Stredná odborná škola polytechnická chce realizáciou projektu "Špecifické zručnosti získané v Európskej únii" posilniť vybrané odborné a kľúčové kompetencie žiakov odboru 24 26 K Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení v oblasti profesionálneho modelovania 2D a 3D, programovania v špecifických riadiacich systémoch MTS, Sinumerik, Fanuc, prostredníctvom praktického tréningu realizovaného u zahraničného partnera projektu "Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou". Stáže sa zúčastní 11 žiakov 4.ročníka , čo je celá študijná skupina. Výber skupiny bol prekonzultovaný vedením školy v spolupráci s predmetovými komisiami a zástupcami zamestnávateľov s prihliadnutím na ich pracovné požiadavky. Žiakov bude sprevádzať pedagogický pracovník, ktorý ako predpokladáme, získa skúsenosti nielen v organizácii stáže ale aj vo výučbe, ktorou môže pozitívne ovplyvniť svoju budúcu pedagogickú prácu. Aktivity projektu zahŕňajú prípravu, administráciu, prípravu účastníkov, vlastnú realizáciu stáže, hodnotenie a šírenie výsledkov. Obsah stáže vychádza z Európskeho rámca kvalifikácií v spojení so Slovenskou národnou sústavou kvalifikácií. Obsah stáže vychádza z vytvorených Jednotiek výsledkov učenia v nadväznosti na prvky nástroja ECVET. V projekte dbáme na zvýšenie kvalifikovanosti žiakov príslušného odboru, na osobnú a profesnú sebarealizáciu a reflexiu, smerujúcu k získaniu budúceho zamestnania. Pri realizácii projektu vychádzame zo skúseností minulých projektov programov Leonardo da Vinci, Erasmus, z realizácie a účasti na súťažiach ZENIT, Majstrovstvá SR v CNC sústružení, ako aj zo skúseností riadenia vzdelávacích procesov až po záležitosti spojené s organizáciou výuky v jednotlivých odboroch. Dlhodobým prínosom bude udržanie zvýšeného záujmu o prakticky zamerané odbory v strojárstve, získavanie pracovných návykov počas prípravy na zamestnanie, motivácia k udržaniu si zamestnania a k celoživotnému vzdelávaniu v podmienkach európskeho trhu práce.
Koordinátor:Stredná odborná škola polytechnická
Dolný Kubín