Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Digitálna kancelária
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060456
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:41742 €
Sumár projektu:Obchodná akadémia v Liptovskom Mikuláši prostredníctvom projektu Digitálna kancelária plánuje vyslať svojich študentov na zahraničnú odbornú prax v partnerskej firme v Nemecku, v meste Lipsko - Schkeuditz. Uvedeným projektom by sme chceli zabezpečiť kontinuitu v dlhodobej vízii školy vysielať žiakov pravidelne počas štúdia jedenkrát na povinnú prax v regióne sídla školy (Liptov) a druhýkrát na zahraničnú odbornú prax. V oblasti vzdelávania a prípravy našich študentov chceme venovať viac pozornosti digitálnym kompetenciám v oblasti administratívy a tvorby databáz, aby boli pripravení na prácu v digitálnom prostredí bez zbytočného papierovania, čo je trendom budúcnosti a je to aj ekologickejšie. V rámci predmetu cvičná firma plánujeme zriadiť digitálnu kanceláriu a viesť vyučovanie moderným elektronickým spôsobom. S partnerom v Nemecku chceme dlhodobo spolupracovať na projekte Digitálna kancelária, pričom výsledky tohto projektu máme v pláne zakomponovať do Školského vzdelávacieho programu v predmete administratíva a korešpondencia, v rámci odborných ekonomických predmetov, ale predovšetkým v spomínanej cvičnej firme. Odborná prax sa uskutoční v apríli 2020 v trvaní 3 týždňov a zúčastní sa jej 16 študentov odborov obchodná akadémia a ekonomické lýceum a 2 sprevádzajúce osoby, ktoré im budú poskytovať pomoc a podporu. Študenti budú počas praxe v 3. ročníku štúdia (17-18 rokov). Študenti budú pracovať vo firme Vitalis, ktorá má bohaté skúsenosti s hosťovaním zahraničných študentov a má vlastné ubytovacie a stravovacie kapacity v objekte, kde môžu študenti tráviť aj svoj voľný čas na športoviskách a v študentskom klube. Na pracovisku bude žiakom pridelený tútor, ktorý bude sledovať ich napredovanie v oblasti projektových cieľov a bude im nápomocný nielen na pracovisku, ale aj vo voľnom čase. Žiaci okrem svojich odborných kompetencií budú rozvíjať aj jazykové kompetencie v anglickom jazyku, pretože komunikácia na pracovisku bude prebiehať v angličtine. Kompetencie a skúsenosti získané pracovníkmi, podieľajúcimi sa na projekte budú využívané v rozvíjaní projektovej činnosti školy a vybudovaní siete ďalších spolupracujúcich subjektov a projektov. Po úspešnom absolvovaní zahraničnej praxe si študenti prevezmú certifikáty o jej absolvovaní a Europassy s potvrdením o absolvovanej praxi. Vypracujú záverečné práce, v ktorých zhrnú svoje skúsenosti z odbornej praxe. Práce ohodnotia vyučujúci odborných predmetov, čo sa premietne do záverečného hodnotenia žiakov v predmete odborná prax. Po ukončení projektu očakávame, že študenti získajú prehľad, ako zahraničné firmy pracujú z administratívneho pohľadu, aké pracovné postupy zjednodušujú ich administratívnu prácu, zber údajov a tvorbu databáz v podniku, získajú nové skúsenosti s fungovaním zahraničnej firmy v každodennej práci v administratíve v digitálnom prostredí, tiež očakávame pozitívny dopad na umiestňovanie našich študentov na trhu práce nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. So spoločnosťou Vitalis plánujeme vybudovať dlhodobú cezhraničnú spoluprácu a každoročne k nim vysielať skupiny študentov, ktoré by sa vzdelávali v oblasti digitálnych administratívnych kompetencií a dosahovali zručnosti v praktických činnostiach, ktoré chceme ako stredná odborná škola - obchodná akadémia v budúcnosti rozvíjať.
Koordinátor:Obchodná akadémia
Liptovský Mikuláš