Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Create Combine Cooperate
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060451
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:17729 €
Sumár projektu: Projekt Create Combine Cooperate (CCC) sa zameriava na nadobudnutie odborných kompetencií našich učiteľov a žiakov v tlačiarenských disciplínach, konkrétne v 3D tlači a v sieťotlači. V rámci projektu vysielame na mobility 1 učiteľa, 1 sprievodnú osobu (taktiež učiteľ školy) a 7 žiakov. Pridanou hodnotou projektu CCC je poukázanie na environmenálnu zodpovednosť v práci s materiálom v odvetví dizajnu. Použité materiály sú recyklované, rozložiteľné bezozbytku, second hand alebo envirnomnetally friendly. Projekt zahŕňa žiakov maturitného i pomaturitného štúdia. Tlačiarenské disciplíny priradujeme jednotlivým odborom podla ich náročnosti s ohľadom na stupeň vzdelania. 1 učiteľ (sprievodná osoba) a 5 žiaci maturitného štúdia odboru "grafický dizajn" sa zúčastnia mobility v škole v Ljubljane (Slovinsko), kde sa naučia odborne prvádzať komplexný proces sieťotlače. Ich zadanie znie: "Vytvorenie grafiky detailu architektúry mesta Ljubljana a prenesenie na textil pomocou technológie sieťotlače." Úlohou žiakov bude vytvoriť autorské dielo v nekonvenčnom modernom štýle, ktoré bude odrážať tradičné prvky slovinskej architektúry. 1 učiteľ (job shadowing) a 2 žiaci pomaturitného štúdia odboru "interiérový dizajn" sa zúčastnia mobility v škole v Kuressaare (Estónsko). Získajú odborné kompetencie v disciplíne 3D tlače. Ich zadanie znie: Návrh a realizácia dizajnových elementov (bylinkových črepníkov) pomocou 3D tlače. Črepníky budú využiteľné ako nosiče pre klíčenie semien a použiteľné ako súčasť zelenej steny v interiéry. Vizualita interiérového systému bude založená na fúzií motívov estónskeho a slovenského tradičného umenia. Náš pedagóg získa teoretické a praktické zručnosti v ovládaní 3D tlačiarne a jej nástrojoch, tieto kompetencie bude podávať dalej našim študentom a kolegom. Pedagóg vypracuje metodiku, ktorú implementujeme do nášho učebného plánu v odbore "interiérový dizajn". Prostredníctvom projektu CCC škola skvalitní jej výučbu a aplikuje nadobudnuté poznatky prostredníctvom vylepšenia našich učebných metód a plánov. Všetci účastníci projektu budú obohatení o nové poznatky v oblasti tlačiarenských disciplín a budú schopní tieto vykonávať samostatne a plnohodnotne. Účastníci mobilít taktiež zvýšia svoje komunikačné schopnosti v anglickom jazyku, naučia sa pracovať v internacionálnom tíme a zodpovedne plánovať umelecké procesy. Pre nás ako umeleckú školu je prioritou v prvom rade našich žiakov naučiť remeslo a kreatívne zmýšlanie, ktoré následne môžu využívať ako vyjakrovací nástroj k rôznym témam. Škola chce žiakom ponúknuť čo naširší pohlad na odvetvie dizajnu. Vzdelávanie v oblasti kultúry a rôznorodých globálnych problematikách dopomáha našim žiakom zaujat osobný statement a vychováva z nich kriticky mysliace osobnosti. Autorské diela z projektu CCC budú prezentované v galérií SUMEC. Prezentácia bude sprostretkovávať myšlienku environmentálnej zodpovednosti a poukazovať na alarmujúce problémy - znečistenie prírody plastom a na fast fashion trendy. Taktiež ponúkame na tieto problémy konkrétne riešenia a ich demonštráciu - moderné ekologické materiály, zodpovedné nakupovanie materiálu a eko friendly dizajn. Projekt prispeje k rozšíreniu palety odborných zručností zamestnancov na regionálnej úrovni a ponúkne pracovnému trhu plne vyškolených, vysoko kvalifikovaných pracovníkov. Odborné zručnosti žiaci taktiež využijú v ich umeleckých aktivitách a dlhodobo obohadia tým širšiu umeleckú komunitu.
Koordinátor:Súkromná stredná umelecká škola dizajnu
Bratislava